• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

 

Quyết định 2458/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong loại hình doanh nghiệp tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2021

Tải về Quyết định 2458/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2458/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 18 tháng 09 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT LAO ĐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2017 - 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp; Công văn số 2291/LĐTBXH-PC ngày 09/6/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục thực hiện Đề án 31 đến năm 2021; Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 250/TTr-SLĐTBH ngày 05/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Kế hoạch thực hiện “Đề án tuyên truyền, ph biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp tỉnh Sơn La giai đoạn 2017 - 2021

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành có liên quan, UBND huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện quyết định này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành, đơn vị: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; Liên minh Hợp tác xã, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND huyn, thành phố và thủ trưởng các cơ đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐTB&XH;
- Chủ tịch UBND tnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- CVP, PCVP PTVHXH;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, SN29b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2017 - 2021
(Kèm theo Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng của người lao động và các tổ chức đại diện người sử dụng lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ tại các doanh nghiệp; qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động. Đồng thời nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật lao động và công tác quản lý nhà nước về lao động.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật đề ra phải bám sát nội dung của Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 31).

- Xây dựng nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động phù hợp với tình hình phát triển kinh tế giai đoạn 2017 - 2021 đối với người lao động và người sử dụng lao động, xác định cụ thể các nội dung công việc đtổ chức triển khai thực hiện hiệu quả cao.

- Xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, hội đoàn thể trong việc tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, tận dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có. Phối hợp chặt chẽ, nâng cao trách nhiệm, vai trò chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành, các đoàn th, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động đến người lao động và người sử dụng lao động.

- Tuyên truyền phổ biến pháp luật gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát nhằm đưa Bộ Luật lao động và các chính sách, pháp luật có liên quan vào cuộc sống.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung của Đề án 31 của Thủ tướng Chính phủ; khắc phục nhng hạn chế, bất cập hiện nay trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng ý thức chấp hành pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội.

- Triển khai, thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào thực tế cuộc sống, nhằm tạo sự đồng thuận cao của các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức và nhân dân trong việc thực hiện pháp luật lao động; đề cao tính chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của công dân, cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các cấp, các ngành và toàn thể xã hội nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật lao động.

2. Mc tiêu c thể

Phấn đấu đến năm 2021 đạt 95% số người sử dụng lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp, 85% người lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới quyền và nghĩa vụ của công dân và người lao động, 100% lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới quyền và nghĩa vụ của người lao động.

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

1. Phạm vi tuyên truyền

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, các pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, đến quyền lợi, nghĩa vụ người lao động và người sử dụng lao động.

2. Đối tượng tuyên truyền

- Người sử dụng lao động.

- Người lao động.

- Các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức cá nhân có thuê mướn và sử dụng lao động.

IV. NỘI DUNG TRIỂN KHAI Đ ÁN

1. Tổng hợp nhu cầu, đánh giá thực trạng tình hình nhận thức về chấp hành pháp luật lao động của người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó xây dựng các biện pháp tuyên truyền phù hợp.

2. Biên soạn tài liệu về pháp luật lao động và các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ của công dân, người lao động và người sử dụng lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La.

3. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; quyền, nghĩa vụ công dân cho người lao động và người sử dụng lao động.

4. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ công dân cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp nhà nước và lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

5. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật liên quan tới quyền và nghĩa vụ công dân cho người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

6. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp cho người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vn đầu tư nước ngoài.

7. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác liên quan tới hoạt động của hợp tác xã và quyền, nghĩa vụ của công dân trong các hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp.

8. Giám sát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện các hoạt động trong quá trình triển khai Đề án.

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Từ năm 2017 đến hết năm 2021, cụ thể như sau:

1. Năm 2017: Kiện toàn Ban điều hành thực hiện đề án cấp tỉnh.

- Hệ thống lại những văn bản pháp luật cần tiếp tục tuyên truyền phổ biến.

- Cập nhật những văn bản mới có nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong quan hệ lao động, triển khai tập huấn về Bộ Luật lao động.

- Tổ chức tập huấn Bộ Luật lao động mới cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, huyện, thành phố.

2. Năm 2018-2020:

- Tập trung triển khai các nội dung của Đề án, trong đó, chú trọng các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp; tập hun, nâng cao năng lực, bi dưỡng nghiệp vụ cho báo cáo viên cấp tỉnh, huyện, thành phố.

- Tổ chức cuộc thi viết hoặc Hội thi cho người lao động trong các doanh nghiệp tìm hiểu về pháp luật lao động và các pháp luật khác có liên quan.

3. Năm 2021: Tiếp tục tuyên truyền và phổ biến Bộ luật lao động mới và văn bản pháp lý có liên quan. Phối hợp với các ngành thành viên ban điều hành tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đề án tại các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

- Hướng dẫn các đơn vị, cơ sở đánh giá tổng kết thực hiện Đề án. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp cấp tỉnh.

VI. KINH PHÍ

1. Nguồn kinh phí thực hiện Đán do ngân sách tỉnh cấp hàng năm. Ủy ban nhân dân tỉnh b trí kinh phí cho các ngành trên cơ sở các nội dung, các Tiểu đề án được phê duyệt.

2. Các ngành thực hiện các Tiểu đề án chủ động xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

VII. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Là cơ quan thường trực triển khai kế hoạch thực hiện Đề án, có trách nhiệm tổ chức phối hợp kiểm tra, đánh giá, tổng kết và báo cáo việc thực hiện các hoạt động của Đề án trên địa bàn. Chủ trì thực hiện Tiểu đề án 1: Biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các doanh nghiệp, người lao động và người sử dụng lao động.

2. Sở Tư pháp: Tư vấn về phương pháp thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phối hợp với các thành viên ban điều hành soạn thảo tài liệu, đào tạo cán bộ, xây dựng chính sách khuyến khích các doanh nghiệp chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp.

3. Sở Tài chính: Chủ trì thực hiện Tiểu đề án 2: Nghiên cứu đề xuất chính sách khuyến khích các doanh nghiệp chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; bảo đảm kinh phí hàng năm, hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí của Đề án.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan đối với người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi đăng ký thành lập doanh nghiệp;

- Phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phổ biến tuyên truyền về Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài và các quy định liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;

- Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng quản lý cho chủ doanh nghiệp, hoạt động phổ biến, vận động các doanh nghiệp thực hiện các chính sách khuyến khích người sử dụng lao động tổ chức tuyên truyền pháp luật lao động.

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, duy trì và nâng cao chất lượng các trang, chuyên mục thông tin phổ biến pháp luật lao động và các chính sách pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của công dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

6. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh: Phối hợp với các ngành thành viên ban hành thực hiện Đề án, thống nhất nội dung và thời lượng đăng phát các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các chính sách pháp luật khác liên quan đến doanh nghiệp.

7. Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì thực hiện Tiểu đề án 3,4:

- Phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đẩy mạnh việc thành lập các tổ chức công đoàn cơ sở thuộc khu vực kinh tế dân doanh; t chc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức các cuộc thi tìm hiu pháp Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn và các quy định pháp luật liên quan tới quyền và nghĩa vụ công dân cho người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, các cơ quan liên quan, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Luật Lao động, Luật Công đoàn.

8. Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Chủ trì thực hiện Tiểu đề án 5: Tuyên truyền, phổ biến Luật Hợp tác xã và các quy định pháp luật khác liên quan tới hoạt động của hợp tác xã, quyền và nghĩa vụ của các xã viên, thành viên trong các hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp.

9. Ủy ban nhan dân các huyện, thành phố, Ban quản lý các Khu công nghiệp: Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn.

10. Các sở, ngành liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã triển khai các hoạt động của Kế hoạch này. Định kỳ hàng quý, năm, báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để theo dõi chỉ đạo.

11. Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức cá nhân có thuê mướn và sử dụng lao động.

- Lãnh đạo các doanh nghiệp có nghĩa vụ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về pháp luật, các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý về pháp luật lao động và pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và lợi ích của doanh nghiệp.

- Phối hp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã và các địa phương.

- Vận động người lao động tích cực, hăng hái tham gia các hoạt động, các cuộc thi tìm hiểu Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn và các luật có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công dân và người lao động./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2458/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 18/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2458/QĐ-UBND

201

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366481