• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Quyết định 2467/QĐ-BCT năm 2016 hủy bỏ Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm và chứng nhận phân bón vô cơ đã cấp cho Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VINACERT do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Tải về Quyết định 2467/QĐ-BCT
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2467/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN PHÂN BÓN VÔ CƠ ĐÃ CẤP CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH VINACERT

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

Căn cứ Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ; hướng dẫn về cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

Căn cứ Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ các Biên bản kiểm tra hoạt động đánh giá sự phù hợp ngày 21 và 24 tháng 5 năm 2016 tại Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VINACERT;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ Quyết định số 4352/QĐ-BCT ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ đã cấp cho Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VINACERT.

Điều 2. Hủy bỏ Quyết định số 8726/QĐ-BCT ngày 19 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón vô cơ đã cấp cho Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VINACERT.

Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VINACERT có trách nhiệm:

1. Thu hồi lại tất cả các Giấy chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm phân bón vô cơ đã cấp ngoài phạm vi được chỉ định tại Quyết định số 8726/QĐ-BCT ngày 19 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

2. Thu hồi Phiếu kết quả thử nghiệm đối với tất cả các sản phẩm phân bón vô cơ đã cấp ngoài phạm vi được chỉ định tại Quyết định số 4352/QĐ-BCT ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VINACERT và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ NN&PTNT;
- Bộ trưởng Trần Tuấn Anh (để b/c);
- Thanh tra Bộ; Cục Hóa chất;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2467/QĐ-BCT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 17/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2467/QĐ-BCT

109

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
343651