• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Quyết định 2470/QĐ-UBND năm 2017 quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Tải về Quyết định 2470/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2470/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 18 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CÓ MỨC GIÁ MUA DƯỚI 500 TRIỆU ĐỒNG/01 ĐƠN VỊ TÀI SẢN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 937/TTr-STC ngày 28 tháng 3 năm 2017; Công văn số 2894/STC-QLG&CS ngày 06 tháng 9 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ có mức giá mua dưới 500 triệu đồng /01 đơn vị tài sản (kèm Phụ lục)

Điều 2. Giá mua các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định này là giá mua đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật, trừ những trường hợp đặc biệt theo quy định cụ thể.

Đối với trường hợp giá mua máy móc, thiết bị chuyên dùng cao hơn không quá 10% so với mức giá quy định tại quyết định này, giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức xem xét quyết định. Trường hợp mua máy móc, thiết bị chuyên dùng cao hơn 10% so với mức giá quy định tại quyết định này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện các công việc sau:

1. Căn cứ tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Điều 1 của quyết định này, quyết định việc mua sắm tài sản trong phạm vi dự toán ngân sách được giao hàng năm theo phân cấp quy định.

2. Có trách nhiệm thực hiện việc mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Hàng năm, thực hiện rà soát nhu cầu máy móc, thiết bị chuyên dùng phát sinh thêm theo yêu cầu chuyên môn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định việc trang bị tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành thuộc thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- Kiểm toán Nhà nước KV5;
- TT.HĐND và UBND quận, huyện;
- Cục Thuế thành phố;
- Báo Cần Thơ;
- Cổng Thông tin TP;
- VP UBND TP;
- Lưu: VT,
XL

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Tâm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2470/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Lê Văn Tâm
Ngày ban hành: 18/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2470/QĐ-UBND

344

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
363504