• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Quyết định 2477/QĐ-UBND năm 2016 về đổi tên Trung tâm Công tác xã hội trẻ em thành Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên

Tải về Quyết định 2477/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2477/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI TRẺ EM THÀNH TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02/10/2015 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 580/TTr-SNV ngày 14/10/2016 và đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1151/SLĐTBXH-VP ngày 12/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Trung tâm Công tác xã hội trẻ em trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

1. Trung tâm Công tác xã hội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có chức năng tổ chức triển khai các hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng; cung cấp các dịch vụ khẩn cấp; tham vấn, tư vấn; tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức; nâng cao năng lực; phát triển cộng đồng; thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối tượng rơi vào hoàn cảnh khó khăn và bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi; hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng; quản lý đối tượng được cung cấp dịch vụ công tác xã hội; tổ chức huy động và tiếp nhận sự hỗ trợ tài chính, hiện vật của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động của Trung tâm.

2. Trung tâm Công tác xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

a) Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

b) Trung tâm có trách nhiệm xác định số lượng người làm việc trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công tác xã hội theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2477/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Hoàng Văn Trà
Ngày ban hành: 18/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2477/QĐ-UBND

110

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328587