• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và một phần

Tải về Quyết định 249/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 249/-UBND

Nghệ An, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành từ ngày 31/12/2018 trở về trước đang còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 57/TTr-STP ngày 16/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Nghệ An ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và một phần, bao gồm:

1. Văn bản hết hiệu lực thi hành toàn bộ: 112 văn bản (109 văn bản hết hiệu lực toàn bộ năm 2019; 03 văn bản hết hiệu toàn bộ trước 01/01/2019).

(Danh mục I kèm theo).

2. Văn bản hết hiệu lực một phần: 16 văn bản.

(Danh mục II kèm theo).

Điều 2. Quyết định và danh mục kèm theo được đăng tải công khai trên Công báo tỉnh và Cổng thông tin điện tử của tỉnh Nghệ An (www.nghean.gov.vn).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp;

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TTr Tỉnh ủy; TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH (M. Thương).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh

 

DANH MỤC I

VĂN BẢN QPPL DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
(Kèm theo Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2019

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. NGHỊ QUYẾT

1.

Nghị quyết

298/2009/NQ-HĐND Ngày 23/12/2009

Về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là người miền xuôi lên công tác tại vùng cao.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tnh bãi bỏ Nghị quyết số 298/2009/NQ-HĐND ngày 23/12/2009 của HĐND tỉnh về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức,viên chức là người miền xuôi lên công tác tại vùng cao

22/12/2019

2.

Nghị quyết

312/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

3.

Nghị quyết

41/2012/NQ-HĐND Ngày 20/4/2012

Về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Nghệ An

22/7/2019

4.

Nghị quyết

91/2013/NQ-HĐND Ngày 15/07/2013

Về hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2012-2020

Được thay thế bởi Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 11/11/2019 của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ an đến năm 2020.

21/11/2019

5.

Nghị quyết

117/2013/NQ-HĐND Ngày 13/12/2013

Về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

31/12/2019

6.

Nghị quyết

147/2014/NQ-HĐND Ngày 12/12/2014

Về việc thông qua nguyên tắc định giá, mức giá tối đa, tối thiểu các loại đất và bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

7.

Nghị quyết

50/2016/NQ-HĐND Ngày 16/12/2016

Sửa đổi, bổ sung điều 3 Nghị quyết 147/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua nguyên tác định giá, mức giá tối đa, tối thiểu các loại đất và bảng giá các loại đất giai đoạn từ 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

8.

Nghị quyết

24/2017/NQ-HĐND Ngày 20/12/2017

Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 11/11/2019 của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh,chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh,chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh quản lý

21/11/2019

9.

Nghị quyết

10/2018/NQ-HĐND 12/12/2018

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

10.

Nghị quyết

01/2019/NQ-HĐND Ngày 12/7/2019

Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

II. QUYẾT ĐỊNH

11.

Quyết định

34/2002/QĐ-UB Ngày 21/3/2002

Về định mức điện dùng cho bơm tưới các trạm bơm điện thuộc công ty, xí nghiệp thủy nông quản lý.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản QPPL do UBND tỉnh Nghệ An ban hành

25/11/2019

12.

Quyết định

59/2001/QĐ-UB Ngày 09/7/2001

Về việc đầu tư nâng cao chất lượng tuyển sinh, đào tạo trường THPT dân tộc nội trú Nghệ An.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh Nghệ An ban hành

25/11/2019

13.

Quyết định

102/2003/QĐ-UB Ngày 01/12/2003

Về việc ban hành quy định mối quan hệ giữa các ngành và UBND các huyện trong việc quản lý nhà nước đối với cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh Nghệ An ban hành

25/11/2019

14.

Quyết định

104/2004/QĐ-UB Ngày 13/10/2004

Điều tiết cấp quyền sử dụng đất của các khu chung cư cao tầng và khu biệt thự trên địa bàn tỉnh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành

25/11/2019

15.

Quyết định

135/2004/QĐ-UB Ngày 24/12/2004

Về việc ban hành Đề án giảm hội họp, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành

25/11/2019

16.

Quyết định

136/2004/QĐ-UB Ngày 24/12/2004

Về việc ban hành Quy chế hội họp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành

25/11/2019

17.

Quyết định

49/2006/QĐ-UBND Ngày 10/5/2006

Về việc ban hành Quy chế thu tiền đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại khu quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành

25/11/2019

18.

Quyết định

13/2007/QĐ-UBND Ngày 09/02/2007

Ban hành quy định về đối tượng, mức thu, chế độ thu nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh Nghệ An ban hành

25/11/2019

19.

Quyết định

41/2008/QĐ-UBND Ngày 05/8/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Nghệ An.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành

25/11/2019

20.

Quyết định

48/2008/QĐ-UBND Ngày 22/8/2008

Công bố danh mục ngành công nghiệp ưu tiên của tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và các giải pháp phát triển.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành

25/11/2019

21.

Quyết định

50/2008/QĐ-UBND Ngày 03/9/2008

Về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các Cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh Nghệ An ban hành

25/11/2019

22.

Quyết định

66/2008/QĐ-UBND Ngày 14/10/2008

Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo

Được thay thế bởi Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

20/7/2019

23.

Quyết định

80/2008/QĐ-UBND Ngày 18/12/2008

Ban hành Quy định về công nhận làng có nghề, làng nghề và chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 và Quyết định số 85/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Nghệ An

03/8/2019

24.

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND Ngày 20/01/2009

Về việc ban hành “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009- 2020” (trừ các khoáng sản vật liệu xây dựng và nguyên liệu sản xuất xi măng).

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh Nghệ An ban hành

25/11/2019

25.

Quyết định

31/2009/QĐ-UBND Ngày 10/3/2009

Về việc sửa đổi một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành

25/11/2019

26.

Quyết định

73/2009/QĐ-UBND Ngày 13/8/2009

Về một số chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành

25/11/2019

27.

Quyết định

122/2009/QĐ-UBND Ngày 29/12/2009

Quy định tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh Nghệ An ban hành

25/11/2019

28.

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND Ngày 20/01/2010

Về việc thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành

25/11/2019

29.

Quyết định

56/2010/QĐ-UBND Ngày 04/8/2010

Về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

30.

Quyết định

61/2010/QĐ-UBND Ngày 16/8/2010

Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành

25/11/2019

31.

Quyết định

75/2010/QĐ-UBND Ngày 06/10/2010

Về việc Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức các Sở, Ban, Ngành, cơ quan, đơn vị; các huyện, thành phố, thị xã tỉnh Nghệ An.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 75/2010/QĐ-UBND ngày 06/10/2010 của UBND tỉnh quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã tỉnh.

21/9/2019

32.

Quyết định

85/2010/QĐ-UBND Ngày 29/10/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công nhận làng có nghề, làng nghề và chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của UBND tỉnh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 và Quyết định số 85/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Nghệ An

03/8/2019

33.

Quyết định

94/2010/QĐ-UBND Ngày 22/11/2010

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 94/2010/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

13/8/2019

34.

Quyết định

44/2011/QĐ-UBND Ngày 16/9/2011

Về việc giao nhiệm vụ và Ủy quyền thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh Nghệ An ban hành

25/11/2019

35.

Quyết định

48/2011/QĐ-UBND Ngày 14/10/2011

Chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân xã, phường trên địa bàn thị xã Cửa Lò sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh Nghệ An ban hành

25/11/2019

36.

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND Ngày 20/01/2012

Chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đô Lương sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh Nghệ An ban hành

25/11/2019

37.

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND Ngày 27/3/2012

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An

05/5/2019

38.

Quyết định

31/2012/QĐ-UBND.VX Ngày 17/5/2012

Về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viện, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh Nghệ An ban hành

25/11/2019

39.

Quyết định

40/2012/QĐ-UBND Ngày 11/6/2012

Ban hành Quy định về Quản lý thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành

25/11/2019

40.

Quyết định

46/2012/QĐ-UBND Ngày 20/7/2012

Ban hành Quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành

25/11/2019

41.

Quyết định

50/2012/QĐ-UBND Ngày 30/7/2012

Về việc Quy định chế độ tiền công, chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Nghệ An.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành

25/11/2019

42.

Quyết định

52/2012/QĐ-UBND Ngày 01/8/2012

Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh Nghệ An ban hành

25/11/2019

43.

Quyết định

54/2012/QĐ-UBND Ngày 01/8/2012

Về việc ủy quyền thành lập Đoàn kiểm tra và giao nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan thường trực thẩm định trong việc tổ chức thẩm định, trình phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của các cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh Nghệ An ban hành

25/11/2019

44.

Quyết định

70/2012/QĐ-UBND Ngày 27/9/2012

Ban hành Quy định về thẩm tra công nghệ, chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 70/2012/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 ban hành quy định về thẩm tra công nghệ, chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ trên địa bàn tỉnh

08/6/2019

45.

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND Ngày 11/01/2013

Về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành

25/11/2019

46.

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND Ngày 08/4/2013

Về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch từ 20 xã, thị trấn của huyện Quỳnh Lưu sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành

25/11/2019

47.

Quyết định

51/2013/QĐ-UBND Ngày 13/9/2013

Ban hành Quy định về việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành

25/11/2019

48.

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND Ngày 06/01/2014

Về việc phân công, phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thẩm định nguồn vốn và mức hỗ trợ các dự án thuộc Chương trình 30a trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành

25/11/2019

49.

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND Ngày 20/3/2014

Về việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để nhập dữ liệu, kiểm tra, đối chiếu kết quả năng nhập và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành

25/11/2019

50.

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND Ngày 23/4/2014

Ban hành Quy định quản lý hoạt động dịch vụ môtô nước trên biển tại địa bàn thị xã Cửa Lò - tỉnh Nghệ An.

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh quy định hoạt động của dịch vụ mô tô nước trên địa bàn thị xã Cửa Lò

12/6/2019

51.

Quyết định

37/2014/QĐ-UBND Ngày 11/6/2014

Ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh phê duyệt Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An

27/5/2019

52.

Quyết định

98/2014/QĐ-UBND Ngày 19/12/2014

Ban hành Quy định về công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hoá”; “Thôn văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Bản văn hoá”, “Khối phố văn hoá” và tương đương; “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”; “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Được thay thế bởi Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 ban hành quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hoá”; Thôn, xóm, bản, làng, khối văn hoá; “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”; Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá trên địa bàn tỉnh Nghệ An

31/12/2019

53.

Quyết định

103/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Yên Thành

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

54.

Quyết định

104/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Tương Dương

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

55.

Quyết định

105/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn thị xã Thái Hòa

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

56.

Quyết định

106/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn thị xã Hoàng Mai

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

57.

Quyết định

107/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn thị xã Cửa Lò

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

58.

Quyết định

108/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn thành phố Vinh

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

59.

Quyết định

109/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Thanh Chương

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

60.

Quyết định

110/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Tân Kỳ

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

61.

Quyết định

111/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

62.

Quyết định

112/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Quỳ Hợp

Hốt hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

63.

Quyết định

113/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Quỳ Châu

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

64.

Quyết định

114/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Quế Phong

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

65.

Quyết định

115/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

66.

Quyết định

116/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Nghi Lộc

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

67.

Quyết định

117/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Nam Đàn

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

68.

Quyết định

118/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

69.

Quyết định

119/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

70.

Quyết định

120/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Đô Lương

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

71.

Quyết định

121/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Diễn Châu

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

72.

Quyết định

122/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Con Cuông

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

73.

Quyết định

123/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Anh Sơn

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

74.

Quyết định

15/2016/QĐ-UBND Ngày 03/02/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Chi cục quản lý thị trường tỉnh Nghệ An.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh n ban hành

25/11/2019

75.

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND Ngày 20/02/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Được thay thế bởi Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

01/8/2019

76.

Quyết định

74/2016/QĐ-UBND Ngày 20/12/2016

Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

12/6/2019

77.

Quyết định

88/2016/QĐ-UBND Ngày 29/12/2016

Quy định khoảng cách, địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày; Tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh theo quy định tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ- UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh Nghệ An ban hành

25/11/2019

78.

Quyết định

89/2016/QĐ-UBND Ngày 29/12/2016

Quy định về mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục- đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ học kỳ II năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành

25/11/2019

79.

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND Ngày 19/01/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn thị xã Thái Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

80.

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND Ngày 19/01/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn thị xã Cửa Lò ban hành kèm theo Quyết định số 107/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An.

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

81.

Quyết định

08/2017/QĐ-UBND Ngày 19/01/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn thành phố Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 108/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

82.

Quyết định

09/2017/QĐ-UBND Ngày 19/01/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Thanh Chương ban hành kèm theo Quyết định số 109/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

83.

Quyết định

10/2017/QĐ-UBND Ngày 19/01/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Tân kỳ ban hành kèm theo Quyết định số 110/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

84.

Quyết định

11/2017/QĐ-UBND Ngày 19/01/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu ban hành kèm theo Quyết định số 111/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

85.

Quyết định

12/2017/QĐ-UBND Ngày 19/01/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Quỳ Hợp ban hành kèm theo Quyết định số 112/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

86.

Quyết định

13/2017/QĐ-UBND Ngày 19/01/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Quế Phong ban hành kèm theo Quyết định số 114/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

87.

Quyết định

14/2017/QĐ-UBND Ngày 19/01/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn ban hành kèm theo Quyết định số 115/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

88.

Quyết định

15/2017/QĐ-UBND Ngày 19/01/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Nghi Lộc ban hành kèm theo Quyết định số 116/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

89.

Quyết định

16/2017/QĐ-UBND Ngày 19/01/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Nam Đàn ban hành kèm theo Quyết định số 117/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

90.

Quyết định

17/2017/QĐ-UBND Ngày 19/01/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 119/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

91.

Quyết định

18/2017/QĐ-UBND Ngày 19/01/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Đô Lương ban hành kèm theo Quyết định số 120/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

92.

Quyết định

19/2017/QĐ-UBND Ngày 19/01/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Diễn Châu ban hành kèm theo Quyết định số 121/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

93.

Quyết định

20/2017/QĐ-UBND Ngày 19/01/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Con Cuông ban hành kèm theo Quyết định số 122/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

94.

Quyết định

21/2017/QĐ-UBND Ngày 19/01/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Anh Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 123/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

95.

Quyết định

22/2017/QĐ-UBND Ngày 19/01/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn thị xã Hoàng Mai ban hành kèm theo Quyết định số 106/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

96.

Quyết định

31/2017/QĐ-UBND Ngày 25/02/2017

Về việc Quy định đối tượng, mức thu, tổ chức thu và chế độ quản lý, sử dụng chi phí duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng Khu C, Khu công nghiệp Nam Cấm thuộc khu kinh tế Đông Nam.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh Nghệ An ban hành

25/11/2019

97.

Quyết định

32/2017/QĐ-UBND Ngày 25/02/2017

Về việc Quy định đối tượng, mức thu, tổ chức thu và chế độ quản lý, sử dụng chi phí duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng Khu B, Khu công nghiệp Nam Cấm thuộc khu kinh tế Đông Nam.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh Nghệ An ban hành

25/11/2019

98.

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND Ngày 02/01/2018

Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh

01/4/2019

99.

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND Ngày 26/01/2018

Về việc quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

10/02/2019

100.

Quyết định

35/2018/QĐ-UBND Ngày 22/8/2018

Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại, xếp hạng công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

10/8/2019

101.

Quyết định

52/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018

Ban hành đơn giá xây dựng nhà, công trình để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh ban hành đơn giá xây dựng nhà, công trình để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

31/12/2019

III. CHỈ THỊ

102.

Chthị

17/2000/CT-UB Ngày 14/4/2000

Về việc đẩy mạnh xổ số kiến thiết trong giai đoạn mới.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh Nghệ An ban hành

25/11/2019

103.

Chỉ thị

26/2000/CT-UB Ngày 24/5/2000

Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ công trình giao thông.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh Nghệ An ban hành

25/11/2019

104.

Chỉ thị

32/2004/CT-UB Ngày 11/8/2004

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Sốt xuất huyết.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh Nghệ An ban hành

25/11/2019

105.

Chthị

14/2008/CT-UBND Ngày 28/5/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đồ chơi nguy hiểm bị cấm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh Nghệ An ban hành

25/11/2019

106.

Chthị

13/2009/CT-UBND Ngày 16/04/2009

Về tăng cường thu hút khách quốc tế và thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn Nghệ An.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh Nghệ An ban hành

25/11/2019

107.

Chỉ thị

21/2013/CT-UBND Ngày 23/8/2013

Về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh Nghệ An ban hành

25/11/2019

108.

Chỉ thị

14/2015/CT-UBND Ngày 11/7/2015

Về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh Nghệ An ban hành

25/11/2019

109.

Chỉ thị

20/2015/CT-UBND Ngày 18/12/2015

Về việc tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 1 số văn bản QPPL do UBND tỉnh Nghệ An ban hành

25/11/2019

Tổng: 109 văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2019

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. NGHỊ QUYT

1.

Nghị quyết

47/2012/NQ-HĐND Ngày 13/7/2012

Thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về mặt thời gian

31/12/2019

2.

Nghị quyết

13/2017/NQ-HĐND Ngày 20/12/2017

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2018

3.

Nghị quyết

01/2018/NQ-HĐND 20/7/2018

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2018

Tổng số: 3 văn bản

 

DANH MỤC II

VĂN BẢN QPPL CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
(Kèm theo Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 của chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. NGHỊ QUYẾT

1.

Nghị quyết

274/2009/NQ-HĐND Ngày 23/07/2009

Chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động

Khoản 1 Điều 1

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 11/11/2019 về việc bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 274/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 của HĐND tỉnh về thông qua chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động.

21/11/2019

2.

Nghị quyết

53/2016/NQ-HĐND Ngày 16/12/2016

Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ học kỳ II năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021

Mục III khoản 1 Điều 2

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 25/9/2019 sửa đổi, bổ sung mục III Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập thuộc tỉnh quản lý từ học kỳ II năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021

05/10/2019

II. QUYẾT ĐỊNH

3.

Quyết định

81/2014/QĐ-UBND Ngày 27/10/2014

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trong nước đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điểm i khoản 1 Điều 5; khoản 2 Điều 5; điểm i, k, l khoản 1 Điều 6; khoản 2 Điều 6; Điều 7 Quy định

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục, rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất; đăng ký,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trong nước đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh

30/8/2019

4.

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND Ngày 10/7/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An

Điểm đ khoản 11 Điều 2

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

01/8/2019

5.

Quyết định

57/2016/QĐ-UBND Ngày 30/9/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An.

Điểm h và cụm từ “và cơ quan thường trực Ban Biên tập cổng thông tin điện tử của tỉnh” tại điểm k khoản 12 Điều 2

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

01/8/2019

6.

Quyết định

60/2016/QĐ-UBND Ngày 10/10/2016

Ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Khoản 7 Điều 2, khoản 2 Điều 5; khoản 3 Điều 10; khoản 7 Điều 13; khoản 1 Điều 17; khoản 3 Điều 19 của Quy định

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh

15/02/2019

7.

Quyết định

70/2016/QĐ-UBND Ngày 06/12/2016

Quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Cụm từ “trường hợp đặc biệt phải có giấy phép của UBND thành phố Vinh” tại gạch đầu dòng thứ ba khoản 5 Điều 3, khoản 6 Điều 3 Quy định

Được bổ sung, bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông trên địa bàn Tp Vinh theo QĐ 70/2016/QĐ-UBND tỉnh

20/6/2019

8.

Quyết định

83/2016/QĐ-UBND Ngày 20/12/2016

Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Khoản 1, khoản 3 Điều 2, Điều 3, 4, 5 và giá sản phẩm, dịch vụ công thủy lợi đối với cấp nước để chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và cấp nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu quy định tại Khoản 2 Điều 2

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2020

24/5/2019

9.

Quyết định

48/2017/QĐ-UBND Ngày 05/6/2017

Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Điểm b khoản 3 Điều 2; Điều 5

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh

01/3/2019

10.

Quyết định

54/2017/QĐ-UBND Ngày 17/7/2017

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Nghệ An

Khoản 2, khoản 3 Điều 3

Được sửa đổi bởi Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh sửa đổi khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh

01/10/2019

11.

Quyết định

60/2017/QĐ-UBND Ngày 09/10/2017

Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Điểm b khoản 1 Điều 8 Quy chế

Được sửa đổi bởi Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 8 Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh

20/02/2019

12.

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND Ngày 10/01/2018

Về việc ban hành quy định quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Khoản 3, 4 Điều 3; Khoản 2 Điều 4 và khoản 4 Điều 5

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số nội dung của Quy định quản lý thuốc Bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

01/3/2019

13.

Quyết định

25/2018/QĐ-UBND Ngày 24/5/2018

Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra và xử lý sau kiểm tra các dự án đầu tư trực tiếp có sử dụng đất triển khai chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Điều 2; cụm từ “dự án đã bị thu hồi”; cụm từ “thu hồi dự án” trong các nội dung tại Quy chế

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra và xử lý sau kiểm tra các dự án đầu tư trực tiếp có sử dụng đất triển khai chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

10/6/2019

14.

Quyết định

45/2018/QĐ-UBND Ngày 18/10/2018

Quyết định ban hành quy định phân công, phân cấp và phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Điều 2, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 28

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 45/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành quy định phân công, phân cấp và phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

01/6/2019

15.

Quyết định

53/2018/QĐ-UBND Ngày 28/12/2018

Quy định cơ quan xác định, phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An và ủy quyền quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất trong xác định giá khởi điểm

Khoản 3 Điều 5

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh bãi bỏ khoản 3 Điều 5 của Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Nghệ An

15/3/2019

16.

Quyết định

54/2018/QĐ-UBND Ngày 28/12/2018

Về việc ủy quyền xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Khoản 2 Điều 4

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh

15/3/2019

Tổng số: 16 văn bản

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 249/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Hồng Vinh
Ngày ban hành: 22/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 249/QĐ-UBND

77

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441796