• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2493/QĐ-BCT năm 2014 về Kế hoạch của Bộ Công Thương tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam

Tải về Quyết định 2493/QĐ-BCT
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2493/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị quyết số 718/2014/QH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Quốc hội khóa XIII ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định 251/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Công Thương về việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Chánh Văn phòng Ban cán sự và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Đảng ủy Bộ Công Thương;
- Văn phòng Ban cán sự;
- Công đoàn cơ quan Bộ Công Thương;
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, PC (03b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2493/QĐ-BCT ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Thực hiện Nghị quyết số 781/2011/NQ-UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi chung là Hiến pháp) trong phạm vi ngành Công Thương với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trong toàn ngành Công Thương bằng nhiều hình thức, đảm bảo tính thực chất, hiệu quả, kịp thời nhằm các mục đích sau:

a) Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương về Hiến pháp; nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ, chấp hành và thực thi Hiến pháp, pháp luật;

b) Bảo đảm tính thống nhất, tổng thể trong việc triển khai thực hiện Hiến pháp;

c) Xác định cụ thể các nhiệm vụ, thời hạn, tiến độ thực hiện và hoàn thành; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả, tính thực chất.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp;

b) Việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp phải được tiến hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất, thực chất và hiệu quả, có sức lan tỏa rộng khắp đến từng cơ quan, đơn vị, tổ chức trong toàn ngành Công Thương.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp

1.1. Nội dung:

- Triển khai công tác phổ biến về Hiến pháp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương và các phương tiện truyền thông khác như các báo, tạp chí trong ngành Công Thương;

- Lồng ghép, kết hợp phổ biến về các nội dung cơ bản của Hiến pháp trong các chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương;

- Tổ chức Hội nghị phổ biến Hiến pháp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương.

1.2. Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng và một số địa phương

1.3. Thời gian thực hiện: Quý 2, Quý 3/2014

1.4. Chủ trì: Vụ Pháp chế

1.5. Phối hợp thực hiện: Văn phòng Bộ, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, các đơn vị liên quan

2. Tổ chức rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Công Thương, lập Danh mục đề xuất các luật, pháp lệnh cần sửa, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới để đảm bảo sự phù hợp với quy định của Hiến pháp; lập Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng có nội dung trái với Hiến pháp

2.1. Nội dung:

- Rà soát, lập Danh mục hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương và các Bộ tiền nhiệm ban hành có nội dung trái với Hiến pháp;

- Rà soát, lập Danh mục hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương chủ trì trình cấp có thẩm quyền ban hành cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái với Hiến pháp;

- Rà soát, lập Danh mục hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngoài ngành liên quan đến nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương có nội dung trái với Hiến pháp.

2.2. Thời gian thực hiện:

- Đối với luật, pháp lệnh: Hoàn thành và gửi kết quả về Vụ Pháp chế trước ngày 25 tháng 3 năm 2014.

- Đối với văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng: Hoàn thành và gửi kết quả về Vụ Pháp chế trước ngày 30 tháng 5 năm 2014.

2.3. Chủ trì: Vụ Pháp chế

2.4. Phối hợp thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ

3. Tổng hợp, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các luật, pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ với các nội dung, chế định của Hiến pháp

3.1. Nội dung:

- Lập danh mục đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới luật, pháp lệnh;

- Lập danh mục đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng.

3.2. Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo

3.3. Chủ trì: Vụ Pháp chế

3.4. Phối hợp thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ

4. Tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường các thiết chế xây dựng, thực thi, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật

4.1. Nội dung:

- Tham gia các chương trình tập huấn của Chính phủ, các ban của Đảng về nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên về Hiến pháp;

- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nguồn lực nhằm bảo vệ, thực thi Hiến pháp và pháp luật.

4.2. Thời gian: Theo kế hoạch của Chính phủ

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Đảng ủy Bộ, Văn phòng cán sự, Công đoàn cơ quan Bộ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trong từng cơ quan, đơn vị, tổ chức.

2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm làm thường trực giúp Bộ trưởng tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trong ngành Công Thương cụ thể như sau:

a) Chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Bộ, Văn phòng Ban cán sự, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trong phạm vi ngành Công Thương;

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ trong quá trình triển khai thi hành Hiến pháp;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Công Thương

- Tổ chức rà soát, đánh giá về tính thống nhất của các chế định của Hiến pháp với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Công Thương

- Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Công Thương nhằm đảm bảo tính thống nhất, tổng thể với Hiến pháp cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan.

d) Đầu mối tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng để trình Chính phủ kết quả tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trong phạm vi ngành Công Thương.

3. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm thông tin tuyên truyền về Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp và các nội dung liên quan trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai Kế hoạch được bố trí từ kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Bộ Công Thương năm 2014. Vụ Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí đảm bảo cho các hoạt động theo Kế hoạch này.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ có trách nhiệm chủ động triển khai Kế hoạch trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình và thực hiện các nhiệm vụ liên quan được phân công tại Kế hoạch này, gửi kết quả việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp về Vụ Pháp chế.

2. Vụ Pháp chế là đơn vị thường trực chịu trách nhiệm đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch, tổng hợp kết quả trình Lãnh đạo Bộ xem xét, báo cáo Chính phủ./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2493/QĐ-BCT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành: 24/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2493/QĐ-BCT

78

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226226