• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 25/2016/QĐ-UBND về bố trí sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản do tỉnh Kiên Giang ban hành

Tải về Quyết định 25/2016/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2016/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 09 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỐ TRÍ SỬ DỤNG NGUỒN THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 66/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc bố trí sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 405/TTr-STC ngày 31 tháng 8 năm 2016 về việc bố trí sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản để phân bổ cho huyện Kiên Lương và huyện Hòn Đất thực hiện công tác phòng ngừa, khắc phục suy thoái, ô nhiễm môi trường và giữ gìn vệ sinh, bảo vệ, tái tạo cảnh quan môi trường tại nơi có hoạt động khai thác khoáng sản. Tổng kinh phí phân bổ: 20 tỷ đồng (hai mươi tỷ đồng), gồm:

1. Huyện Hòn Đất: 10 tỷ đồng.

2. Huyện Kiên Lương: 10 tỷ đồng.

Điều 2. Giao Sở Tài chính thông báo, hướng dẫn các đơn vị được phân bổ kinh phí thực hiện đúng quy định tại Quyết định này.

Căn cứ số kinh phí được phân bổ tại Điều 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ngành tỉnh: Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước Kiên Giang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2016.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Văn Huỳnh

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 25/2016/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang   Người ký: Mai Văn Huỳnh
Ngày ban hành: 09/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 25/2016/QĐ-UBND

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329761