• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về biện pháp thi hành chính sách hỗ trợ thu hút cán bộ, giảng viên mới về công tác lâu dài tại Thanh Hóa theo Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND và 238/2019/NQ-HĐND

Tải về Quyết định 25/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2020/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH BIỆN PHÁP THI HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THU HÚT CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN MỚI VỀ CÔNG TÁC LÂU DÀI TẠI THANH HÓA THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 44/2016/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2016 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 238/2019/NQ-HĐND NGÀY 12/12/2019 CỦA HĐND TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 238/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa tại Văn bản số 563/SYT-TCCB ngày 11/3/2020; Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 298/STP-XDVB ngày 11/3/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định biện pháp thi hành chính sách hỗ trợ thu hút cán bộ, giảng viên mới về công tác lâu dài tại Thanh Hóa theo Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 và Nghị quyết số 238/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 6 năm 2020 và thay thế Quyết định số 666/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa theo Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh hóa; Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- VP Chính phủ; 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Y tế;
- Cục Kiểm tra VB QPPL- Bộ Tư pháp;
- TTr. Tỉnh ủy, TTr. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Phân hiệu Trường ĐH Y Hà Nội tại Thanh Hóa;
- Cổng TTĐT tỉnh; Công báo tỉnh;
- Lưu: VT,VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

QUY ĐỊNH

BIỆN PHÁP THI HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THU HÚT CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN MỚI VỀ CÔNG TÁC LÂU DÀI TẠI THANH HÓA THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 44/2016/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2016 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 238/2019/NQ-HĐND NGÀY 12/12/2019 CỦA HĐND TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số:   /2020/QĐ-UBND ngày   /   /2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về phương thức thực hiện việc lập hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ thu hút cán bộ, giảng viên mới về công tác lâu dài tại Thanh Hóa; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 238/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các đối tượng hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 238/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thanh Hóa.

2. Phân Hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa.

3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Hồ sơ hỗ trợ

Căn cứ quy định về điều kiện hỗ trợ được quy định tại Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 238/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thanh Hóa, Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa lập hồ sơ hỗ trợ.

Hồ sơ hỗ trợ gồm:

a) Bản sao Bằng tốt nghiệp chuyên môn theo quy định tại Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 238/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thanh Hóa.

b) Thông báo kết quả trúng tuyển Bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội (đối với Bác sĩ nội trú và sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội trúng tuyển vào các khóa đào tạo Bác sĩ nội trú do nhà trường tổ chức (giai đoạn 2016-2025).

c) Cam kết phục vụ lâu dài cho Phân hiệu theo thời gian tối thiểu được quy định tại Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 238/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thanh Hóa, có xác nhận của Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa.

d) Bản sao Giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân), sổ hộ khẩu.

e) Quyết định tiếp nhận công tác tại Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa (đối với người có học hàm giáo sư, phó giáo sư, người có học vị tiến sĩ, thạc sĩ).

Điều 4. Trình tự, thủ tục thực hiện chính sách

1. Trình tự thẩm định

Sau khi thu thập đủ hồ sơ, Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa gửi toàn bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 3 đến Sở Y tế để tổ chức thẩm định.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

2. Tổ chức thẩm định, xử lý kết quả thẩm định điều kiện hỗ trợ

- Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ của Phân hiệu, Sở Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ.

- Thành phần Hội đồng thẩm định theo quy định tại Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định thực hiện chính sách thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa.

- Nội dung thẩm định: thẩm định tính hợp lý, hợp pháp của hồ sơ để bảo đảm đúng điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ thu hút cán bộ, giảng viên mới về công tác lâu dài cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa theo quy định tại Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 238/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thanh Hóa.

3. Căn cứ kết quả thẩm định, Hội đồng thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt mức kinh phí hỗ trợ cụ thể cho đối tượng thụ hưởng theo các nội dung hỗ trợ.

Hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt gồm:

a) Tờ trình của Hội đồng thẩm định;

b) Biên bản kết quả thẩm định (trong trường hợp họp Hội đồng thẩm định) hoặc biên bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng (trong trường hợp xin ý kiến bằng văn bản).

c) Hồ sơ thẩm định do Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa cung cấp.

Điều 5. Phương thức chi trả

Trên cơ sở Quyết định hỗ trợ của Chủ tịch UBND tỉnh, Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa thực hiện chi trả, thanh quyết toán cho đối tượng thụ hưởng theo quy định hiện hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 và Nghị quyết số 238/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa.

2. Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa lập dự toán kinh phí khuyến khích hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu, tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách khuyến khích hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng thẩm định cán bộ, giảng viên về công tác lâu dài tại Thanh Hóa theo chính sách thu hút; xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng, tổ chức quản lý hồ sơ gốc của người được tuyển chọn theo quy định hiện hành.

5. Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, tổng hợp kết quả, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa lập dự toán, quản lý kinh phí thực hiện chính sách theo đúng quy định.

2. Căn cứ vào dự toán kinh phí do Phân hiệu lập, Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí của các đơn vị được giao quản lý kinh phí hỗ trợ.

Điều 8. Trách nhiệm của Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa

1. Căn cứ vào chỉ tiêu đào tạo được giao, xây dựng dự toán kinh phí khuyến khích, hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

2. Quản lý, chi tiêu đảm bảo đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả; tổng hợp, định kỳ báo cáo Sở Tài chính kết quả thực hiện.

3. Định kỳ hàng quý, báo cáo Sở Y tế về tiến độ thực hiện chính sách để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 9. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa triển khai thực hiện chính sách đảm bảo theo đúng quy định.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 25/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 28/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 25/2020/QĐ-UBND

56

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453609