• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Công trình xây dựng

 

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước kèm theo Quyết định 03/2017/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 25/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2020/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 14 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2017/QĐ-UBND NGÀY 20/01/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về quy định về quản lý khu công nghiệp và kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1867/TTr-SXD ngày 29 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh.

1. Sửa đổi Khoản 5, Điều 3 như sau:

“5. Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng gồm: Công trình cấp III, IV có tổng mức đầu tư dưới 10 (mười) tỷ đồng do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư; trường hợp vượt quá khả năng thực hiện thì UBND cấp huyện đề nghị Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định này kiểm tra công tác nghiệm thu.”.

2. Bổ sung Khoản 7, Điều 3 như sau:

“7. Ban quản lý Khu kinh tế kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình xây dựng thuộc phạm vi mình quản lý.”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

“Điều 4. Trình tự kiểm tra công tác nghiệm thu

a) Kiểm tra nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng:

- Đối với các công trình quy định tại Điều 3, Quyết định này, trong thời gian 15 ngày kể từ ngày khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi báo cáo thông tin công trình bằng văn bản theo Mẫu số 01, Phụ lục I của Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Xây dựng dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây viết tắt là Thông tư số 04/2019/TT-BXD) về cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 3 của quy định này

- Sau khi nhận được báo cáo thông tin của chủ đầu tư về khởi công xây dựng công trình, cơ quan chuyên môn về xây dựng có thẩm quyền quy định tại Điều 3 của quy định này thông báo cho chủ đầu tư kế hoạch kiểm tra, tổ chức thực hiện kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng công trình chậm nhất 07 ngày, kể từ ngày kết thúc đợt kiểm tra.

b) Kiểm tra nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng:

- Tối thiểu trước 10 ngày so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng, chủ đầu tư gửi văn bản theo Mẫu số 02, Phụ lục I của Thông tư số 04/2019/TT-BXD về cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 3 của quy định này.

- Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 3 của quy định này, thông báo bằng văn bản về kế hoạch kiểm tra. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 3 của quy định này, tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và ra văn bản có ý kiến về kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư theo Mẫu số 03, Phụ lục I của Thông tư số 04/2019/TT-BXD , trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra. Trong trường hợp chủ đầu tư phải thực hiện giải trình, khắc phục các tồn tại (nếu có), thí nghiệm đối chứng, thử tải, kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục công trình theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng thì thời hạn nêu trên được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu này.

- Cơ quan chuyên môn về xây dựng quy định tại Điều 3 của quy định này được mời các tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp tham gia việc kiểm tra.

c) Chi phí cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình do chủ đầu tư lập dự toán, thẩm định, phê duyệt và được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

4. Bổ sung Khoản 4, Điều 16 như sau:

“4. Ban quản lý Khu kinh tế:

a) Chủ trì, kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng của các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình chuyên ngành và chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao do mình quản lý.

b) Báo cáo Sở Xây dựng định kỳ trước ngày 05 tháng 12 hàng năm và đột xuất khi có yêu cầu về các sự cố công trình trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao do mình quản lý.

c) Phối hợp với Sở Xây dựng hoặc Bộ Xây dựng tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định sự cố công trình của các dự án đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao do mình quản lý.

Điều 2. Bãi bỏ Điều 17 của Quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh.

Điều 3. Các nội dung không được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 4. Quy định chuyển tiếp

Công trình xây dựng đã được khởi công trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Công trình xây dựng được khởi công sau ngày Quyết định này có hiệu lực thì việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng thực hiện theo quy định của Quyết định này.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2020./.

 


Nơi nhận:

- Văn Phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TTHĐND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 5;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm CNTTTT;
- Lưu: VT(Trung).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tuệ Hiền

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 25/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Trần Tuệ Hiền
Ngày ban hành: 14/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 25/2020/QĐ-UBND

398

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452970