• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 2500/QĐ-CT năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Tải về Quyết định 2500/QĐ-CT
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2500/QĐ-CT

Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục & Đào tạo tại Tờ trình số 31/TTr- SGD&ĐT ngày 04/4/2013 và Sở Tư pháp tại Tờ trình số 555/TTr-STP ngày 08/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2500/QĐ-CT ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực: Giáo dục đào tạo

1

Thủ tục: Cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm cấp Trung học phổ thông

 

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Thủ tục: Cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm cấp Trung học phổ thông.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ Phòng KT&QLCLGD - thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc (số 541 - đường Mê Linh - phường Khai Quang - TP. Vĩnh Yên -Vĩnh Phúc).

- Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức viết giấy hẹn cho người nộp;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết.

Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Phòng KT&QLCLGD, Sở Giáo dục và Đào tạo

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng KT&QLCLGD - Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

* Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường:

- Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (mẫu M1);

- Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm đảm bảo các yêu cầu quy định (mẫu M2).

- Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

* Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường:

- Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, trong đó cam kết với Uỷ ban nhân dân cấp xã về thực hiện các quy định về quản lý DTHT (mẫu M3).

- Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm (mẫu M2);

- Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận theo quy định (mẫu M4).

- Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

- Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

- Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

- Tổ chức

- Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp: Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép dạy thêm, học thêm

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (Mẫu 1).

- Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm đảm bảo các yêu cầu quy định (Mẫu 2).

- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm (Mẫu 3).

- Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận theo quy định (mẫu M4).

(Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc)

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

1. Đối với người dạy thêm:

- Đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với từng cấp học theo quy định của Luật Giáo dục.

- Có đủ sức khoẻ.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác.

- Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.

- Được thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận các nội dung quy định tại khoản 3, khoản 4 điều 8 tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đối với người tổ chức dạy thêm

- Có trình độ được đào tạo tối thiểu tương ứng với giáo viên dạy thêm.

- Có đủ sức khỏe.

- Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.

3. Cơ sở vật chất

- Đảm bảo yêu cầu quy định tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế về vệ sinh trường học và Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trong đó tối thiểu:

- Địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm đảm bảo an toàn cho người dạy và người học; ở xa những nơi phát sinh các hơi khí độc hại, khói, bụi, tiếng ồn; ở xa các trục đường giao thông lớn, sông, suối, thác, ghềnh hiểm trở.

- Phòng học đảm bảo diện tích trung bình từ 1,10m2/học sinh trở lên; được thông gió và đủ độ chiếu sáng tự nhiên hoặc nhân tạo; đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, phòng bệnh.

- Kích thước bàn, ghế học sinh và bố trí bàn, ghế học sinh trong phòng học đảm bảo các yêu cầu tại Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011

- Bảng học được chống lóa; kích thước, màu sắc, cách treo bảng học đảm bảo các yêu cầu tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000.

- Có công trình vệ sinh và có nơi chứa rác thải hợp vệ sinh.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Giáo dục năm 2005;

- Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số: 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Mẫu 1

SỞ (PHÒNG) GD&ĐT .........
TRƯỜNG....................
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:……../TTr-DTHT

..............., ngày…...tháng……. năm 20.....

 

TỜ TRÌNH

Về việc cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

Kính gửi: Sở (Phòng) Giáo dục và Đào tạo.......................

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm học thêm;

Căn cứ Quyết định số /2012/QĐ-UBND ngày / /2012 của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ nhu cầu học thêm của phụ huynh và học sinh,

Hiệu trưởng nhà trường đề nghị Sở (phòng) GD&ĐT......... cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm cho trường.................

Các hồ sơ gửi kèm:

1. Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm.

2. Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Mẫu 2

Tổ chức dạy thêm:.......................... 

Số giấy phép:.................................

Cơ quan cấp:................................

Ngày cấp:.....................................

Có giá trị đến:.............................

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

NGƯỜI TỔ CHỨC, GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY THÊM

STT

Họ và tên

Địa chỉ thường trú

Đơn vị công tác

Trình độ đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Dạy môn

Chương trình

cấp học

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
CẤP GIẤY PHÉP DẠY THÊM

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

.................., ngày..... tháng.......năm 20……….

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
CẤP PHÉP DẠY THÊM, HỌC THÊM

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 

Mẫu 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM

Kính gửi: ……………………………..............……………

Tên tổ chức, cá nhân: …………………………………………………..........

Địa chỉ: …………………………………………………………………........

Số điện thoại liên lạc: Cố định…………………. DĐ: ………………….......

Sau khi nghiên cứu Quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT –BGDĐT ngày 16/5/2012; Văn bản Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số …../2012/QĐ-UBND ngày …./12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi (tôi) đề nghị được cấp phép mở lớp dạy thêm.

Khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép, chúng tôi (tôi) cam kết thực hiện đúng, nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT và những nội dung ghi trong đơn. Nếu thực hiện sai chúng tôi (tôi) hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hồ sơ xin cấp giấy phép 01 bộ gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, trong đó cam kết với Ủy ban nhân dân cấp xã về thực hiện các quy định tại khoản 1, điều 6 quy định này.                                                                                              □

2. Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm.  

3. Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 7 của Quy định DTHT của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.                                                                                             

4. Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm.                                                                                            

5. Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm.                                                                                   

6. Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.  

 

 

…….., ngày …… tháng …… năm 20…..

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 

Cam kết với chính quyền địa phương nơi mở lớp (Đối với mọi trường hợp)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Mẫu 4

 

 

(Ảnh 4X6)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ DẠY THÊM

 

Kính gửi:

- Họ và tên:

- Đơn vị công tác:

- Trình độ đào tạo......................................................... Chuyên môn được đào tạo

- Số điện thoại/email: Cố định.................... Di động..................... Email

- Địa điểm dạy thêm (ghi rõ địa chỉ):

- Môn dạy thêm:

Sau khi nghiên cứu Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Thông tư số 17/2010/TT –BGDĐT ngày 16/5/2012, Văn bản quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số …../2012/QĐ-UBND ngày …./12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Theo quy định về dạy thêm học thêm hiện hành, tôi đáp ứng các yêu cầu của người tham gia dạy thêm.

Vậy tôi làm đơn này đề nghị ...................................... cho phép được dạy thêm theo quy định. Tôi cam kết chấp hành đúng và nghiêm túc quy định dạy thêm học thêm. Nếu thực hiện sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

…….., ngày …… tháng …… năm20…….

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận của Hiệu trưởng (Đối với giáo viên đang công tác tại các nhà trường)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Xác nhận của chính quyền địa phương (Đối với người ngoài nhà trường)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2500/QĐ-CT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phú   Người ký: Phùng Quang Hùng
Ngày ban hành: 10/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2500/QĐ-CT

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209615