• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Quản lý vận hành nhà chung cư

 

Quyết định 2502/2017/QĐ-UBND quy định giá trần dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD4 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Tải về Quyết định 2502/2017/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2502/2017/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH GIÁ TRẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUD4

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành quy chế qun lý, sử dụng nhà chung cư;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 817/TTr-STC-QLCS-GC ngày 08/3/2017 về đề nghị phê duyệt giá dịch vụ qun lý, vận hành nhà chung cư của Công ty C phần Đầu tư Xây dựng HUD4 (kèm theo Báo cáo thẩm định số 97/BCTĐ-STP ngày 30/3/2017 của Sở Tư pháp dự thảo Quyết định về việc quy định giá trần dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư của Công ty CP Đầu tư Xây dựng HUD4), Công văn số 2628/STC-QLCS-GC ngày 29/6/2017 về việc tham vấn các hộ gia đình, cá nhân có căn hộ chung cư là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp của giá dịch vụ qun lý, vận hành chung cư của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD4.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá trần dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD4, cụ thể như sau:

1. Mức giá trần dịch vụ là 4.100 đồng/m2/tháng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

2. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD4 tổ chức quản lý, vận hành và cung cấp các dịch vụ theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng, đảm bảo an toàn, trật tự, vệ sinh và tạo lập nếp sống văn minh đô thị cho cộng đồng trong khu chung cư; nâng cao chất lượng phục vụ cho nhân dân. Tổ chức thu, chi, hạch toán kế toán đy đủ, đảm bảo công khai, minh bạch và theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 2. Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quyền li và nghĩa vụ giữa các bên trong việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ nhà chung cư; UBND Thành phố Thanh Hóa có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý Khu chung cư để tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và gây dng nếp sống văn minh đô thị tại khu chung cư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017 và thay thế Quyết định số 364/2012/QĐ-UBND ngày 04/02/2012 của UBND tỉnh về việc quy định giá trần dịch vụ nhà chung cư thu nhập thấp tại phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND Thành phố Thanh Hóa; Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD4; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên qua chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4 Quyết định;
- Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng;
- Thường
trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH Thanh Hóa;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm
tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- UB MTTQ t
nh và các đoàn thể cấp tnh;
- Công báo tỉnh Thanh Hóa;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, KTTC
.
QDCD 17-032

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2502/2017/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 14/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2502/2017/QĐ-UBND

150

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
355666