• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2503/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Chương trình khung xúc tiến du lịch của tỉnh Phú Thọ năm 2021

Tải về Quyết định 2503/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2503/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 22 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KHUNG XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Du lịch số 09/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 19/06/2017;

Căn cứ Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030;

Căn cứ Chương trình hành động số 24-Ctr/TU ngày 04/4/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND ngày 17/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 100/TTr-SVHTTDL ngày 27/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình khung xúc tiến du lịch của tỉnh Phú Thọ năm 2021 với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin quảng bá xúc tiến du lịch tỉnh Phú Thọ nhằm thu hút khách tham quan du lịch đến thăm quan và lưu trú, thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng đầu tư vào các trung tâm du lịch trọng điểm, các khu điểm du lịch góp phần tích cực thúc đẩy du lịch Phú Thọ phát triển; nâng cao nhận thức tạo chuyển biến trong cộng đồng, doanh nghiệp du lịch trong công tác xã hội hóa hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch.

- Hỗ trợ xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, điểm đón khách, tour - tuyến du lịch, sản phẩm lưu niệm du lịch; nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích, hỗ trợ người dân tham gia phục vụ du lịch.

- Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch, khai thác giá trị các tài nguyên nhằm xây dựng điểm, tour du lịch; tư vấn dịch vụ, cung cấp thông tin, sản phẩm du lịch đến với du khách, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước.

2. Yêu cầu

- Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả theo hướng phát triển du lịch, phù hợp với Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030, Kế hoạch phát triển du lịch Phú Thọ đến năm 2030, các quy hoạch của tỉnh, chương trình xúc tiến du lịch quốc gia và phù hợp với điều kiện tình hình thực tế phát triển du lịch tại địa phương.

- Các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch đảm bảo thu hút sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tham gia hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Phú Thọ.

II. NỘI DUNG

1. Hỗ trợ kết nối, phát triển tour - tuyến, sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch Phú Thọ

1.1. Tổ chức điểm đón khách, tư vấn du lịch Phú Thọ

- Nội dung:

Tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá, đón khách tham quan và trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch tại Nhà đón khách du lịch và biểu diễn nghệ thuật - Khu DTLS Đền Hùng.

Thành lập Quầy thông tin du lịch và giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng tỉnh Phú Thọ tại thành phố Việt Trì hoặc Hỗ trợ hoạt động tuyên truyền quảng bá, phát triển dịch vụ du lịch tại Hùng Lô, Lãi Lèn, Xuân Sơn, Gia Thanh, Tân Đức, Mỹ Thuận, Long Cốc, Thanh Sơn...

- Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch/ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Phú Thọ.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, huyện thành thị liên quan, Khu DTLS Đền Hùng, Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp du lịch.

- Thời gian: Thực hiện thường xuyên trong năm.

1.2. Hỗ trợ phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch đặc thù, điểm tham quan du lịch

- Nội dung:

Hỗ trợ phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng homestay tại Hùng Lô.

Hỗ trợ phát triển các dịch vụ phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm, mua sắm tại các khu, điểm du lịch/ hỗ trợ phát triển hoạt động du lịch tại điểm tham quan đồi chè Mỹ Thuận/ làng rau Tân Đức..., tư vấn hình thành các dịch vụ du lịch phục vụ chụp ảnh, trải nghiệm du lịch đồi chè, tuyên truyền quảng bá thu hút du khách.

Hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện và quảng bá các sản phẩm quà tặng lưu niệm, đặc sản địa phương, sản vật Phú Thọ làm quà tặng du lịch.

- Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch/ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Phú Thọ.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, huyện thành thị liên quan,doanh nghiệp du lịch, các hộ dân kinh doanh homestay.

- Thời gian: Thực hiện thường xuyên trong năm.

2. Hoạt động thông tin, quảng bá du lịch

2.1. Quảng bá du lịch qua mạng công nghệ thông tin và công cụ truyền thông đa phương tiện

- Nội dung:

Duy trì hoạt động của Website dulichphutho.com.vn và Dulichtaybac.vn; liên kết các trang tiện ích xã hội, fanpage, youtube, facebook nhằm đẩy mạnh kết nối thông tin với du khách và doanh nghiệp du lịch thuận lợi hơn.

Thu thập thông tin, hình ảnh, trả nhuận bài nhuận ảnh, Liên kết Website, đặt baner, đặt chuyên trang du lịch Du lịch Phú Thọ trên trang web Tổng cục Du lịch, Tạp chí Du lịch, và các cơ quan báo, truyền thông trong và ngoài tỉnh.

Đẩy mạnh khai thác App Du lịch thông minh trên điện thoại di động: quản trị, thu thập bổ sung, nâng cao chất lượng thông tin, hình ảnh quảng bá Du lịch Phú Thọ trên Cổng Thông tin Du lịch và App du lịch.

Phối hợp với VNTP Phú Thọ cập nhật thông tin, tuyên truyền quảng bá du lịch trên Trung tâm điều hành thông minh (trung tâm IOC) tỉnh Phú Thọ.

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền quảng bá du lịch Phú Thọ trên các đài phát thanh, truyền hình, cơ quan báo, tạp chí du lịch trong và ngoài tỉnh (Báo Phú Thọ, Đài Truyền hình tỉnh, Cổng giao tiếp điện tử tỉnh, VTV1, VTV3, VTV6, VTC…).

Biên soạn, xây dựng, phát hành ấn phẩm du lịch và các tờ rơi giới thiệu du lịch Phú Thọ.

Sản xuất video clip giới thiệu, quảng bá điểm tham quan du lịch Phú Thọ/ tổ chức chương trình sáng tác ảnh đẹp du lịch Phú Thọ.

Xây dựng hệ thống biển chỉ dẫn từ thành phố Việt Trì đến điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch/ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Phú Thọ.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, huyện thành thị liên quan, Sở VHTTDL các tỉnh, các cơ quan báo chí, truyền thông, Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ, doanh nghiệp du lịch.

- Thời gian: Thực hiện thường xuyên trong năm.

2.2. Tăng cường hoạt động quảng bá giới thiệu khu điểm tham quan du lịch trọng điểm và sản phẩm du lịch mới

- Nội dung:

Tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá, liên kết các tour - tuyến du lịch đến các khu, điểm du lịch mới được công nhận và đưa vào khai thác, nhằm đẩy mạnh truyền thông, thu hút doanh nghiệp lữ hành và du khách về tham quan trải nghiệm.

- Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch/ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Phú Thọ.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban ngành, huyện thành, thị, Hiệp hội Du lịch, cơ quan truyền thông, doanh nghiệp du lịch.

- Thời gian: Thực hiện thường xuyên trong năm.

3. Tổ chức hoạt động xúc tiến du lịch

3.1. Tổ chức sự kiện xúc tiến du lịch

- Nội dung:

Tổ chức đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến với Phú Thọ năm 2021 (tham quan theo tour).

Tổ chức hoạt động quảng bá du lịch Phú Thọ tại các sự kiện ngoại giao - văn hoá quốc tế tại Việt Nam.

Tổ chức đón các đoàn Fam trips, Press trips gồm các doanh nghiệp du lịch, các cơ quan truyền thông, báo, tạp chí du lịch từ các thị trường trọng điểm như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… và một số chương trình của Tổng cục du lịch.

- Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch/ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Phú Thọ.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, huyện thành thị liên quan, Hiệp hội Du lịch; Các tỉnh, thành, các tổ chức Hiệp hội Du lịch trong cả nước; Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ, Doanh nghiệp du lịch.

- Thời gian: Thực hiện thường xuyên trong năm.

3.2. Tổ chức và tham gia các sự kiện quảng bá xúc tiến du lịch

- Nội dung:

Quảng bá du lịch Phú Thọ trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2021 và các sự kiện văn hóa du lịch trong và ngoài tỉnh.

Tham gia các Hội chợ/ Ngày hội du lịch tại Hà Nội năm 2021.

Tham gia hội chợ Du lịch Tây Bắc và các sự kiện, hoạt động văn hoá - du lịch (Theo chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR).

Tham gia các Hội chợ/ Ngày hội du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Tham gia hoạt động liên kết xúc tiến du lịch với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, các tỉnh, thành trên cả nước trong các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch.

- Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch/ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Phú Thọ.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban ngành, huyện thành, thị, Hiệp hội du lịch, các làng nghề truyền thống, doanh nghiệp du lịch.

- Thời gian: Thực hiện thường xuyên trong năm.

4. Đào tạo nguồn nhân lực phát triển du lịch

Tổ chức lớp bồi dưỡng và cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ viết tin bài, quay phim, chụp ảnh,biên tập, photoshop, đồ họa… phục vụ công tác thông tin, quảng bá du lịch.

Tổ chức lớp đào tạo Marketing số áp dụng công nghệ 4.0 phục vụ marketing du lịch cho cán bộ trong ngành du lịch.

Tổ chức lớp đào tạo Marketing số áp dụng công nghệ 4.0 phục vụ marketing du lịch cho doanh nghiệp du lịch.

- Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch/ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Phú Thọ.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, huyện thành thị liên quan; Phân viện báo chí và tuyên truyền, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh, Hiệp hội Du lịch, nhà hàng, khách sạn.

- Thời gian: Thực hiện thường xuyên trong năm.

5. Phối hợp với Hiệp hội Du lịch tổ chức các hoạt động du lịch, tăng cường liên kết, hợp tác phát triển sản phẩm du lịch dịch vụ giữa các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Phú Thọ

Tổ chức và tham gia các sự kiện, hoạt động du lịch, hoạt động liên kết, xúc tiến du lịch, gắn với hoạt động Hiệp hội du lịch, doanh nghiệp du lịch trong tỉnh với các tỉnh, thành trên cả nước, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng sức ảnh hưởng, quảng bá du lịch Phú Thọ.

- Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch/ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Phú Thọ.

- Đơn vị phối hợp: Các huyện, thành, thị; Hiệp hội Du lịch, nhà hàng, khách sạn.

- Thời gian: Quý III.

III. KINH PHÍ

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện: 11.360.000 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách TW hỗ trợ: 3.950 triệu đồng;

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 3.560 triệu đồng;

- Nguồn vốn huy động xã hội hóa: 3.850 triệu đồng;

(Khung các hoạt động xúc tiến du lịch năm 2021 theo Phụ biểu đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Sở Tài chính thẩm định, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nội dung; kiểm tra thanh quyết toán việc sử dụng kinh phí đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

- Trung tâm Thông tin, Xúc tiến Du lịch (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) căn cứ vào nguồn kinh phí được bố trí chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai thực hiện chương trình cụ thể, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị: Tăng cường công công tác phối hợp thực hiện nội dung công việc liên quan đến công tác quảng bá xúc tiến du lịch, xúc tiến đầu tư du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Khu di tích lịch sử Đền Hùng; Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành; Trung tâm Thông tin, Xúc tiến Du lịch (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch) và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch;
- Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- CVP, các PCVP;
- CV NCTH;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Đại Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2503/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ   Người ký: Hồ Đại Dũng
Ngày ban hành: 22/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2503/QĐ-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
472380