• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 2505/QĐ-CT năm 2013 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Tải về Quyết định 2505/QĐ-CT
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2505/QĐ-CT

Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục & Đào tạo tại Tờ trình số 31/TTr-SGD&ĐT ngày 04/4/2013 và Sở Tư pháp tại Tờ trình số 555/TTr-STP ngày 08/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 11 thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2505/QĐ-CT ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Lý do bãi bỏ

1

T-VPH-092792-TT

Xác nhận hồ sơ thành lập trường mầm non tư thục

Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường Mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2

T-VPH-092816-TT

Xác nhận hồ sơ sáp nhập trường mầm non tư thục

3

T-VPH-092824-TT

Xác nhận hồ sơ chia tách trường mầm non tư thục

4

T-VPH-092832-TT

Xác nhận hồ sơ giải thể trường mầm non tư thục

5

T-VPH-092847-TT

Xác nhận hồ sơ thành lập trường tiểu học tư thục

Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học, Thông tư này thay thế Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học. Các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ

6

T-VPH-092852-TT

Xác nhận hồ sơ sáp nhập trường tiểu học tư thục

7

T-VPH-092856-TT

Xác nhận hồ sơ chia tách trường tiểu học tư thục

8

T-VPH-092841-TT

Xác nhận hồ sơ giải thể trường tiểu học tư thục

9

T-VPH-092871-TT

Xác nhận hồ sơ thành lập trường Trung học cơ sở tư thục

Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, Thông tư này thay thế Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

10

T-VPH-092864-TT

Xác nhận hồ sơ sáp nhập trường Trung học cơ sở tư thục

11

T-VPH-092860-TT

Xác nhận hồ sơ chia tách trường Trung học cơ sở tư thục

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2505/QĐ-CT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc   Người ký: Phùng Quang Hùng
Ngày ban hành: 10/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2505/QĐ-CT

169

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209684