• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 2506/QĐ-CT năm 2013 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Tải về Quyết định 2506/QĐ-CT
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2506/QĐ-CT

Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục & Đào tạo tại Tờ trình số 31/TTr- SGD&ĐT ngày 04/4/2013 và Sở Tư pháp tại Tờ trình số 555/TTr-STP ngày 08/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 19 thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2506/QĐ-CT ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Lý do bãi bỏ

1

T-VPH-109556-TT

Thành lập trường mầm non tư thục

Giáo dục & Đào tạo

Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường Mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2

T-VPH-109567-TT

Sáp nhập trường mầm non tư thục

3

T-VPH-109572-TT

Chia tách trường mầm non tư thục

4

T-VPH-109574-TT

Tự giải thể trường mầm non tư thục

5

T-VPH-109577-TT

Giải thể hoạt động trường mầm non tư thục do vi phạm quy định

6

T-VPH-109579-TT

Đình chỉ hoạt động trường mầm non tư thục

7

T-VPH-109586-TT

Thành lập trường tiểu học tư thục

Giáo dục & Đào tạo

Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học, Thông tư này thay thế Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học.

8

T-VPH-109588-TT

Sáp nhập trường tiểu học tư thục

9

T-VPH-109590-TT

Chia tách trường tiểu học tư thục

10

T-VPH-109594-TT

Giải thể trường tiểu học tư thục

11

T-VPH-109597-TT

Đình chỉ hoạt động giáo dục trường tiểu học tư thục

12

T-VPH-109806-TT

Thành lập trường THCS tư thục

Giáo dục & Đào tạo

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, Thông tư này thay thế Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

13

T-VPH-124070-TT

Sáp nhập trường THCS tư thục

14

T-VPH-112595-TT

Chia tách trường THCS tư thục

15

T-VPH-112619-TT

Đình chỉ hoạt động trường THCS tư thục

16

T-VPH-112688-TT

Chuyển trường đối với hoc sinh tiểu học và THCS

Giáo dục & Đào tạo

Theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học lại các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông” thì Chuyển trường đối với học sinh trong cùng huyện không cần có sự tham gia của Phòng GD&ĐT (UBND huyện)

17

T-VPH-112672-TT

Tuyển dụng giáo viên, nhân viên ngành giáo dục

Giáo dục & Đào tạo

Thuộc lĩnh vực quản lý ngành Nội vụ

18

T-VPH-112655-TT

Cấp giấy phép dạy thêm trong nhà trường

Giáo dục & Đào tạo

Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Quyết định này thay thế Quyết định số 38/2007/QĐ-BGDĐT ngày 05/7/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm chương trình phổ thông và bổ túc văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

19

T-VPH-112665-TT

Cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường

Giáo dục & Đào tạo

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2506/QĐ-CT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc   Người ký: Phùng Quang Hùng
Ngày ban hành: 10/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2506/QĐ-CT

169

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209685