• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

 

Quyết định 2509/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 2509/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2509/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 10 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC” GIAI ĐOẠN 2013 - 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-BTP ngày 09/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013 - 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 836/STP ngày 13/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Lê Hữu Lộc

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC” GIAI ĐOẠN 2013 - 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2509/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, trình độ lý luận chính trị, kỹ năng và nghiệp vụ PBGDPL đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Tạo sự chủ động, phối hợp của các cấp, các ngành trong củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Khắc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức, hoạt động của đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động triển khai thực hiện Đề án phải phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị, gắn với thời gian và lộ trình thực hiện cụ thể, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Phát huy tối đa nguồn lực thực hiện công tác PBGDPL hiện có, bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, của ngành.

II. NỘI DUNG

1. Củng cố, kiện toàn đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL

- Củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo đủ thành phần và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Kiện toàn, nâng cao chất lượng, vai trò của đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật và những người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở; thành viên Ban chủ nhiệm của các câu lạc bộ pháp luật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thực hiện công tác PBGDPL ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Xây dựng cơ chế phối hợp, hỗ trợ các điều kiện cần thiết để phát huy vai trò của đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và năng lực thực hiện công tác PBGDPL

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác PBGDPL; đổi mới nội dung, phương pháp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PBGDPL theo hướng tăng cường liên hệ thực tiễn; gắn công tác PBGDPL với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc cho đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL tại những nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL trong việc xây dựng ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

- Thực hiện thí điểm một số hoạt động tăng cường năng lực thực hiện công tác PBGDPL tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương; tập trung vào các hoạt động như bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL.

- Hỗ trợ thông tin pháp lý, tài liệu pháp luật, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL.

3. Hoàn thiện thể chế, pháp luật về công tác PBGDPL

- Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện; Quy chế hoạt động của báo cáo viên pháp luật phù hợp với Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Sửa đổi, bổ sung các quy định về kinh phí phục vụ cho công tác PBGDPL, cũng như chế độ bồi dưỡng đối với người thực hiện công tác PBGDPL.

4. Đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Đảm bảo kinh phí từ ngân sách nhà nước cho việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL.

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và thực hiện công tác PBGDPL của đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển và hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

5. Tăng cường phối hợp xây dựng nguồn nhân lực thực hiện PBGDPL có chất lượng

Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xây dựng các kế hoạch, chương trình về việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL.

6. Tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án

- Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả tập huấn, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ tham gia công tác PBGDPL theo các nội dung Đề án của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án, trên cơ sở đó rút ra những mặt ưu điểm, hạn chế và đề ra kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn tiếp theo.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Việc lập dự toán, bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác PBGDPL được thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng kinh phí được giao dự toán hàng năm để đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, những người làm công tác PBGDPL thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a. Tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án giai đoạn 2013 - 2016; ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Quy chế tổ chức và hoạt động của báo cáo viên pháp luật của tỉnh phù hợp với Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư quy định về báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và người được mời tham gia PBGDPL.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tiến hành rà soát, tham mưu kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật của tỉnh theo tiêu chuẩn được quy định tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2013.

b. Xây dựng chương trình, nội dung tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PBGDPL cho thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Báo cáo viên pháp luật của tỉnh.

Thời gian thực hiện: Hàng năm (Từ năm 2013 đến năm 2016).

c. Biên soạn, hỗ trợ nguồn tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ PBGDPL nhằm nâng cao trình độ chuyên môn pháp lý; kỹ năng và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL.

Thời gian thực hiện: Hàng năm (Từ năm 2013 đến năm 2016).

d. Chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND cùng cấp kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện phù hợp với quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2013.

đ. Chủ trì, tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án cụ thể từng năm của UBND tỉnh, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, hướng dẫn các ngành, địa phương và báo cáo sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án.

Thời gian thực hiện: Hàng năm (Từ năm 2013 đến năm 2016, sơ kết: năm 2014, tổng kết: năm 2016).

2. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp các ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng kế hoạch bổ sung, kiện toàn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức tư pháp các cấp, cán bộ pháp chế các sở, ngành đảm bảo cho việc thực hiện công tác PBGDPL; đặc biệt đối với người biết tiếng dân tộc, người dân tộc thiểu số, người làm công tác PBGDPL tại các huyện miền núi.

Thời gian thực hiện: Hàng năm (Từ năm 2013 đến năm 2016).

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và cơ quan có liên quan lập dự toán kinh phí hàng năm đảm bảo cho các hoạt động của Đán; hướng dẫn UBND cấp huyện phân bổ kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Đán. Tiến hành rà soát đề nghị HĐND, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các quy định về kinh phí phục vụ cho công tác PBGDPL cũng như các chế độ đối với người thực hiện PBGDPL nhằm khuyến khích nguồn nhân lực tham gia các hoạt động PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Hàng năm (Từ năm 2013 đến năm 2016).

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ngành có liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên về pháp luật của Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh dành thời lượng thích hợp, xây dựng chuyên trang, chuyên mục thông tin phổ biến pháp luật.

Thời gian thực hiện: Hàng năm (Từ năm 2013 đến năm 2016).

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, củng cố đội ngũ giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân, giáo viên dạy pháp luật trong tỉnh; xây dựng kế hoạch, biên soạn tài liệu và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật, kỹ năng và nghiệp vụ PBGDPL cho lực lượng này.

Thời gian thực hiện: Hàng năm (Từ năm 2013 đến năm 2016).

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan thực hiện tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ làm công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình ở cơ sở, các đội thông tin và hệ thống nhà văn hóa, trung tâm văn hóa, thông tin - thể thao; khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL.

Thời gian thực hiện: Hàng năm (Từ năm 2013 đến năm 2016).

7. Đề nghị Trường Chính trị tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các ban, ngành có liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực PBGDPL là công chức, viên chức, học viên của nhà trường và Trung tâm bồi dưỡng Chính trị các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Hàng năm (Từ năm 2013 đến năm 2016).

8. Các Sở, ban, ngành của tỉnh

Bố trí cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn về pháp luật theo dõi, thực hiện công tác PBGDPL. Hàng năm, xây dựng kế hoạch, bảo đảm kinh phí từ nguồn ngân sách để cử cán bộ tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PBGDPL; thực hiện công tác PBGDPL.

Thời gian thực hiện: Hàng năm (Từ năm 2013 đến năm 2016).

9. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chỉ đạo, hướng dẫn việc phối hợp bồi dưỡng chương trình kiến thức lý luận chính trị với chương trình PBGDPL.

Phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho lực lượng báo cáo viên của Đảng; hướng dẫn việc gắn công tác PBGDPL với thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thời gian thực hiện: Hàng năm (Từ năm 2013 đến năm 2016).

10. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh

Chỉ đạo, hướng dẫn việc đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ kiểm sát viên, thẩm phán, chấp hành viên về phương pháp, kỹ năng tuyên truyền PBGDPL thông qua hoạt động chuyên môn của mình.

Thời gian thực hiện: Hàng năm (Từ năm 2013 đến năm 2016).

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh và các tổ chức thành viên Mặt trận

Xây dựng, củng cố đội ngũ làm công tác PBGDPL; hàng năm xây dựng kế hoạch PBGDPL của đơn vị và hướng dẫn cho đơn vị cấp dưới thực hiện; phối hợp Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn củng cố, kiện toàn tổ hoà giải và phát huy vai trò của đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, “nhóm nòng cốt” vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư.

Thời gian thực hiện: Hàng năm (Từ năm 2013 đến năm 2016).

12. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Đề án tại địa phương và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp).

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với các cơ quan chuyên môn củng cố, kiện toàn về tổ chức và con người thực hiện công tác PBGDPL; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa phương.

- Bố trí biên chế cần thiết cho lực lượng chuyên trách về công tác PBGDPL ở địa phương.

- Đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL của địa phương.

- Có chính sách khuyến khích, thu hút, huy động các nguồn lực hỗ trợ và đóng góp cho hoạt động PBGDPL.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm (Từ năm 2013 đến năm 2016).

Trong quá trình thực hiện kế hoạch này, các thông tin, báo cáo, kiến nghị đề xuất của các cơ quan, tổ chức, địa phương gửi về Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2509/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 10/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2509/QĐ-UBND

162

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207317