• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hỗ trợ khởi nghiệp


 

Quyết định 2513/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020

Tải về Quyết định 2513/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2513/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 20 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 46/TTr-SKHCN ngày 05 tháng 09 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 - 2020 (kèm theo Kế hoạch).

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ KHCN;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành (20), Đoàn thể (6) tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Tổng Cty Becamex;
- Các ĐH: TDM, QTMĐ, Việt Đức;
- Các Quỹ: ĐTPT, PTKHCN tỉnh;
- Hội DN trẻ; Liên đoàn DN tỉnh;
- VP Thành ph thông minh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PTTH; Báo BD; Cổng TTĐT tỉnh;
- LĐVP (Lượng, Huy), Dg, Rm, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Hưng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2513/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tạo lập môi trường thuận lợi để hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, các trường đại học, doanh nghiệp;

- Khuyến khích nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, kỹ thuật mới, đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh;

- Tăng cường hợp tác giữa nhà nước - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển kinh tế - xã hội, tiến tới xây dựng thành ph thông minh Bình Dương.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Giai đoạn 2017-2018

- Từng bước hoàn thiện cơ chế, hành lang pháp lý hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực của các thành phần tham gia hoạt động khởi nghiệp;

- Xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh;

- Thành lập Trung tâm sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Dương; phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

- Đưa nội dung đào tạo về các phương pháp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp vào các trường đại học, cao đẳng, trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.

2.2. Giai đoạn 2019-2020

- Hình thành và triển khai hoạt động Trung tâm sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Dương; 03 phòng thí nghiệm thực nghiệm/chế tạo (FabLab/TechLab); 03 vườn ươm công nghệ trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ phát triển 30 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Hỗ trợ hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo

1.1. Hỗ trợ hạ tầng, cơ sở vật chất cho hệ sinh thái khởi nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp:

Mục tiêu:

- Thiết lập được chủ thể khởi xướng, kết nối các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp trong giai đoạn đầu tiên, giúp hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh;

- Thúc đy thành lập mạng lưới vườn ươm tại các trường đại học; tại các khu công nghiệp và các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh;

- Hình thành hệ sinh thái và cộng đồng khởi nghiệp đối với một số ngành công nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao trên cơ sở đổi mới sáng tạo (Điện tử - Công nghệ thông tin; Công nghệ robot và tự động hóa; Công nghiệp sinh học; Cơ khí chế tạo, ...) và các ngành, lĩnh vực khác có ý nghĩa quan trọng về khoa học công nghệ, có khả năng thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu.

Nội dung:

(1) Thành lập Trung tâm sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp;

(2) Hỗ trợ thành lập 03 vườn ươm công nghệ tại các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh;

(3) Hỗ trợ thành lập 03 phòng thí nghiệm thực nghiệm/chế tạo trên địa bàn tỉnh.

Phân công thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ;

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Thành ph thông minh Bình Dương.

Thời gian thực hiện: 2017 - 2020.

1.2. Hỗ trợ hoạt động và nâng cao năng lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Mục tiêu:

Tăng cường năng lực, kinh nghiệm của các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp gm: cơ quan nhà nước có liên quan, cơ sở giáo dục; mạng lưới cung cấp dịch vụ, ươm tạo, tư vn, hỗ trợ; nhà đầu tư; các doanh nghiệp lớn,...

Nội dung:

(1) Hỗ trợ hình thành và kết nối mạng lưới tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp chuyên nghiệp;

(2) Kết nối nhà đầu tư, mạng lưới đầu tư tài chính thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp;

(3) Thiết lập kênh tư vấn chuyên nghiệp cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua tọa đàm chuyên gia, hội thảo khoa học và các hình thức thích hợp khác;

(4) Đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp;

(5) Đào tạo kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cơ bản và nâng cao cho các đối tượng có nhu cầu tham gia hoạt động khởi nghiệp: cán bộ thuộc các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức thúc đẩy kinh doanh;

(6) Nâng cao năng lực cho huấn luyện viên khởi nghiệp; Nâng cao năng lực cho các nhà đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Phân công thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ;

- Cơ quan phối hợp: Sở Công thương, các Hiệp hội ngành hàng, Hội Doanh nghiệp trẻ và Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, Trường Đại học Việt Đức, Công ty BECAMEXIDC.

Thời gian thực hiện: 2017 - 2020.

1.3. Đưa nội dung đào tạo về các phương pháp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho đối tượng học sinh, sinh viên và thanh niên trên địa bàn tỉnh

Mục tiêu:

Đào tạo, nâng cao kỹ năng về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho đối tượng học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao giáo dục cộng đồng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nội dung:

(1) Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo phù hợp cho đối tượng là học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp;

(2) Phối hợp triển khai chương trình đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp vào các trường đại học, cao đẳng, trường phổ thông và các tổ chức đoàn thể.

Phân công thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ;

- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh Đoàn; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương; Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh.

Thời gian thực hiện: 2017 - 2020.

2. Xây dựng chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Mục tiêu:

Tạo môi trường pháp lý thuận lợi giúp hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cộng đồng sáng tạo.

Nội dung:

(1) Xây dựng chính sách hỗ trợ một phần kinh phí cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trả tiền công lao động trực tiếp và sử dụng các dịch vụ khởi nghiệp.

(2) Xây dựng quy chế hỗ trợ mở cửa thị trường mua sắm công cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo hình thức đối tác công tư.

(3) Xây dựng chính sách ưu đãi về giá thuê mặt bằng, hưởng các ưu đãi khác cho các cơ sở ươm tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, các tổ chức trung gian khác có liên quan (tư vấn, dịch vụ hỗ trợ, các quỹ đầu tư vào hoạt động khởi nghiệp, ...);

(4) Xây dựng chính sách hỗ trợ hoạt động ươm tạo sản phẩm công nghệ và khởi nghiệp, bao gồm nghiên cứu phát triển, hoàn thiện sản phẩm, tư vấn xây dựng mô hình kinh doanh, đăng ký tài sản trí tuệ,...;

(5) Xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng suất, chất lượng và đổi mới sáng tạo;

(6) Xây dựng chính sách thúc đẩy đầu tư mạo hiểm của tỉnh;

(7) Xây dựng quy chế phối hợp liên ngành tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục pháp lý trong hoạt động thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đầu tư, áp dụng các ưu đãi,...

Phân công thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ;

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Cục Thuế; Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh; Quỹ phát triển Khoa học công nghệ tỉnh.

Thời gian thực hiện: 2017 - 2018.

3. Xây dựng Cổng thông tin khi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Dương

Mục tiêu:

- Cung cấp thông tin, chính sách, pháp luật, nguồn nhân lực, nguồn đầu tư, giao dịch đầu tư, sản phẩm, đối tác, khách hàng, mô hình kinh doanh mới, tin tức, sự kiện,... về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

- Kết nối sàn giao dịch công nghệ ảo của Sở Khoa học và Công nghệ với Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm cung cấp thêm thông tin về công nghệ, sáng chế, giải pháp hữu ích, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ; khai thác dữ liệu khoa học và công nghệ; cung cấp diễn đàn kết nối cung cầu công nghệ.

Nội dung:

Xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Dương.

Phân công thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ;

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính.

Thời gian thực hiện: 2017-2018.

4. Xây dựng hoạt động truyền thông về khi nghiệp đổi mới sáng tạo

Mục tiêu:

- Thúc đẩy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp trong xã hội, đặc biệt là giới trẻ, làm tiền đề cho thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp, biết chấp nhận rủi ro cũng như biết cách giải quyết tích cực khi thất bại.

- Gia tăng số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, gắn kết các cộng đồng khởi nghiệp, các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp, thu hút sự quan tâm, tham gia và đầu tư của xã hội, cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài nước.

Nội dung:

(1) Xây dựng chương trình truyền thông thúc đẩy phát triển sáng kiến cộng đồng;

(2) Xây dựng chương trình truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

(3) Hỗ trợ kết nối và thực hiện các hoạt động hội thảo, hội chợ, triển lãm, các sự kiện thu hút sáng kiến cộng đồng, ý tưởng khởi nghiệp,...

(4) Xây dựng chương trình tuần lễ sáng kiến cộng đồng và khởi nghiệp sáng tạo hàng năm.

Phân công thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ;

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, Tỉnh Đoàn, Văn phòng Thành ph thông minh Bình Dương.

Thời gian thực hiện: 2017 - 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Chủ trì tổ chức theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn tiếp theo.

- Chịu trách nhiệm tổng hợp, dự toán kinh phí hàng năm theo các chế độ, tiêu chuẩn, quy định hiện hành, đề nghị bố trí nguồn vốn sự nghiệp khoa học để thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch này.

2. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch cụ thể (bao gồm kinh phí, nguồn vốn) để thực hiện nhiệm vụ được giao gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, theo dõi, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo.

- Hàng năm, Sở Tài chính căn cứ vào dự toán kinh phí do Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp và khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, tham mưu theo thẩm quyền quy định; Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định.

3. Định kỳ hàng năm, các Sở, Ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch của đơn vị về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, Ban ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2513/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương   Người ký: Đặng Minh Hưng
Ngày ban hành: 20/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2513/QĐ-UBND

361

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362331