• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao

 

Quyết định 2517/QĐ-BGDĐT về Điều lệ Giải Bóng bàn “Người Giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” lần thứ XII năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Quyết định 2517/QĐ-BGDĐT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2517/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ GIẢI BÓNG BÀN “NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN” TRANH GIẢI “BÁO GIÁO DỤC VÀ THỜI ĐẠI” LẦN THỨ XII - 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ và cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Giải Bóng bàn “Người Giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” lần thứ XII – 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng; Tổng biên tập báo “Giáo dục và Thời đại”; Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam; Vụ trưởng các Vụ: Công tác học sinh, sinh viên; Kế hoạch - Tài chính; Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Đại học; Học viện; Hiệu trưởng các trường có vận động viên tham dự giải; Ban Tổ chức; Ban Trọng tài và các thành viên tham dự giải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT. Phạm Vũ Luận (để b/cáo);
- Đại học Đà Lạt (để p/hợp);
- Tổng cục TDTT (để p/hợp);
- Lưu: VT, CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

ĐIỀU LỆ

GIẢI BÓNG BÀN “NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN” TRANH GIẢI “BÁO GIÁO DỤC VÀ THỜI ĐẠI” LẦN THỨ XII – 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2517/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Điều 1. Mục đích, Yêu cầu

1. Mục đích

Chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2014; Chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11; Kỷ niệm 59 năm thành lập Báo Giáo dục và Thời đại, đồng thời tiếp tục hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Động viên, khuyến khích phong trào tập luyện và thi đấu Bóng bàn trong toàn ngành Giáo dục để tăng cường thể chất cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục góp phần nêu gương và động viên học sinh và sinh viên tích cực rèn luyện thân thể, xây dựng nếp sống văn hóa - thể thao lành mạnh trong trường học và các cơ sở giáo dục.

Tạo điều kiện để nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục gặp gỡ giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm giảng dạy và tăng cường đoàn kết hiểu biết lẫn nhau.

Tăng cường sự gắn bó giữa Báo ngành với bạn đọc và các hoạt động của Công đoàn Giáo dục với phong trào thể thao quần chúng cho các thầy cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

2. Yêu cầu

Thi đấu tuyển chọn tại các trường, các cơ sở giáo dục, các tỉnh, thành phố và chung kết toàn ngành.

Vận động viên dự thi đúng đối tượng, theo quy định của Điều lệ.

Điều 2. Đối tượng, Đơn vị dự thi, Số người dự thi

1. Đối tượng

Các đối tượng được tham gia: nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục hiện đang giảng dạy, quản lý, nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục thuộc ngành giáo dục trung ương và địa phương.

Các đối tượng không được tham gia: Bảo vệ, nhân viên phục vụ, lái xe, Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm và hợp đồng không có mã ngạch lương.

2. Đơn vị dự thi

- Đại học Quốc gia, Đại học khu vực; các trường thành viên.

- Trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.

- Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan giáo dục trung ương.

- Báo Giáo dục và Thời đại.

- Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

3. Số lượng người dự thi

a) Mỗi đơn vị được cử 1 đoàn gồm: 1 Trưởng đoàn, 2 huấn luyện viên và các vận động viên thi đấu đồng đội nam, đồng đội nữ và các giải cá nhân, cụ thể:

- Giải đồng đội (không phân biệt nhóm tuổi): Một (01) đội nam đăng ký không quá 05 vận động viên. Một (01) đội nữ: đăng ký không quá 05 vận động viên.

- Giải cá nhân (phân chia theo nhóm tuổi, cán bộ quản lý không giới hạn số lượng): Mỗi đơn vị được đăng ký không quá 03 đơn nam, 03 đơn nữ và 01 đôi nam, 01 đôi nữ và 02 đôi nam nữ ở mỗi nhóm tuổi.

b) Đơn vị đăng cai được cử thêm 01 đơn nam, 01 đơn nữ, 01 đôi nam, 01 đôi nữ và 01 đôi nam nữ ở mỗi nhóm tuổi.

Điều 3. Nội dung, Thể thức, Luật thi đấu, các quy định khác

1. Nội dung

1.1. Giải Đồng đội: Không phân biệt lứa tuổi, mỗi đội chỉ được phép cử 01 VĐV có đẳng cấp quốc gia từ cấp I trở lên tham gia gồm 02 nhóm sau:

a) Đồng đội nam, nữ khối các trường Đại học, Cao đẳng.

b) Đồng đội nam, nữ khối các sở giáo dục và đào tạo.

1.2. Giải cá nhân:

a) Phong trào: Phân chia 4 nhóm tuổi gồm các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ:

- 30 tuổi trở xuống (sinh từ ngày 01/01/1984 trở lại đây);

- 31 đến 40 tuổi (sinh từ ngày 31/12/1983 đến 01/01/1974);

- 41 đến 50 tuổi (sinh từ ngày 31/12/1973 đến 01/01/1964);

- 51 đến 60 tuổi (sinh trước ngày 01/01/1964).

b) Nâng cao: Không phân chia nhóm tuổi gồm các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.

c) Giải dành cho cán bộ quản lý: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phân chia 02 nhóm tuổi:

- 50 tuổi trở xuống (sinh từ ngày 01/01/1964 trở lại đây);

- 51 tuổi trở lên (sinh trước ngày 01/01/1964).

2. Thể thức thi đấu

2.1. Giải đồng đội:

- Trên 32 đội thi đấu loại trực tiếp;

- Từ 32 đội trở xuống giai đoạn 01 chia bảng đấu vòng tròn (mỗi bảng không quá 4 đội) chọn đội nhất, nhì mỗi bảng vào đấu giai đoạn 02. Giai đoạn 02 thi đấu loại trực tiếp cho đến trận chung kết;

- Đồng đội thi đấu theo thể thức 4 trận đơn, 1 đôi. Trong mỗi trận đồng đội, mỗi đội cử 3 vận động viên, mỗi vận động viên được thi đấu 2 trận, theo thứ tự sau:

Trận 1 (đơn): A gặp X;

Trận 2 (đơn): B gặp Y;

Trận 3 (đôi): C + (A hoặc B) gặp Z + (X hoặc Y);

Trận 4 (đơn): (B hoặc A) gặp Z;

Trận 5 (đơn): C gặp (X hoặc Y).

- Mỗi trận trong thi đấu đồng đội thi đấu 5 ván.

2.2. Giải cá nhân:

- Thi đấu loại trực tiếp nếu có trên 16 đơn, đôi;

- Chia bảng thi đấu vòng tròn giai đoạn 01 nếu có từ 16 đơn, đôi trở xuống (mỗi bảng không quá 4 đơn, đôi) lấy nhất nhì bảng vào thi đấu giai đoạn 02. Giai đoạn 02 thi đấu loại trực tiếp cho đến chung kết.

2.3. Số lượng ván đấu trong thi đấu đơn, đôi:

- 7 ván trong đấu loại trực tiếp ở lứa tuổi 40 trở xuống;

- 5 ván với lứa tuổi trên 40;

- 5 ván trong các nội dung thi còn lại.

3. Luật thi đấu 

- Áp dụng Luật thi đấu Bóng bàn hiện hành do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành;

- Bóng thi đấu: Bóng Trung Quốc “Song Hỷ” mầu trắng, đường kính 40 mm;

- Các VĐV khi thi đấu nội dung đôi, đồng đội phải mặc trang phục thi đấu thể thao cùng mầu và in tên đơn vị (không mặc trang phục mầu trắng);

- Chọn hạt giống: Căn cứ vào kết quả Giải Bóng bàn “Người Giáo viên nhân dân” lần thứ XI- 2012;

- Các đôi, đơn cùng đơn vị sẽ không gặp nhau trong trận đầu tiên;

- Các nội dung chỉ được tổ chức thi đấu khi có tối thiểu 03 vận động viên của 02 đơn vị trở lên dự thi.

4. Một số quy định khác

4.1. Vận động viên có đẳng cấp là VĐV được cơ quan có thẩm quyền của ngành thể thao phong cấp từ 2009 đến nay.

4.2. Trong nội dung đôi nếu một trong 2 vận động viên là vận động viên đẳng cấp theo quy định tại Điều 3, khoản 1, mục 1.1, đều phải thi đấu ở nội dung đơn và đôi nâng cao.

4.3. Quy định về cán bộ quản lý

- Nam có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên.

- Nữ có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,6 trở lên.

4.4. Ngoài nội dung thi đồng đội, mỗi vận động viên chỉ được đăng ký dự thi tối đa 2 nội dung tại giải cá nhân.

4.5. Vận động viên ở nhóm tuổi cao được dự thi ở nhóm tuổi thấp và chỉ thi đấu trong một nhóm tuổi.

4.6. Vận động viên thuộc đối tượng nâng cao không được thi đấu ở giải phong trào.

4.7. Nội dung đôi dành cho cán bộ quản lý được phép ghép đôi với các đơn vị khác.

Điều 4. Thời gian và địa điểm thi

1. Thời gian

- Từ 23/10/2014 đến 01/11/2014;

- Đón tiếp và làm thủ tục VĐV: Từ 8 giờ ngày 23/10/2014;

- Họp trưởng đoàn, chuyên môn: 8 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2014;

- Khai mạc dự kiến: 8 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2014;

- Thời gian thi đấu giải cán bộ quản lý: ngày 25 và 26 tháng 10 năm 2014.

2. Địa điểm: Nhà thi đấu thể thao Đại học Đà Lạt, số 01 Phù Đổng Thiên Vương, thành phố Đà Lạt.

Điều 5. Đăng ký dự thi

1. Hồ sơ đăng ký dự thi (do Thủ trưởng các đơn vị ký và đóng dấu) gồm:

- Danh sách đoàn: Cán bộ lãnh đạo, huấn luyện viên, vận động viên (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính);

- Danh sách Vận động viên đăng ký nội dung thi đấu, nhóm tuổi thi đấu theo Điều lệ (chú ý ở nội dung thi đấu đôi ghi rõ tên từng cặp đối thủ).

2. Thời hạn đăng ký dự thi:

Bản đăng ký chính thức gửi về Vụ Công tác học sinh, sinh viên Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt Hà Nội hoặc qua thư điện tử: ltmhoa@moet.edu.vn trước ngày 25 tháng 9 năm 2014 (căn cứ theo dấu bưu điện). Sau thời gian trên, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm. Điện thoại liên hệ 04 8694983/0904228809 Fax: 04 8684485.

3. Hồ sơ mang theo khi về dự thi:

- Danh sách đoàn, bản đăng ký các nội dung thi đấu có xác nhận của Lãnh đạo đơn vị dự thi;

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận đủ sức khỏe thi đấu môn Bóng bàn cho các vận động viên dự thi;

- 02 ảnh 3 x 4 của từng vận động viên;

- Bảng phô tô copy “Bảng lương tháng 9/2014 của đơn vị” có cá nhân dự thi (chú ý bảng lương phải thể hiện rõ hệ số phụ cấp lương chức vụ), bảng phô tô trên phải có chữ ký và đóng dấu xác nhận của Lãnh đạo đơn vị dự thi;

- Chứng minh nhân dân của từng vận động viên;

- Bảo hiểm y tế của từng vận động viên;

- Bảo hiểm xã hội (đối với giáo viên các trường ngoài công lập).

Điều 6. Kinh phí

1. Các đơn vị dự thi tự túc toàn bộ kinh phí: bồi dưỡng, tầu xe, ăn, ở, đi lại trong quá trình tập luyện và thi đấu cho các thành viên của đơn vị theo các quy định hiện hành của Bộ Tài chính hoặc Quy chế chi tiêu nội bộ của từng đơn vị.

2. Chi phí làm thẻ: 20.000đ/người.

3. Trang phục trình diễn, trang phục thi đấu thống nhất chung toàn đoàn và in tên đơn vị sau lưng áo.

4. Kinh phí tổ chức cấp cơ sở, trường, cơ quan do đơn vị cơ sở, trường, cơ quan đảm nhiệm.

5. Kinh phí tổ chức và giải thưởng vòng Chung kết do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam, Báo Giáo dục và Thời đại và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đảm nhiệm.

6. Đơn vị đăng cai tổ chức Giải: Thông báo cho các đơn vị dự thi về giá cả ăn, ở, sinh hoạt, các địa điểm có thể tham quan du lịch để các địa phương chủ động về kinh phí, bố trí lịch tập luyện cho các đội. ĐT liên lạc: 0913744944 (đ/c Hùng).

Điều 7. Khen thưởng, Kỷ luật, Khiếu nại

1. Khen thưởng

- Cúp, cờ, huy chương, tiền thưởng cho các đội vô địch;

- Tặng cờ, huy chương và tiền thưởng cho các đội đạt giải Nhì và 2 giải Ba;

- Trao huy chương Vàng, Bạc, Đồng và tiền thưởng cho các thứ hạng Nhất, Nhì và 2 giải Ba của các nội dung thi đấu đơn và đôi ở các nhóm tuổi;

- Giải thưởng cho 02 VĐV nam, 02 VĐV nữ là người dân tộc ít người hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục của các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa có thành tích thi đấu cao nhất;

- Giải thưởng cho Huấn luyện viên của các đội vô địch nam, nữ.

2. Kỷ luật

2.1. Mọi thành viên tham gia giải đều phải tuân theo Luật Bóng bàn hiện hành và Điều lệ Giải. Cá nhân, tập thể nào vi phạm Luật, Điều lệ, tùy theo mức độ vi phạm, Ban Tổ chức sẽ có hình thức kỷ luật thích hợp từ cảnh cáo đến tước quyền thi đấu, tước quyền chỉ đạo hoặc đề nghị cấp trên xét kỷ luật, thông báo về đơn vị quản lý.

2.2. Các vận động viên khi tham gia thi đấu nếu có hình thức vi phạm như cố tình kéo dài thời gian trong khi đấu, hành vi ứng xử thiếu văn hóa với trọng tài, với đối thủ thi đấu (theo nhận định của Ban Tổ chức) sẽ bị tước quyền thi đấu và có văn bản gửi về đơn vị.

2.3. Các trưởng đoàn, các cá nhân vận động viên phải chịu trách nhiệm trước các nội dung đăng ký thi đấu của mình. Vận động viên nào thi đấu hơn 02 nội dung theo quy định, thi đấu sai thành phần (cán bộ quản lý, vận động viên có đẳng cấp, lứa tuổi...) sẽ bị hủy tất cả các nội dung mà vận động viên đó đã thi đấu.

3. Khiếu nại

Chỉ có trưởng đoàn, huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại (bằng văn bản) với Ban Tổ chức khi phát hiện vi phạm Điều lệ, Luật. Đối với khiếu nại về nhân sự, Ban Tổ chức có trách nhiệm xem xét và xử lý kịp thời. Nếu chưa xác định được vi phạm về nhân sự dự thi, Ban Tổ chức sẽ kiểm tra sau khi kết thúc giải, đơn vị vi phạm sẽ chịu toàn bộ kinh phí cho công tác thẩm tra, và hủy toàn bộ kết quả thi đấu của các vận động viên của đơn vị đó. Các khiếu nại về Luật, chuyên môn, kỹ thuật do Tổng trọng tài phối hợp với tổ trọng tài xem xét, xử lý, giải quyết ngay để đảm bảo tiến độ các trận đấu theo đúng lịch thi đấu.

Điều 8. Các điều khoản khác

1. Giải Bóng bàn “Người Giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” truyền thống 2 năm/lần do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp với đơn vị đăng cai tổ chức, chỉ đạo toàn bộ Giải.

2. Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Đại học, Học viện; Thủ trưởng các đơn vị, cơ quan, cơ sở giáo dục, phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhân sự dự thi của đơn vị mình.

3. Trong quá trình tổ chức Giải, nếu có vấn đề phát sinh liên quan đến Điều lệ Giải, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Ban Tổ chức để xử lý kịp thời.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2517/QĐ-BGDĐT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 18/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2517/QĐ-BGDĐT

105

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240216