• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

Văn bản pháp luật về Đài truyền hình Việt Nam

 

Quyết định 2521/QĐ-TTg về giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 của Đài Truyền hình Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 2521/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2521/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHO ĐẦU TƯ NHƯNG CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính ph ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 12 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2015 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8116/BKHĐT-TH ngày 03 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch đầu tư và danh mục dự án đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 cho Đài Truyền hình Việt Nam tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

1. Giao chi tiết danh mục dự án và mức vốn kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 của từng dự án nêu tại Điều 1 Quyết định này.

2. Chủ trì kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016.

3. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án.

Điều 3. Giao Đài Truyền hình Việt Nam:

1. Thông báo cho các đơn vị danh mục và mức kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 cho từng dự án theo quy định tại Điều 1 và khoản 1 Điều 2 Quyết định này và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 12 năm 2016.

2. Chỉ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước khi có nguồn thu thực tế và không vượt quá tổng mức vốn được giao tại Quyết định này và số thu thực tế.

3. Định kỳ hàng quý gửi báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Kiểm t
oán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, CN, KGVX,
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đài Truyền hình Việt Nam

PHỤ LỤC I

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHO ĐẦU TƯ NHƯNG CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 2521/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Thủ tưng Chính phủ)

Đơn vị: Triệu đồng

Nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước

Kế hoạch năm 2016

TNG S

1.891.225

Nguồn để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước (quỹ đầu tư phát triển và khấu hao)

1.891.225

 

Đài Truyền hình Việt Nam

PHỤ LỤC II

DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHO ĐẦU TƯ NHƯNG CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 2521/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Thủ tưng Chính phủ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Địa điểm XD

Thời gian KC-HT

QĐ đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh

Số QĐ, ngày, tháng, năm

TMĐT

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: vn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN

 

TNG S NGÀNH THÔNG TIN

 

 

 

9.657.990

9.620.939

A

CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

 

 

 

 

 

1

Dự án: Xây dựng hệ thống cung cp dịch vụ nội dung số của VTV

43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Ni

2016-2017

 

 

 

2

Dự án: Xây dựng hệ thống quản lý điều hành sản xuất - giai đon 1

43 Nguyn Chí Thanh, Hà Nội

2017-2018

 

 

 

3

Dự án: Đu tư bổ sung hệ thống trao đi dữ liệu tốc đcao của Đài THVN

43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Ni

2016-2017

 

 

 

4

Dự án "Đầu tư hạ tầng kết nối truyền dẫn, phát sóng VTV5 Kh’mer, VTV8, VTV9 với Trung tâm Hà Ni"

Các khu vực

2016-2017

 

 

 

5

Dự án "Đầu tư thiết bị head-end phân phối tín hiu các kênh của Đài THVN"

 

2016-2017

 

 

 

6

Dự án: Đầu tư thiết bị lưu trữ và sản xuất hậu kỳ - Giai đon 2

43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Ni

2016-2017

 

 

 

7

Dự án: Xây dựng trường quay ngoài trời tại huyện Sóc Sơn

Sóc Sơn - Hà Nội

 

 

 

 

6

THỰC HIỆN DỰ ÁN

 

 

 

9.657.990

9.620.939

I

Dự án hoàn thành trước 31/12/2015

 

 

 

315.853

315.853

1

Dự án: Đầu tư hệ thống thiết bị phim trường cho Trung tâm THVN ti TP. HCM

232/14 Võ Thị Sáu-Q3-HCM

2012-2013

581/QĐ-THVN ngày 13/4/2012

42.000

42.000

2

Dự án: Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất cho Trung tâm THVN ti TP. HCM

232/14 Võ Thị Sáu-Q3-HCM

2013-2014

1464/QĐ-THVN ngày 17/9/2013

40.000

40.000

3

Dự án: Phủ sóng số đồng bằng Bắc bộ, đồng bằng Nam bộ và một số tỉnh miền Trung"-Giai đoạn 1

Các tỉnh

2014-2015

981/QĐ-THVN ngày 5/6/2014

81.484

81.484

4

Dự án: "Xây dựng trụ sở mới cho Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật TH"

Huyện Nhà Bè, TP.HCM

2012-2014

585/QĐ-THVN ngày 08/4/2012

60.400

60.400

5

Dự án: "Nâng cấp cải tạo, trang trí Trường quay S9 cũ"

43 Nguyn Chí Thanh, Hà Nội

2014-2015

2078/QĐ-THVN ngày 25/11/2014

45.362

45.362

6

Dự án: Đu tư thay thế máy phát 10KW h tr Lào

Lào

2015-2016

1011/QĐ-THVN ngày 11/6/2015

12.000

12.000

7

Dự án: Đầu tư thiết bị nén, ghép kênh và truyền dẫn tín hiệu các kênh quảng bá VTV2HD, VTV4HD, VTV5HD, VTV9HD trên hệ thống truyền hình cáp SCTV

Hà Nội, Hồ Chí Minh

2015

1084/QĐ-THVN ngày 26/6/2015

5.500

5.500

8

Dự án: Đu tư Hệ thống điều hòa nhiệt độ

Cần Thơ

2013-2014

1171/QĐ-THVN ngày 31/7/2015

14.131

14.131

9

Dự án: "Đầu tư thiết bị cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng trên cơ sở dòng dữ liệu cho các kênh truyền hình số của Đài THVN"

86-88 Đường 1, Cư xá Chu Văn An, Bình Thạnh, TP.HCM

2013-2014

1048/QĐ-THVN ngày 23/6/2014

14.976

14.976

II

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

9.158.599

9.121.548

1

Dự án: "Xây dựng Trung tâm SXCT Thuộc TT THVN"

43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

2011-2019

1564/QĐ-THVN ngày 9/9/2015

6.497.714

6.497.714

Dự án: "Xây dựng Trung tâm SXCT Thuộc TT THVN- bước 2, giai đon 1"

Dự án: "Xây dựng Trung tâm SXCT Thuộc TT THVN-Giai đon 2"

2

Dự án: Xây dựng Trung tâm Sản xuất phim Truyền hình

P.Trung Văn-M Trì-Q.Nam Từ Liêm-Hà Nội

2011-2020

1981/QĐ-THVN ngày 30/11/2015

1.023.196

1.023.196

3

Dự án: Trung tâm sản xuất chương trình của Đài THVN tại thành phố Hồ Chí Minh

07 NTMK-Q1- HCM

2015-2017

2090/QĐ-THVN ngày 26/11/2014

265.000

265.000

4

Dự án: Xây dựng Trung tâm Quảng cáo và Dch v truyền hình - Đài THVN.

Mễ Trì, Hà Nội

2010-2014

843/QĐ-THVN ngày 12/5/2015

143.120

143.120

5

Dự án: Xây dựng Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam tại Bình Dương - giai đoạn xây dựng tổ hợp trường quay trong nhà và các công trình ph tr

Bình Dương

2015-2017

1346/QĐ-THVN ngày 03/8/2015

131.562

131.562

6

Dự án: Tòa nhà làm việc Đài THVN

3/84 Ngọc Khánh - Hà Ni

2015-2016

1248/QĐ-THVN ngày 23/7/2014

98.242

98.242

7

Dự án: Trung tâm SXCT Đài THVN tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

7B Phạm Phú Thứ-Nha Trang- Khánh Hòa

2014-2015

1108/QĐ-THVN ngày 17/7/2013

266.476

266.476

8

Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm THVN ti Phú Yên

P.9-Tuy Hòa- Phú Yên

2009-2016

1823/QĐ-THVN ngày 10/10/2014

88.382

88.382

9

Dự án: Đầu tư thiết bị sản xuất chất lượng cao 2K-4K và thiết bị thu thanh đồng b

906 Đê La Thành- Ba Đình- Hà Ni

2015-2016

1345/QĐ-THVN ngày 3/8/2015

42.790

42.790

10

Dự án đầu tư xây dựng trụ sở và t hp trường quay có khán giả phục vụ SXCT của Đài THVN tại TP.HCM

Huyện Nhà Bè, TP.HCM

2013-2018

2233/QĐ-THVN ngày 19/12/2014

146.556

146.556

11

Dự án: "Trung tâm sản xuất Mỹ thut"

44 Giáp Nht, Hà Ni

2013-2015

394/QĐ-THVN ngày 05/3/2015

70.000

70.000

12

Dự án: Truyền hình cơ động

43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Ni

2015-2016

1168/QĐ-THVN ngày 7/7/2015

49.935

49.935

13

Dự án: "Xây dựng tòa nhà 9 tầng cho trường Cao đẳng Truyền hình"

Thường Tín, Hà Ni

2012-2016

2050/QĐ-THVN ngày 10/12/2015

123.504

86.453

14

Dự án: Trung tâm đào tạo của Đài THVN tại Vũng Tàu

TP Vũng Tàu

2005-2015

1110/QĐ-THVN ngày 30/6/2014

26.145

26.145

15

Dự án: Bổ sung thiết bị, phần mềm nâng cấp hệ thống giáo cụ trực quan phục vụ công tác giảng dạy sản xuất, phát sóng các chương trình truyền hình công nghệ số

59 Thợ Nhuộm - Hà Nội

2015-2016

1538/QĐ-THVN ngày 03/9/2015

5.995

5.995

16

Dự án: Nhà làm việc và SXCT cho Trung tâm THVN tại TP. HCM

232/14 Võ Thị Sáu-Q3-HCM

2009-2011

1426/QĐ-THVN ngày 31/10/2011

28.000

28.000

17

Dự án: "Đầu tư thiết bị cho Trung tâm THVN tại TP. Hồ Chí Minh"

232/14 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

2014-2015

283/QĐ-THVN ngày 12/02/2015

25.000

25.000

18

Dự án: Xây dựng Trung tâm SX phim TH Việt Nam tại Bình Dương, giai đoạn xây dựng tường rào, khảo sát địa chất, san lấp mặt bằng, nhà bảo vệ.

Bình Dương

2012-2014

1792/QĐ-THVN ngày 3/12/2012

22.606

22.606

19

Dự án: Đầu tư cột ăng ten phát sóng ti Nam Đnh

Nam Định

2013-2015

336/QĐ-THVN ngày 04/03/2014

21.576

21.576

20

Dự án: Đầu tư xe lưu động phát lên vệ tinh băng C HDTV tại Thủ Dầu Mt

Bình Dương

2015

1085/QĐ-THVN ngày 26/6/2015

20.000

20.000

21

Dự án: Bổ sung và nâng cấp đèn các trường quay S1, S4, S5

TP. Cần Thơ

2015-2016

1838/QĐ-THVN ngày 26/10/2015

12.300

12.300

22

Dự án: Bổ sung hệ thống phát sóng 2 kênh SD/HD

43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

2015-2016

1323/QĐ-THVN ngày 29/7/2015

24.500

24.500

23

Dự án: Đầu tư hệ thống thiết bị quản lý chương trình phát sóng - Giai đon 2

43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

2015-2016

1324/QĐ-THVN ngày 29/7/2015

26.000

26.000

II

Dự án khởi công mi năm 2016

 

 

 

183.538

183.538

1

Dự án: Đầu tư thiết bị cho VTV24

43 Nguyn Chí Thanh, Hà Nội

2016-2017

1268/QĐ-THVN ngày 9/9/2016

65.500

65.500

2

Dự án: Xây dựng hạ tầng CNTT và thông tin liên lạc tòa nhà Trung tâm THVN

43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

2016-2017

1266/QĐ-THVN ngày 9/9/2016

98.521

98.521

3

Dự án: Bổ sung hệ thống minh họa, bình luận thể thao, bổ sung một số thiết bị lưu động HD cùng hệ thống ánh sáng trường quay S1, S2 phục vụ sản xuất cho Ban BT Truyền hình Cáp

Tòa nhà TVAd- Phạm Hùng, Hà Nội

2016-2017

1267/QĐ-THVN ngày 09/9/2016

19.517

19.517

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2521/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 27/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2521/QĐ-TTg

515

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
335837