• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


 

Quyết định 2523/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ

Tải về Quyết định 2523/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2523/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 03 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH PHÚ THỌ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT - BTP - BCA - BTC-TANDTC - VKSNDTC ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tại Tờ trình số 1246/TTr - CTHADS, ngày 26/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ, gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Hoàng Công Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Đức Nghĩa - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh - Phó Trưởng ban;

3. Ông Vũ Như Dương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Ủy viên;

4. Ông Lưu Đức Tỉnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh - Ủy viên;

5. Ông Đào Quý Cường - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên;

6. Ông Trần Xuân Hải - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên;

7. Ông Phạm Thành Đoan - Trưởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án dân sự - Cục Thi hành án dân sự tỉnh - Thư ký Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự;

Mời đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh.

Điều 2. Ban Chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2523/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ   Người ký: Bùi Minh Châu
Ngày ban hành: 03/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi hành án, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2523/QĐ-UBND

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328218