• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 

Quyết định 2524/QĐ-BGTVT bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng cuối năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải

Tải về Quyết định 2524/QĐ-BGTVT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2524/QĐ- BGTVT

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 06 THÁNG CUỐI NĂM 2016 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-BGTVT ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ;

Căn cứ Quyết định số 1160/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng cuối năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải (Các Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị:

a) Các Tổng cục, Cục, Vụ chủ trì soạn thảo, chủ trì tham mưu trình văn bản có trách nhiệm:

- Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo phân công tại Quyết định;

- Gửi báo cáo về Vụ Pháp chế về tiến độ xây dựng, trình văn bản trước ngày 23 hàng tháng.

b) Vụ Pháp chế có trách nhiệm:

- Đăng tải Quyết định và danh mục các văn bản lên Cổng thông tin điện tử của Bộ sau khi Bộ trưởng ký Quyết định ban hành Chương trình;

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình. Hàng tháng, báo cáo Bộ trưởng và các Thứ trưởng kết quả thực hiện Chương trình của Bộ và của từng Tổng cục, Cục, Vụ;

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc lập đề nghị xây dựng theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

c) Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ, các Tổng cục, Cục chịu trách nhiệm bố trí đủ kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định từ nguồn ngân sách và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác.

d) Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo chung trong Chương trình công tác của Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2524/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ

Thời gian
Bộ trình Chính phủ/TTgCP

Thứ trưởng phụ trách

Ghi chú

Đề cương chi tiết

Dự thảo VBQPPL

1.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tài chính đặc thù của Cục Hàng không Việt Nam

Cục HKVN

Vụ TC

Các Vụ: PC, TCCB; Ttra Bộ

 

Tháng 8

Tháng 10

Nguyễn Nhật

 

2.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Phương án khẩn nguy tổng thể đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng

Cục HKVN

Vụ VT

Các Vụ: PC, ATGT, HTQT, MT, KHCN, KCHTGT; Ttra Bộ

 

Tháng 9

Tháng 12

Nguyễn Nhật

Thời gian trình Thủ tướng Chính phủ sẽ được điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ

3.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thay thế Quyết định số 57/2011/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ).

 

Văn phòng UBATGTQG

Vụ ATGT

Các Vụ: PC, TCCB, VT, KCHTGT, Ttra Bộ, các Cục, Tổng cục.

 

 

Tháng 9

Tháng 12

Lê Đình Thọ

Thời gian trình Thủ tướng Chính phủ sẽ được điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2524 /QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ

Thời gian trình Bộ trưởng

Thứ trưởng phụ trách

Ghi chú

Đề cương chi tiết

Dự thảo VBQPPL

I

LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1.

Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định của Nghị định số 63/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Cục ĐKVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, MT, QLDN, ATGT; Ttra Bộ

 

Tháng 9

Tháng 12

Lê Đình Thọ

 

2.

Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (thay thế Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015)

TCĐBVN

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, VT, KHCN, QLDN; Ttra Bộ

 

Tháng 9

Tháng 12

Lê Đình Thọ

 

II

LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG

3.

Thông tư quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu của cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng Cảng vụ hàng không

Cục HKVN

Vụ PC

Các Vụ: TCCB, VT, TC, ATGT; Ttra Bộ

 

Tháng 8

Tháng 11

Nguyễn Nhật

 

4.

Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay (thay thế Thông tư liên tịch số 03/2015/TTLT-BGTVT-BTC ngày 27/2/2016)

Cục HKVN

Vụ TC

Các Vụ: PC, VT, QLDN, KHĐT; Ttra Bộ

 

Tháng 9

Tháng 11

Nguyễn Nhật

 

5.

Thông tư quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

Cục HKVN

Vụ VT

Các Vụ: PC, ATGT, KHCN, KCHTGT, QLDN, MT; Ttra Bộ

 

Tháng 11/2016

Tháng 3/2017

Nguyễn Nhật

 

III

LĨNH VỰC HÀNG HẢI

6.

Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo thuộc vùng biển Việt Nam

Cục HHVN

Vụ VT

Các Vụ: PC, ATGT, KCHTGT, MT; Ttra Bộ

Tháng 9/2016

Tháng 12/2016

Tháng 4/2017

Nguyễn Văn Công

 

7.

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đo sâu (thay thế Thông tư số 62/2013/TT-BGTVT và Thông tư số 23/2015/TT-BGTVT)

Cục HHVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, KCHTGT, MT; Ttra Bộ

Đã trình

Tháng 12/2016

Tháng 5/2017

Nguyễn Văn Công

 

8.

Thông tư quy định quản lý tiếp nhận và xử lý chất thải phát sinh từ tàu biển (thay thế Thông tư số 50/2012/TT-BGTVT ngày 19/12/2012)

 

Cục HHVN

Vụ MT

Các Vụ: PC, KHCN, ATGT, VT, KCHTGT; Ttra Bộ

Tháng 9/2016

Tháng 2/2017

Tháng 5/2017

Nguyễn Văn Công

 

IV

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

9.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa

Cục ĐTNĐ

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, VT, ATGT, TC, KHCN, MT; Ttra Bộ

 

Tháng 9

Tháng 12

Lê Đình Thọ

 

10.

Thông tư quy định về nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (thay thế Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 của Bộ GTVT)

Cục ĐTNĐ

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, KHCN, VT, ATGT, KCHTGT, MT; TTra Bộ

 

Tháng 10

Tháng 12

Lê Đình Thọ

 

11.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2015/TT-BGTVT ngày 14/9/2015 quy định phạm vi, trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa

Cục ĐTNĐ

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, ATGT, MT, KHCN, KCHTGT;

Ttra Bộ

 

Tháng 12/2016

Tháng 3/2017

Lê Đình Thọ

 

V

LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

12.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2015/TT-BGTVT ngày 01/12/2015 quy định về quản lý sát hạch, cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu đường sắt, Thông tư số 34/2012/TT-BGTVT ngày 22/8/2012 quy định danh mục, biện pháp bảo đảm an toàn đối với phương tiện động lực chuyên dùng khi khai thác, vận dụng trên đường sắt không bắt buộc phải có thiết bị ghi tốc độ và các thông tin liên quan đến việc điều hành chạy tàu (hộp đen) và Thông tư số 38/2010/TT-BGTVT ngày 17/12/2010 quy định các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu.

Cục ĐSVN

Vụ TCCB

Các Vụ: PC. VT, ATGT, KHCN, QLDN, KCHTGT, MT; Ttra Bộ

 

Trước 10/10/2016

Tháng 12/2016

Nguyễn Ngọc Đông

 

VI

LĨNH VỰC CHUNG

13.

Thông tư quy định danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải và nguyên tắc quản lý chất lượng trong sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường (thay thế Thông tư số 63/2011/TT-BGTVT ngày 22/12/2011)

Cục ĐKVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, ATGT, VT, HTQT; Ttra Bộ

 

Đã trình

 

Đã trình

 

Tháng 9

Lê Đình Thọ

 

14.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/2/2014 quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của Thanh tra ngành giao thông vận tải

Thanh tra Bộ

Thanh tra Bộ

Các Vụ: PC, TCCB, ATGT; Các Cục; TCĐBVN

 

Tháng 8

Tháng 10

Nguyễn Ngọc Đông

 

15.

Thông tư hướng dẫn quy trình sử dụng thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ để phục vụ xử phạt vi phạm hành chính

TCĐBVN

Thanh tra Bộ

Các Vụ: PC, ATGT, KHCN; Cục ĐSVN, Cục ĐKVN

 

Tháng 10

Tháng 12

Lê Đình Thọ

 

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC CÁC THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2524 /QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ

Thời gian trình Bộ trưởng ban hành

Thứ trưởng phụ trách

Ghi chú

Đề cương chi tiết

Dự thảo VBQPPL

1.

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Cục ĐTNĐ

 

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, TCCB, VT; Ttra Bộ

 

Tháng 9

Tháng 11

Lê Đình Thọ

 

 

PHỤ LỤC 4

DANH MỤC CÁC THÔNG TƯ ĐỀ NGHỊ BỘ, NGÀNH KHÁC BAN HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2524 /QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ

Thời gian
gửi Bộ Tài chính

Thứ trưởng phụ trách

Ghi chú

Đề cương chi tiết

Dự thảo VBQPPL

1.

Thông tư của Bộ Tài chính quy định trích nộp phí bảo đảm hàng hải đối với luồng hàng hải chuyên dùng do doanh nghiệp đầu tư, khai thác (thay thế Quyết định số 65/2006/QĐ-BTC ngày 14/11/2006)

Cục HHVN

Vụ TC

Các Vụ: PC, VT, KCHT, QLDN; Ttra Bộ

 

Đã trình

Tháng 8

Nguyễn Văn Công

 

2.

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính dịch vụ phà (thay thế Thông tư số 110/2014/TT-BTC)

TCĐBVN

Vụ TC

Các Vụ: PC, ATGT, VT; Ttra Bộ

 

 

Tháng 8

Tháng 9

Nguyễn Hồng Trường

 

3.

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải (thay thế Thông tư số 198/2011/TT-BTC)

Cục HHVN

Vụ TC

Các Vụ: PC, ATGT, VT; Ttra Bộ

 

 

 

 

Đã trình

 

Tháng 9

Nguyễn Văn Công

 

 

PHỤ LỤC 5

QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2524 /QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ

Thời gian Cơ quan trình trình Bộ trưởng

Thứ trưởng phụ trách

Ghi chú

Đề cương chi tiết

Dự thảo

 

Quyết định hướng dẫn kỹ thuật sửa chữa mặt đường bê tông nhựa trên các tuyến quốc lộ

TCĐBVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, KHCN;

Cục QLXD&CLCT

Đã trình

Tháng 12/2016

Tháng 5/2017

Nguyễn Hồng Trường

- CV giao nhiệm vụ số 1450/BGTVT-PC ngày 03/02/2016.

- Vụ KCHTGT đề nghị điều chỉnh tên gọi và thời gian trình tại VB 385/KCHTGT ngày 04/8/2016.

 

PHỤ LỤC 6

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2524 /QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thứ trưởng phụ trách

Ghi chú

 

 

 

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (thay thế Nghị định số 147/2013/NĐ-CP)

Cục HKVN

Vụ PC

Các Vụ: VT, ATGT, TCCB, KCHTGT, MT, TC, KHCN, HTQT, Ban PPP; Ttra Bộ

Nguyễn Nhật

 

 

 

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Cục HHVN

Vụ PC

Các Vụ: ATGT, TCCB, KCHTGT, VT, MT, TC, KHCN; Ban PPP; Ttra Bộ

Cục ĐKVN

Nguyễn Văn Công

 

 

 

Nghị định quy định trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong vùng nước cảng biển

Cục HHVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, VT, ATGT, MT, KHCN, Ban PPP; Ttra Bộ

Các Cục: ĐTNĐVN, QLXD&CLCT

Nguyễn Văn Công

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2524/QĐ-BGTVT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Trương Quang Nghĩa
Ngày ban hành: 15/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2524/QĐ-BGTVT

282

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326105