• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


 

Quyết định 2535/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh diện tích Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định 1819/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 2535/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2535/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 24  tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH QUY HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH PHÚ YÊN GIAI ĐOẠN 2011-2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1819/QĐ-UBND NGÀY 02/11/2011 CỦA UBND TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BNNPTNT ngày 14/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 12/12/2007 về việc Phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Phú Yên;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 02/11/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 2698/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 về việc Quyết định chủ trương đầu tư Dự án chăn nuôi Bò thịt và Bò sữa của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên; số 2352/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 về việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư;

Căn cứ Văn bản số 6629/BNN-TCLN ngày 08/8/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thẩm định điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Công văn số 1059-CV/VPTU ngày 16/9/2016 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy;

Căn cứ Công văn số 215/HĐND-KTNS ngày 04/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến điều chỉnh diện tích Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Thông báo số 792/TB-UBND ngày 13/10/2016 của UBND tỉnh về ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 10/10/2016;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT (tại Tờ trình số 145/TTr-SNN ngày 01/6/2016),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh diện tích Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 02/11/2011 của UBND tỉnh Phú Yên để lập thủ tục thu hồi, chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp thực hiện dự án chăn nuôi Bò thịt chất lượng cao của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên, với nội chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

Điều chỉnh diện tích Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 02/11/2011 của UBND tỉnh như sau:

Đơn vị tính: ha.

STT

 

Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 02/11/2011 của UBND tỉnh

Điều chỉnh giảm (-)

Sau điều chỉnh

 

Tổng diện tích quy hoạch

287.900

- 647,34

287.252,66

1

Rừng đặc dụng

18.852

0

18.852

2

Rừng phòng hộ

101.110

0

101.110

3

Rừng sản xuất

167.938

- 647,34

167.290,66

2. Chi tiết diện tích điều chỉnh:

- Tổng diện tích: 647,34 ha.

- Chức năng quy hoạch rừng: Rừng sản xuất.

- Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng: Bảo vệ rừng hiện có và trồng rừng.

- Diện tích điều chỉnh phân theo chủ quản lý:

+ BQL rừng phòng hộ Sông Hinh: 606,22 ha.

+ UBND xã Sông Hinh: 41,12 ha.

- Quy hoạch sử dụng đất sau điều chỉnh: Sản xuất Nông nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dự án chăn nuôi Bò thịt chất lượng cao của Công ty CP Chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên.

3. Lý do điều chỉnh:

- Nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ XVI; Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh. UBND tỉnh Phú Yên đã có Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về việc Quyết định chủ trương đầu tư Dự án chăn nuôi Bò thịt và Bò sữa của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên.

- Theo điều 19 của Luật bảo vệ và Phát triển rừng “Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, xác lập các khu rừng”. Việc Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng chỉ điều chỉnh một phần nội dung của quy hoạch, kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng do UBND tỉnh phê duyệt và theo điều 12 và 28 của Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ.

4. Các nội dung khác: Giữ nguyên như Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 02/11/2011 của UBND tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PCVP. UBND tỉnh;
- CC Kiểm lâm;
- Lưu: VT, Hg, HK

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2535/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Trần Hữu Thế
Ngày ban hành: 24/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2535/QĐ-UBND

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329430