• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 254/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Tải về Quyết định 254/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 254/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM ĐẦU MỐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định 508/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, cấp tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Ngoại vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của UBND tỉnh Quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Các PCVP và CV: TC, TH;
- Lưu: VT, KNNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

DANH SÁCH

ĐIỀU CHỈNH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM ĐẦU MỐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI MỘT SỐ SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 254/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Ghi chú

1.

Trần Thị Hoài Trâm

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng UBND tỉnh

Bổ sung vào danh sách theo Quyết định 508/QĐ-UBND ngày 13/3/2014

2.

Hồ Anh Toản

Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức

3.

Võ Văn Dự

Phó Giám đốc

Sở Nông nghiệp và PTNT

Thay thế đồng chí Trần Kim Thành - nghỉ hưu

4.

Nguyễn Quang Trung

Chuyên viên - Văn phòng Sở

Sở Công Thương

Bổ sung công chức làm đầu mối

5.

Phan Nữ Anh Thư

Chuyên viên - Văn phòng Sở

Sở Khoa học và Công nghệ

Thay thế đ/c Hà Thị Hồng

6.

Nguyễn Thị Thùy Trang

Phó Giám đốc

Sở Ngoi v

Thay thế đ/c Nguyễn Thanh Bình - chuyển đơn vị công tác

7.

Nguyễn Thị Ly

Phó Chánh Văn phòng

Thay thế đ/c Tng Viết Nam - chuyển đơn vị công tác

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 254/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 04/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 254/QĐ-UBND

2.038

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302750