• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 255/2014/QĐ-UBND về đơn giá nhà xây thô làm cơ sở tính thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Tải về Quyết định 255/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 255/2014/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI ĐƠN GIÁ NHÀ XÂY THÔ LÀM CƠ SỞ TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15.8.2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh ngày 16.01.2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tạm thời đơn giá 1m2 nhà xây thô bằng (=) 45% giá nhà hoàn thiện của loại nhà cấp IV - A tính lệ phí trước bạ theo đơn giá nhà tại Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 28.5.2012 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc áp dụng cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, làm cơ sở tính thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính; Xây dựng, Cục Thuế Bắc Ninh; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

 

 

- Điều này đựợc sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND (VB hết hiệu lực: 15/02/2021)

Điều 1. Sửa đổi Điều 1, Quyết định số 255/2014/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 lại là : “Đơn giá tạm thời 1 m2 nhà xây thô bằng (=) 45% giá nhà đã hoàn thiện của loại nhà cấp III, loại 5 theo đơn giá nhà tại Quyết định số 528/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh, làm cơ sở tính thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh bắc Ninh. Đơn giá này thay đổi khi đơn giá nhà cửa tại Quyết định số 528/2014/QĐ-UBND thay đổi.”

Xem nội dung VB
Điều này đựợc sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND (VB hết hiệu lực: 15/02/2021)
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 255/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Lương Thành
Ngày ban hành: 17/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 255/2014/QĐ-UBND

163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241297