• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam


 

Quyết định 2555/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản hướng đến năm 2020 tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Tải về Quyết định 2555/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2555/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHIỆP HÓA CỦA VIỆT NAM TRONG KHUÔN KHỔ HỢP TÁC VIỆT NAM-NHẬT BẢN HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 TẦM NHÌN 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản hướng đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản hướng đến năm 2020 tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Giám đốc Sở Công thương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch theo đúng lộ trình đã quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công thương;
- TTTU; TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các PCVP;
- Lưu: VT, MT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Liêm

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHIỆP HÓA CỦA VIỆT NAM TRONG KHUÔN KHỔ HỢP TÁC VIỆT NAM - NHẬT BẢN HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 TẦM NHÌN 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Thực hiện Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 01/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:

- Hoàn thiện cơ chế và chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng.

- Phấn đấu đến hết năm 2015 thực hiện tiết kiệm ít nhất 5% năng lượng, từ năm 2020 trở đi khuyến khích đầu tư sản xuất và sử dụng các công nghệ có hiệu suất cao, thân thiện môi trường; thay thế dần các trang thiết bị có hiệu suất thấp và loại bỏ các trang thiết bị có công nghệ lạc hậu.

- Từng bước đưa ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh phát triển, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu bảo vệ ô nhiễm môi trường và sử dụng năng lượng bền vững.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đầu tư sản xuất các thiết bị xử lý môi trường như thiết bị lọc bụi cho các nhà máy có lượng phát thải khí lớn, bể xử lý nước thải kiểu mô đun để xử lý nước thải phân tán.

2. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ môi trường thông qua việc kêu gọi đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý nước thải tập trung tại các khu dân cư, khu - cụm công nghiệp; đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại tập trung trên địa bàn tỉnh.

3. Thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng; tạo điều kiện phát triển các ngành công nghiệp tái chế, tái sử dụng chất thải, sản xuất các sản phẩm đáp ứng nhu cầu về bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng tại địa phương.

4. Xây dựng các giải pháp thực hiện tiết kiệm năng lượng, giảm khí phát thải nhà kính; khuyến khích doanh nghiệp áp dụng công nghệ, thiết bị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

5. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng; hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng.

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng.

7. Xây dựng các cơ chế chính sách đồng bộ, nhất quán để thu hút đầu tư về chuyển giao công nghệ, phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng tại địa phương; hoàn thiện cơ chế, chính sách và xây dựng các hoạt động hỗ trợ để thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Lâm Đồng với các trung tâm nghiên cứu, các doanh nghiệp của Nhật Bản trong việc phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng.

8. Nâng cao năng lực và tăng cường sự liên kết giữa nghiên cứu và triển khai sản xuất hàng loạt các thiết bị môi trường, tiết kiệm năng lượng nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương là cơ quan đầu mối phối hợp, tổ chức, giám sát và đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện Kế hoạch; tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành đối với lĩnh vực quản lý; định kỳ hàng năm tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công thương.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh công tác huy động các nguồn lực và xã hội hóa trong hoạt động bảo vệ môi trường.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng các giải pháp thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng.

b) Tham mưu bố trí vốn đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư đối với các dự án công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng trọng điểm.

4. Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư phân bổ nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

5. Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các địa phương xây dựng và triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch phù hợp với tình hình của địa phương./.

 

CÁC NHIỆM VỤ CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 2555/KH-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2014)

TT

HÀNH ĐỘNG

THỜI GIAN THỰC HIỆN

CƠ QUAN CH TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP THỰC HIỆN

A

Sản xuất thiết bị xử lý môi trường

1

Chế tạo thiết bị lọc bụi túi vải, lọc bụi tĩnh điện cho các nhà máy chế biến chè, khoáng sản

2015 - 2020

Sở Công thương

Sở Khoa học và Công nghệ.

2

Sản xuất bể xử lý nước thải kiểu mô đun để xử lý nước thải phân tán phù hợp cho các tòa nhà, khu chung cư, khu dân cư phân tán, làng nghề, các điểm dịch vụ đơn lẻ.

2015 - 2020

Sở Xây dựng

Sở Khoa học và Công nghệ.

B

Phát triển dịch vụ môi trường

1

Đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Đà Lạt giai đoạn 2

2014 - 2016

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước tỉnh Lâm Đồng

UBND thành phố Đà Lạt

2

Thu hút đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị khu vực thành phố Bảo Lộc

2015 - 2020

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bảo Lộc

UBND thành phố Bảo Lộc

3

Thu hút đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị khu vực thị trấn Liên Nghĩa

2015 - 2020

UBND huyện Đức Trọng

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng

4

Đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu vực Hồ Tuyền Lâm

2013 - 2016

Ban quản lý Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm

UBND thành phố Đà Lạt

5

Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cho 02 khu công nghiệp Phú Hội và Lộc Sơn

2014 - 2020

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường.

6

Thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý chất thải nguy hại tập trung trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

2015 - 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng

C

Tái chế, tái sử dụng chất thải

1

Xây dựng và hỗ trợ hoạt động các mô hình tiết giảm, tái chế và tái sử dụng chất thải sinh hoạt cho 2 thành phố

2015 - 2020

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc

2

Nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm các sản phẩm từ bùn thải trong quá trình sản xuất alumin

2015 -2020

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng

Sở Khoa học và Công nghệ

3

Hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn

2015 - 2020

Sở Công thương

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các địa phương

4

Thu hút đầu tư nhà máy sản xuất viên nén nhiên liệu tận dụng từ phế liệu dăm bào, vỏ cây, rác.

2015 - 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư

D

Tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính

1

Tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2015 - 2020

Sở Công thương

Cơ quan truyn thông.

2

Điều tra, đánh giá công nghệ sản xuất của các dự án phát triển đang hoạt động và xây dựng lộ trình thay thế các công nghệ lạc hậu và triển khai thực hiện lộ trình

2015 -2020

Sở Công thương

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các địa phương

3

Hỗ trợ doanh nghiệp từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp thông qua kiểm toán năng lượng tại các cơ sở tiêu thụ năng lượng trên địa bàn.

2015 - 2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Công thương và các sở, ban, ngành, UBND địa phương

4

Xây dựng cơ sở dữ liệu sử dụng năng lượng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh

2015 - 2020

Sở Công thương

Các sở, ban, ngành, UBND địa phương

5

Phát triển công nghệ xử lý bùn thải của nhà máy xử lý nước thải tập trung của thành phố Đà Lạt

2015 - 2016

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước tỉnh Lâm Đồng

Sở Khoa học và Công nghệ

E

Cơ chế, chính sách và các hoạt động hỗ trợ

1

Huy động các nguồn lực và xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường

2015 - 2020

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các địa phương

2

Thúc đẩy ứng dụng, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật tiêu thụ năng lượng trong quá trình vận hành phương tiện giao thông vận tải công cộng.

2015 - 2020

Sở Giao thông vận tải

Sở Công thương và các sở, ngành, UBND địa phương.

3

Xây dựng, hướng dẫn lồng ghép các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các đề án quy hoạch phát triển ngành, lập dự án đầu tư xây dựng công trình và thi công các công trình chuyên ngành giao thông vận tải

2015 - 2020

Sở Giao thông vận tải

Sở Công thương và các sở, ban, ngành, UBND địa phương.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2555/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Trần Ngọc Liêm
Ngày ban hành: 25/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2555/QĐ-UBND

255

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258586