• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Kế hoạch sử dụng đất

 

Quyết định 2559/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Tải về Quyết định 2559/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH QUNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2559/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 19 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN HẢI LĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn c Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đt.

Xét đ nghị của UBND huyện Hải Lăng tại Tờ trình s: 178/TTr-UBND ngày 30/8/2016 v việc đề nghị bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2559/TTr-STNMT Ngày 13 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hải Lăng việc chuyển mục đích đất trụ sở cơ quan thanh tra huyện sang mục đích đất thương mại dịch vụ với din tích 884,0 m2 đất để tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất quyền sử dụng đất.

Điều 2. UBND huyện Hải Lăng có trách nhiệm công khai kế hoạch sử dụng đất, tng hợp loại đất được chuyển mục đích vào chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện báo cáo kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật; thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng chịu trách nhiệm thc hiện quyết định này.

Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm đưa quyết định này lên Trang thông tin điện tử tnh Quảng Trị./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ch tịch, các PCT;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm t
nh học tỉnh;
- Lưu VT, TN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Sỹ Đồng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2559/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị   Người ký: Hà Sỹ Đồng
Ngày ban hành: 19/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2559/QĐ-UBND

119

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327224