• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 256/QĐ-UBND.HC năm 2015 bãi bỏ Quyết định 27/QĐ-UBND.HC do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Tải về Quyết định 256/QĐ-UBND.HC
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 256/QĐ-UBND .HC

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/QĐ-UBND.HC NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý cảng, bến thuỷ nội địa;

Xét đề nghị tại tờ trình số 105/TTr-SGTVT ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 27/QĐ-UBND.HC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, thuộc các tuyến đường thủy nội địa được phân cấp quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, các đơn vị liên quan rà soát trình tự, thủ tục và các quy định về việc Uỷ quyền cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Quản lý Đô thị các huyện, thị xã, thành phố cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, thuộc các tuyến đường thủy nội địa được phân cấp quản lý trên địa bàn thuộc địa giới hành chính của huyện, thị xã, thành phố theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KTN (V).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 256/QĐ-UBND.HC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày ban hành: 26/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 256/QĐ-UBND.HC

186

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269422