• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2566/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước do Sở Tài chính tỉnh Nghệ An thực hiện

Tải về Quyết định 2566/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2566/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 31 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHI PHÍ THẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC DO SỞ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2215/TTr-STC ngày 08/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước, do Sở Tài chính thực hiện.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nghệ An và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- TP KT VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT (Quang).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Trung

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHI PHÍ THẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC DO SỞ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước do Sở Tài chính thực hiện.

2. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước do Sở Tài chính thực hiện.

Điều 2. Nguyên tắc chung

1. Chủ đầu tư đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do Sở Tài chính thực hiện (gọi tắt là công tác thẩm tra) thực hiện nộp chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành vào tài khoản của Văn phòng Sở Tài chính theo đúng quy định.

2. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thẩm tra, quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước theo đúng quy chế này.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Mức thu

Mức thu chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước thực hiện được xác định theo quy định tại Khoản 1, Điều 20, Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 4. Nội dung chi, mức chi

1. Nội dung chi cho công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 20, Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

- Chi hỗ trợ trực tiếp cho công tác thẩm tra quyết toán, phê duyệt quyết toán;

- Chi trả cho các chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn thực hiện thẩm tra quyết toán dự án trong trường hợp cơ quan chủ trì thẩm tra, phê duyệt quyết toán ký kết hợp đồng theo thời gian với các chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn;

- Chi công tác phí, văn phòng phẩm, dịch thuật, in ấn, hội nghị, hội thảo, mua sắm trang thiết bị phục vụ trực tiếp cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán;

- Các khoản chi khác có liên quan đến công tác thẩm tra quyết toán, phê duyệt quyết toán.

2. Mức chi cho các bộ phận liên quan đến công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, cụ thể như sau:

- Chi 50% trên mức thu cho bộ phận trực tiếp thực hiện công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Chi 40% trên mức thu cho các phòng, đơn vị, bộ phận thuộc Sở Tài chính có nhiệm vụ phối hợp với bộ phận thẩm tra trong công tác quản lý, kiểm tra, rà soát phục vụ công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Mức cụ thể do Giám đốc Sở Tài chính quyết định và được thực hiện theo quy định hiện hành.

- Chi 10% trên mức thu cho công tác phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

3. Thanh, quyết toán: Thực hiện theo Điểm d, Khoản 2, Điều 20, Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Căn cứ quy định tại Quy chế này, Giám đốc Sở Tài chính ban hành quy định cụ thể phân công nhiệm vụ và mức chi cho các phòng, đơn vị, bộ phận liên quan trong công tác phối hợp thực hiện việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước. Công tác quản lý nguồn kinh phí thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2566/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Nguyễn Đức Trung
Ngày ban hành: 31/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2566/QĐ-UBND

85

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452659