• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


Văn bản pháp luật về Cơ chế một cửa

 

Quyết định 2571/QĐ-UBND năm 2016 về Danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang

Tải về Quyết định 2571/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2571/QĐ-UBND

An Giang, ngày 15 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy định về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang tại Tờ trình số 120/TTr-STP ngày 31 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Việc giải quyết các thủ tục hành chính thuộc Danh mục nêu tại Điều 1 Quyết định này thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

Điều 3. Các thủ tục hành chính không thuộc Danh mục nêu tại Điều 1 Quyết định này thì việc tiếp nhận giải quyết và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức thực hiện tại cơ quan chuyên môn theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện:

1. Bố trí cán bộ, công chức, viên chức đúng chuyên môn, nghiệp vụ làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện.

2. Niêm yết công khai, cụ thể các quy định, thủ tục hành chính, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc Danh mục nêu tại Điều 1 Quyết định này tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện.

3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện.

4. Thông tin, tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân biết về hoạt động của cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đang thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện.

5. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) điều chỉnh, bổ sung danh mục thủ tục hành chính (nếu có) giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện.

Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Cục thuế tỉnh:

1. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý cho công chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện.

2. Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ thường xuyên kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện.

3. Lãnh đạo cơ quan Thuế có trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện để thực hiện các thủ tục hành chính thuộc Danh mục nêu tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Website Chính phủ;
- Cục kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- Cục công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở, Ban, ngành tỉnh;
- Website tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Kèm theo Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

STT

Tên thủ tục hành chính

 

I

LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

 

1

Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

2

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

3

Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

4

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 

5

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 

6

Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 

7

Thủ tục thẩm định, xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu phù hợp quy hoạch

 

II

LĨNH VỰC KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG

 

1

Thủ tục thẩm định, xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp quy hoạch

 

III

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG

 

1

Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

 

2

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

 

3

Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

 

4

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

 

IV

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

 

1

Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất

 

V

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

 

1

Thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

 

2

Thủ tục xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 

VI

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

 

1

Thủ tục giao đất tại khu dân cư do Nhà nước đầu tư cho hộ gia đình, cá nhân

 

2

Thủ tục giao đất, cho thuê đất ngoài các khu dân cư do Nhà nước đầu tư đối với hộ gia đình, cá nhân

 

3

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

 

4

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với đất đang sử dụng của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

 

5

Thủ tục cấp bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

 

6

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân mà thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận

 

7

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người đã nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận nhưng việc chuyển quyền không lập thành hợp đồng chuyển quyền đúng theo quy định đối với hộ gia đình, cá nhân

 

8

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá do cơ quan nhà nước tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất

 

9

Thủ tục chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

 

10

Thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

 

11

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

 

12

Thủ tục đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

 

13

Thủ tục chuyển đổi người sử dụng đất từ hộ gia đình sang cá nhân hoặc vợ chồng khi có nhu cầu

 

14

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

 

15

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi thông tin về tài sản gắn liền với đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

 

16

Thủ tục đăng ký thế chấp, thay đổi nội dung thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tương lai đối với hộ gia đình, cá nhân

 

17

Thủ tục xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tương lai đối với hộ gia đình, cá nhân

 

18

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận

 

19

Thủ tục đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

 

20

Thủ tục xác nhận lại thời hạn sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu

 

21

Thủ tục đăng ký thay đổi mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

 

22

Thủ tục đăng ký biến động do thỏa thuận phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất

 

23

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

 

24

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất do bị mất Giấy chứng nhận hoặc mất Trang bổ sung Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

 

25

Thủ tục tách thửa, hợp thửa theo nhu cầu của người sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

 

VII

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH

 

1

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

 

2

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

 

3

Thủ tục Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

 

4

Thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

 

5

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 

VIII

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ

 

1

Thủ tục Đăng ký hợp tác xã

 

2

Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

3

Thủ tục Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

 

4

Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã chia

 

5

Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã tách

 

6

Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

 

7

Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

 

8

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

 

9

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

 

10

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

 

11

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

 

12

Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

 

13

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

14

Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

 

15

Thủ tục Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

 

16

Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

17

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

18

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

 

19

Thủ tục Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

IX

LĨNH VỰC ĐẤU THẦU

 

1

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

2

Thủ tục Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

 

3

Thủ tục Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

 

X

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG

 

1

Thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

 

2

Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền.

 

XI

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 

1

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

 

2

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến

 

3

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo

 

4

Thủ tục cấp giấy phép di dời công trình

 

5

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

 

6

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng

 

7

Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng

 

8

Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng

 

9

Thủ tục cấp phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS)

 

10

Thủ tục thỏa thuận địa điểm xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS)

 

XII

LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG

 

1

Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù thuộc thẩm quyền của UBND huyện

 

2

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý

 

3

Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý

 

4

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý.

 

5

Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý.

 

6

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý

 

7

Thủ tục thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý

 

8

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ điều chỉnhquy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý.

 

9

Thủ tục thẩm định đồ án điều chỉnhquy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý.

 

10

Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị

 

XIII

LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

 

1

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

 

XIV

LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

 

1

Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố

 

2

Thủ tục gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố

 

XV

LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

 

1

Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa.

 

2

Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

 

3

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

4

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

 

5

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.

 

6

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.

 

7

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác.

 

8

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 

9

Thủ tục xóa phương tiện thủy nội địa.

 

XVI

LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET

 

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

 

2

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

 

3

Thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

 

4

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

 

XVII

LĨNH VỰC XUẤT BẢN

 

1

Thủ tục khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

 

2

Thủ tục thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy

 

XVIII

LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

 

1

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

2

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

XIX

LĨNH VỰC THUẾ

 

A.

Nhóm TTHC về đăng ký thuế

 

1

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp (trừ các đơn vị trực thuộc)

 

2

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp

 

3

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

 

4

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân

 

5

Đăng ký thuế lần đầu đối với bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài

 

6

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

 

7

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất, rách, nát Giấy chứng nhận đăng ký thuế

 

8

Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân

 

9

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp

 

10

Đăng ký thuế thay đổi bổ sung

 

11

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

 

12

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc

 

13

Cấp lại Thông báo mã số thuế

 

14

Đăng ký cấp mã số thuế để thực hiện kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh

 

15

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

 

16

Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế

 

B

Nhóm Thủ tục hành chính về khai thuế

 

B1

Khai thuế GTGT

 

17

Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

 

18

Khai thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT

 

19

Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

 

20

Khai thuế GTGT tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh

 

21

Chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

 

22

Khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư

 

B2

Khai thuế TNDN

 

23

Khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

 

24

Khai thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu

 

25

Khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

 

B3

Khai thuế TNCN

 

26

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh lưu động (buôn chuyến), cá nhân không kinh doanh có phát sinh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng

 

27

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

 

29

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

 

 

30

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng

 

31

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

 

32

Khai thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê

 

33

Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân, nhóm cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai và theo phương pháp khoán.

 

B4

Khai thuế Tài nguyên

 

34

Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên

 

35

Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở thu mua tài nguyên

 

36

Khai quyết toán thuế tài nguyên

 

B5

Khai thuế, phí BVMT

 

37

Khai phí bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản

 

38

Khai phí bảo vệ môi trường đối với cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác

 

39

Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

 

40

Khai thuế bảo vệ môi trường đối với tổ chức, hộ gia đình cá nhân khai thác khoáng sản.

 

B6

Khai thuế khác

 

41

Khai thuế đối với hộ nộp thuế khoán

 

42

Khai thuế TTĐB

 

43

Khai thuế môn bài

 

44

Khai tiền thuê đất, thuê mặt nước

 

45

Khai tiền sử dụng đất

 

46

Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp

 

47

Khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

 

48

Khai lệ phí trước bạ

 

49

Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước

 

50

Đăng ký phương pháp tính thuế của nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài (NTNN, NTPNN)

 

51

Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in

 

52

Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

 

53

Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử

 

54

Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/ Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí

 

55

Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí

 

56

Cấp hóa đơn lẻ

 

57

Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in

 

58

Đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/ Mua tem rượu

 

59

Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu.

 

60

Đăng ký hủy và thông báo kết quả hủy tem rượu

 

61

Đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng

 

62

Đề nghị hoàn thuế TNCN đối với cá nhân

 

63

Hoàn thuế, phí nộp thừa

 

64

Đề nghị miễn, giảm thuế Thu nhập cá nhân

 

65

Đề nghị miễn, giảm thuế Tài nguyên

 

66

Đề nghị miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ theo quy định của pháp luật không có khả năng nộp thuế

 

67

Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

 

68

Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất

 

69

Miễn, giảm thuế đối với hộ nộp thuế khoán có tạm nghỉ kinh doanh

 

70

Đề nghị không tính tiền chậm nộp/Miễn tiền chậm nộp tiền thuế

 

C

Nhóm TTHC về hóa đơn, biên lai, tem rượu

 

71

Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ

 

72

Đề nghị gia hạn nộp thuế

 

73

Đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

 

74

Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế

 

75

Khiếu nại về thuế

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2571/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 15/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2571/QĐ-UBND

188

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327766