• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Tình trạng khẩn cấp

 

Quyết định 258/QĐ-UBND.HC năm 2015 về công bố tình trạng khẩn cấp sạt lở đất bờ sông tiền khu vực xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Tải về Quyết định 258/QĐ-UBND.HC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 258/QĐ-UBND .HC

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP SẠT LỞ ĐẤT BỜ SÔNG TIỀN KHU VỰC XÃ AN HIỆP, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 71/2002/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm;

Căn cứ Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về việc Quản lý đầu tư công trình đặc thù;

Xét Tờ trình số 32/TTr-NN ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị ban hành Quyết định công bố tình trạng khẩn cấp sạt lở đất bờ sông Tiền khu vực xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố tình trạng khẩn cấp sạt lở đất bờ sông Tiền khu vực xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, với chiều dài khoảng 2.100m.

Điều 2: Các biện pháp cứu hộ và tăng cường bảo vệ công trình kết cấu hạ tầng, cơ sở sản xuất kinh doanh, chăn nuôi trong khu vực đang bị sự cố.

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành ngay việc xác định vành đai sạt lở, cắm mốc và biển báo khu vực, vị trí đang có sự cố sạt lở thuộc địa phận xã An Hiệp, huyện Châu Thành với chiều dài khoảng 2.100m theo Quyết định này.

2. Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã An Hiệp thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng khẩn cấp này; tổ chức thực hiện di dời ngay các hộ dân, nhà cửa, vật kiến trúc, cơ sở sản sản xuất kinh doanh ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm và có kế hoạch vận động, di dời các hộ dân còn lại nằm trong vùng cảnh báo sạt lở đến nơi an toàn; không được neo đậu các phương tiện giao thông thủy trong khu vực sạt lở.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thực hiện ngay việc hỗ trợ các hộ dân di dời đến nơi an toàn theo đúng quy định chính sách hiện hành.

4. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, cơ quan quản lý đường thủy nội địa lắp đặt các biển báo hiệu giao thông để hạn chế tốc độ, tải trọng các phương tiện giao thông thủy đi qua khu vực này.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp kịp thời đưa tin để thông tin, cảnh báo về tình trạng khẩn cấp này để nhân dân, các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản sản xuất kinh doanh trong và ngoài khu vực có sự cố biết mức độ nguy hiểm để chủ động phòng tránh.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình, diễn biến sạt lở và tiến độ khắc phục khẩn cấp sạt lở về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo, xử lý kịp thời.

Điều 3: Các biện pháp khắc phục sự cố sạt lở

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là chủ đầu tư khẩn trương tiến hành phối hợp tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế có giải pháp xử lý và khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông tại khu vực xã An Hiệp, huyện Châu Thành để hạn chế sạt lở, đào, khoét lòng sông và đường bờ trong đoạn sông được cảnh báo sạt lở.

Công trình này được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 71/2002/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm và Nghị định 71/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về việc quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét kinh phí để thực hiện dự án (ứng trước ngân sách tỉnh thực hiện), sau đó tổng hợp các kinh phí thực hiện báo cáo Chính phủ và các Bộ có liên quan hỗ trợ.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Giám đốc Chi cục quản lý đường thủy nội địa phía Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành và thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: NN&PTNT, TN&MT, GTVT;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- CT và các PCT/UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu VT, KTN (V)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 258/QĐ-UBND.HC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 26/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 258/QĐ-UBND.HC

187

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373849