• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Quyết định 2584/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Tải về Quyết định 2584/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2584/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 8 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CÔNG NHÂN Ở CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng đi sng văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Thông tri số 05-TT/TU, ngày 17/5/2016 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Chỉ thị s 52-CT/TW, ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 1873/TTr-SVHTT ngày 25 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa và Thể thao, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính ph (báo cáo);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (báo cáo);
- Lưu: VT, HV, HPN, QP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

ĐỀ ÁN

XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CÔNG NHÂN Ở CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
(Ban hành theo Quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tnh Khánh Hòa)

I. QUAN ĐIỂM

1. Xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, tạo điều kiện để công nhân các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

2. Huy động các nguồn lực tham gia xây dựng đời sống văn hóa công nhân trên cơ sở thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp; phát huy vai trò chủ thể của công nhân; sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước; hướng dẫn, tạo điều kiện của các ngành, đoàn thể.

3. Tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa công nhân phù hợp với tính chất, đặc điểm của các loại hình doanh nghiệp và điều kiện ở từng nơi; gn xây dựng đời sng văn hóa với giải quyết những nhu cu chính đáng của công nhân.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của công nhân ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tăng cường xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao thúc đẩy hoạt động thường xuyên, cht lượng, hiệu qu.

- Xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ công nhân có nếp sống văn hóa, lối sống tác phong làm việc công nghiệp, năng suất, chất lượng và hiệu quả.

- Động viên và phát huy mọi nguồn lực trong xã hội và công nhân lao động nhm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của công nhân lao động tương xứng với những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, sự tăng trưởng của các doanh nghiệp và sự đóng góp của đội ngũ công nhân lao động.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đến năm 2020:

+ 80% công nhân và người sử dụng lao động ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được phổ biến pháp luật về xây dựng đi sống văn hóa;

+ 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoàn thành phê duyệt quy hoạch phát triển thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân;

+ 70% doanh nghiệp tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống cho công nhân lao động tại doanh nghiệp;

+ 70% công nhân các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao;

+ 80% Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Định hướng đến năm 2025:

+ Tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao các mục tiêu đạt được trong giai đoạn 2016 - 2020.

+ 100% công nhân và người sử dụng lao động ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa;

+ 80% công nhân các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao;

+ 90% Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

III. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của công nhân và người sử dụng lao động về xây dựng đời sống văn hóa

- Tổ chức các đợt khảo sát đời sống văn hóa của công nhân lao động (CNLĐ) ở các khu công nghiệp (KCN) và cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh, khu lưu trú (phiếu hỏi, điều tra mẫu, phỏng vn). Các cuộc làm việc hoặc lấy ý kiến trao đổi, góp ý của lãnh đạo địa phương, giám đốc các doanh nghiệp về nhu cầu xây dựng đời sống văn hóa của CNLĐ.

- Tuyên truyền và hưng dẫn các cấp công đoàn tuyên truyền cho CNLĐ và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc hiểu biết pháp luật về văn hóa, nếp sống văn hóa lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp, góp phần xây dựng đời sng văn hóa cơ sở, nâng cao đời sng văn hóa tinh thần cho CNLĐ.

- Xây dựng các chuyên mục về đời sống văn hóa công nhân trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Khánh Hòa và bản tin công đoàn tnh; hệ thống pa nô, áp phích tại các KCN, CCN; bản tin, loa truyền thanh nội bộ của doanh nghiệp. Trang bị các tài liệu cho công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp như: Báo Lao đng, Báo Khánh Hòa, các loại tờ rơi, tờ gấp về xây dựng đời sống văn hóa...

2. Xây dựng các mô hình và định hướng từng bước phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân

- Đầu tư xây dựng từ 10 đến 15 mô hình điểm trong các doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân tại các doanh nghiệp như: Trang b các n phẩm văn hóa, ti vi, loa đài, băng đĩa về Đất và Người Khánh Hòa, tổ chức các hoạt động, các sự kiện về văn hóa, văn nghệ, thdục thể thao trong doanh nghiệp...

- Xây dựng các nhà văn hóa công nhân, các khu vui chơi giải trí cho CNLĐ tại các KCN, CCN, trước mắt hoàn thành Khu sinh hoạt văn hóa tại KCN Suối Dầu để đưa vào sử dụng phục vụ CNLĐ. Đến năm 2020 phấn đấu xây dựng từ 3 - 5 nhà văn hóa công nhân trong các KCN, CCN.

- Vận động các doanh nghiệp xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao phục vụ CNLĐ tại đơn vị.

- Phối hợp với các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố nơi có đông CNLĐ cư trú để công nhân được sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại nơi cư trú.

3. Phát trin phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho công nhân lao động

- Xây dựng, phát triển phong trào văn nghệ quần chúng; phong trào “Công nhân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; định kỳ ít nhất các cp công đoàn tchức 2 năm/ln các hoạt động văn hóa, ththao phục vụ CNLĐ; xây dựng và phát triển các phong trào “nghe công nhân hát, hát cho công nhân nghe”, các đội văn nghệ biểu diễn lưu động phục vụ CNLĐ tại các KCN, CCN.

- Xây dựng chương trình truyền hình, truyền thanh văn hóa công nhân. Thực hiện các phóng sự chuyên sâu về một số hoạt động như: Việc đọc sách báo của công nhân lao động trong KCN, CCN, các hoạt động giải trí, văn nghệ, thể dục, thể thao của CNLĐ.

- Phát triển các loại hình “Câu lạc bộ công nhân” hoạt động theo sở thích, phù hợp với nhu cầu, đặc điểm của các đối tượng công nhân cùng với việc tham gia các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa ở khu dân cư”; tổ chức sinh hoạt nhóm để tiếp nhận thông tin, tuyên truyền các chế độ chính sách với người lao động, tư vn, giải đáp những thắc mắc, đề xuất của CNLĐ.

- KCN, CCN phối hợp với chính quyền địa phương nơi KCN, CCN đứng chân tchức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thdục, ththao giữa CNLĐ và nhân dân stại.

4. Xây dựng quy chế khen thưởng doanh nghiệp “Đạt chuẩn văn hóa” của tỉnh và tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia

- Triển khai các doanh nghiệp tích cực đăng ký và thực hiện doanh nghiệp đạt chun văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa và tác phong công nghiệp trong công nhân.

- Tổ chức bình xét công nhận doanh nghiệp văn hóa, tôn vinh khen thưởng kịp thời các doanh nghiệp có thành tích xut sắc trong việc xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

5. Xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp trong công nhân

- Tăng cường tuyên truyền, tập huấn chính sách pháp luật để trang bị kiến thức cho CNLĐ, để CNLĐ có lập trường, tư tưởng vững vàng; có ý chí vượt khó, vươn lên, lập thân, lp nghiệp; thực hiện nếp sng lành mạnh, tích cực tham gia hoạt động văn hóa, ththao; không mắc các tệ nạn xã hội; chấp hành nghiêm pháp luật, nội quy, quy định của doanh nghiệp và địa phương nơi cư trú.

- Triển khai có hiệu quả các chương trình, nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về đào tạo nghề, giải quyết việc làm đến với công nhân, tạo điều kiện để khuyến khích CNLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp; có tác phong lao động công nghiệp, kỷ luật, năng suất, chất lượng, hiệu quả.

6. Thực hiện có hiệu quả hướng dẫn giải thưởng toàn quốc về “Văn hóa doanh nghiệp”

- Thực hiện tốt chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các cơ quan, tổ chức, nhằm tôn vinh, cvũ các cá nhân, tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc thực hiện đời sống văn hóa công nhân gồm: Doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc về xây dựng đời sống văn hóa; Doanh nhân đạt chun văn hóa tiêu biểu, xuất sắc.

- Xây dựng và triển khai chương trình tôn vinh doanh nghiệp nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong xây dựng đời sng văn hóa, các doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ chính sách, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội ca tỉnh.

IV. GIẢI PHÁP

1. Giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo

- Tổ chức phát động, đăng ký thi đua xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các địa phương (có KCN và CCN); Ban Qun lý các KCN, CCN; các doanh nghiệp và công nhân ở các KCN, CCN.

- Đưa nhiệm vụ xây dựng đi sng văn hóa công nhân vào nghị quyết ca cấp ủy Đảng, kế hoạch của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn th đtập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về lao động, bảo hiểm và các chế độ an sinh xã hội đối với công nhân.

- Thực hiện nghiêm việc phê duyệt phát triển các KCN, CCN phải có quy hoạch xây dựng nhà ở và các công trình văn hóa, xã hội phục vụ công nhân làm việc ở các KCN, CCN. Chủ doanh nghiệp phải cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội trong việc chăm lo xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân.

2. Giải pháp v chính sách

- Khuyến khích các doanh nghiệp chủ động chăm lo, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của CNLĐ.

- Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư kinh phí tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân.

- Khuyến khích đưa các nội dung, tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa công nhân vào hoạt động quản lý doanh nghiệp và nội dung thỏa ước lao động tập thể ở các doanh nghiệp.

- Khuyến khích các doanh nghiệp chủ động tuyên truyền, vận động, bình xét, biểu dương công nhân có nếp sống văn hóa lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp.

3. Giải pháp về nghiệp vụ

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ hiểu biết và kỹ năng tổ chức các hoạt động xây dựng đi sống văn hóa công nhân cho đội ngũ cán bộ công đoàn ở các doanh nghiệp.

- Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp; sự phối hợp thường xuyên của các ngành, đoàn thliên quan trong xây dựng đời sống văn hóa công nhân.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về tổ chức và hoạt động văn hóa công nhân; kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến và xử phạt nghiêm minh các doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật về xây dng đời sống văn hóa.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện, đề án từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước hiện hành.

- Nguồn huy động tại các nguồn lực xã hội, sự tham gia, đóng góp ca các tchức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đoàn Lao động tỉnh

- Là cơ quan thường trực chủ trì thực hiện Đề án, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; các Sở, ban, ngành liên quan, UBND cấp huyện tổ chức triển khai Đề án về xây dựng đi sống văn hóa công nhân ở các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và kế hoạch chi tiết từng năm.

- Hàng năm, tổng hp dự toán kinh phí thực hiện Đán gửi STài chính thẩm định, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh có liên quan chỉ đạo các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong công nhân; xét và công nhận “Doanh nghiệp đạt chun văn hóa”; xây dựng nếp sng văn hóa lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp công nhân.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và các cơ quan liên quan thực hiện khảo sát, rà soát nhu cầu về nhà ở và khu sinh hoạt văn hóa của công nhân, đề xuất UBND tỉnh kế hoạch xây dựng khu sinh hoạt văn hóa, khu nhà ở của công nhân tại các KCN, GCN.

- Chỉ đạo tổ chức Công đoàn các KCN, CNN tiếp tục vận động, hướng dn thành lập tchức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp (nhất là đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần hóa) nhằm bo vệ quyền lợi chính đáng và chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ.

- Định kỳ, tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào xây dựng đời sng văn hóa ở các KCN, CCN.

2. Sở Văn hóa và Thể thao

- Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai các văn bản hướng dẫn chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và đầu tư xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân.

- Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án; chđạo tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, ththao phục vụ công nhân ở các KCN, CCN.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động cho CNLĐ và người sử dụng lao động trong các KCN, CCN.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật lao động.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa doanh nghiệp.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện các giải pháp nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, n định, tiến bộ trong các doanh nghiệp trong KCN, CCN trên địa bàn tnh.

4. Sở Công thương

Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và các cơ quan liên quan thực hiện khảo sát, rà soát nhu cầu về nhà ở và khu sinh hoạt văn hóa của công nhân; đề xuất UBND tỉnh kế hoạch xây dng khu sinh hoạt văn hóa, khu nhà ở của công nhân tại các CCN do Ngành quản lý.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với STài chính, Liên đoàn Lao động tỉnh và các đơn vị liên quan cân đối, bố trí ngân sách triển khai thực hiện các nội dung Đ án.

6. Sở Tài chính

- Hằng năm chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh thẩm định kinh phí, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

- Hướng dẫn việc xây dựng dự toán kinh phí và quản lý sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện Đề án theo quy định.

7. Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

- Phối hợp với Liên đoàn Lao động tnh, S Văn hóa và Thể thao triển khai các hoạt động về đời sống văn hóa công nhân tại các KCN; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh khảo sát đánh giá tình hình đời sống văn hóa của người lao động trong các KCN trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện điều tra, thu thập sự phản biện của các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tnh về kết quả tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa.

8. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương rà soát quy hoạch, gii thiệu địa đim xây dựng các khu sinh hoạt văn hóa, khu nhà dành cho CNLĐ trong các KCN, CCN.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp vi Liên đoàn Lao động tnh, Sở Văn hóa và Thể thao, các sở, ban, ngành có liên quan chđạo, hưng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cp huyện tăng cường công tác thông tin tuyên truyn; thường xuyên cập nhật tin, bài và các văn bản của trung ương, địa phương trên Cổng thông tin điện tử tỉnh về xây dựng đi sống văn hóa công nhân trong các KCN, CCN.

10. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Khánh Hòa

Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao đưa tin, phóng sự phản ánh hoạt động xây dựng đời sống văn hóa công nhân trong các KCN, CCN, nêu gương các doanh nghiệp, doanh nhân, CNLĐ điển hình tiên tiến.

11. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các KCN, CCN.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tỉnh

Phối hợp với Liên đoàn Lao động tnh, Sở Văn hóa và Thể thao triển khai tuyên truyn, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa cho CNLĐ trong các KCN, CCN theo mục tiêu của Đề án.

13. UBND cấp huyện và các Sở, ban, ngành có liên quan

- Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung Đ án.

- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tham gia thực hiện Đề án có trách nhiệm lập dự toán kinh phí cho Liên đoàn Lao động tỉnh để tổng hợp chung, gi Sở Tài chính vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách hàng năm.

14. Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

- Khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân tại doanh nghiệp.

- Tổ chức đăng ký, triển khai xây dựng “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

- Chủ trì, phối hợp với công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho CNLĐ, các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa công nhân tại doanh nghiệp.

- Bố trí kinh phí đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa phục vụ hoạt động nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho CNLĐ tại doanh nghiệp./.

 


BẢNG TỔNG HỢP

Góp ý của các Sở, ngành, địa phương về Dự thảo Đề án Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

STT

Cơ quan, đơn vị

Ý kiến tham gia góp ý

Ý kiến tiếp thu, chỉnh sửa, bsung của Cơ quan chủ trì soạn thảo

01

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Công văn số 354-CV/TGTU ngày 09/8/2016)

I. Quan điểm (Bổ sung thêm):

1. Xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, tạo điều kiện để công nhân ở các khu công nghiệp tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp.

2. Huy động các nguồn lực tham gia xây dựng đời sống văn hóa công nhân trên cơ sở thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp; phát huy vai trò chủ thể của công nhân; sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước; hướng dẫn, tạo điều kiện của các ngành, đoàn thể.

3. Tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa công nhân phù hp với tính chất, đặc điểm của các loại hình doanh nghiệp và điu kiện ở tng nơi; gắn xây dựng đi sng văn hóa với giải quyết những nhu cầu chính đáng của công nhân.

* Lý do đề xuất bổ sung: đây là phần quan trọng của đề án, (thể hiện quan điểm, chủ trương, chính sách ca Đảng và Nhà nước trong Đề án xây dựng đời sng văn hóa công nhân các khu công nghiệp), nhằm thống nhất về mặt nhận thức và từ đó có giải pháp trong tchức triển khai thực hiện đề án có hiệu quả.

Phần II. Mục tiêu (thống nht với nội dung dự thảo đã nêu).

- Về quan điểm: Cơ quan soạn thảo đã bổ sung vào dự thảo Đ án theo đề nghị của đơn vị.

Phần III. Nội dung, giải pháp (cần sửa chữa và bổ sung)

Phần này cần nghiên cứu Đề án xây dựng đời sng văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 (Ban hành theo Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ), nên tách làm hai phần riêng (III. NỘI DUNG; IV. GIẢI PHÁP); xác định rõ nội dung đề án triển khai những công việc gì? Và nêu được các giải pháp thực hiện (phù hp với điu kiện của tỉnh) để đạt được các mục tiêu, nội dung đề án đề ra.

- Vnội dung, giải pháp: Cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, tách thành hai phần riêng biệt III. NI DUNG và IV. GIẢI PHÁP theo đúng Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

III. Nội dung

Trong phần nội dung, nên bổ sung thêm mục Liên đoàn Lao động tỉnh chđạo tổ chức Công đoàn các khu công nghiệp tiếp tục vận động, hướng dẫn các chủ doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn cơ strong doanh nghiệp (nhất là đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần hóa); theo đúng tinh thần chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 02/5/2008 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 29/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là cơ sở để thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp. (Vì tổ chức công đoàn là tổ chức đoàn thhoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam, có chức năng bảo vệ quyền lợi chính đáng và chăm lo đời sống văn hóa tinh thn cho người lao động).

IV. Giải pháp

Phần giải pháp thực hiện (nên nêu rõ các giải pháp), gồm:

1. Giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo.

2. Giải pháp về chính sách.

3. Giải pháp về nghiệp vụ.

 

- Cơ quan soạn thảo tiếp thu, đã bổ sung nội dung này vào nhiệm vụ của Liên đoàn Lao động tỉnh.

V. Phần tổ chức thực hiện

1. Phần kinh phí thực hiện (nên chia làm 2 phần):

+ Nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương cấp.

+ Nguồn kinh phí từ các nguồn lực xã hội hóa (chú trọng khuyến khích, vận động chủ doanh nghiệp xây dựng được cơ sở vật cht, thiết chế văn hóa tại doanh nghiệp).

2. Phần phân công thc hiện (thống nhất với nội dung dự thảo đ án)

 

- Cơ quan soạn thảo đã điều chỉnh, bổ sung nội dung này như góp ý của Sở Tài chính.

 

02

Ủy ban Mặt trận Tquốc VN tỉnh

Không có văn bản góp ý

 

03

Liên đoàn Lao động tỉnh

1. Thống nhất với nội dung dự thảo Đề án.

2. Đề nghị SVăn hóa - Thể thao bổ sung một số nội dung sau:

 

- Đề nghị ban soạn thảo xem lại phần nội dung, giải pháp ở mục 2, ý 2: về mục tiêu đến năm 2020 phn đấu xây dựng từ 3 - 5 nhà văn hóa công nhân trong KCN. Cần ghi rõ địa điểm xây dựng, quy mô đầu tư; thời gian đu tư quá ngắn khó thực hiện.

- Cơ quan soạn thảo đề nghị giữ nguyên vì đây là mục tiêu cần phấn đấu thực hiện. Quy mô, thời gian đầu tư là trách nhiệm của Liên đoàn Lao động tỉnh phi hợp với cơ quan liên quan đề xuất UBND tỉnh thực hiện.

- Phần nội dung, giải pháp mục 3, ý 1: về định kỳ hàng năm tchức các cuộc liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng... đề nghị ban soạn thảo sửa lại như sau: định kỳ ít nhất các cp công đoàn tổ chức 2 năm/lần các hoạt động văn hóa thể thao phục vụ công nhân lao động.

- Cơ quan soạn thảo đã điều chnh nội dung này theo đề xuất của đơn vị.

04

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (Công văn số 683/KKT-QLDN ngày 15/8/2016)

1. Tại mục I.2

- Mục tiêu cụ thể đến năm 2020:

+ Thống nhất mức 80% công nhân và người sử dụng lao động ở các KCN được phbiến pháp luật về xây dựng đi sống văn hóa. Vì đây là mục tiêu cơ quan nhà nước chủ động thực hiện.

 

+ Đề nghị mức từ 60% - 70% doanh nghiệp tổ chức hoạt động nâng cao đời sng cho CNLĐ tại doanh nghiệp. Vì đây là mục tiêu phụ thuộc vào ý chí của người sử dụng lao động.

+ Đề nghị mức từ 60% - 70% công nhân tham gia các hoạt động văn hóa thể thao. Vì đây là mục tiêu phụ thuộc vào công nhân, công nhân thường có tâm lý làm xong là về, ít tham gia văn nghệ, thể thao do đời sống xã hội chưa được nâng cao đồng đều.

+ Đnghị mức từ 60% - 70% đạt chuẩn văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Vì đây là chtiêu phụ thuộc 2 chỉ tiêu trên, nếu ta đưa ra chỉ một mức cao thì khó thực hiện đúng và đạt ch tiêu.

- Định hưng đến năm 2025:

+ Đề nghị mức từ 70% - 80% công nhân tham gia các hoạt động văn hóa thể thao. Giải trình như trên.

+ Đề nghị mức từ 80% - 90% đạt chuẩn văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Giải trình như trên.

2. Tại mục IV.7.

- Cơ quan soạn thảo đề nghị giữ nguyên vì các chỉ tiêu này vì phù hp với Quyết định 1780 của Thủ tướng và thực tiễn địa phương Khánh Hòa.

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong: Đnghị thay cho cụm từ: Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong: Phối hợp với Liên đoàn Lao động tnh, Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện điều tra, thu thập sự phản biện của các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh vkết quả tuyên truyn xây dựng đời sng văn hóa.

- Cơ quan soạn thảo đã điều chỉnh theo góp ý của đơn vị.

05

Sở Thông tin và Truyền thông (Công văn số 1057/STTTT- BCXB ngày 08/8/2016)

Tại khoản 9, Mục IV, đnghị điều chnh “Phối hợp với...trong các KCN” thành “Phối hợp vi Liên đoàn Lao động tnh, Sở Văn hóa và Thể thao, các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cp huyện tăng cường công tác thông tin tuyên truyền; thường xuyên cập nhật tin, bài và các văn bản của trung ương, địa phương trên Cổng thông tin điện tử tnh về xây dựng đời sng văn hóa công nhân trong các khu công nghiệp”.

Cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh sửa và bổ sung vào nội dung dự thảo.

06

Sở Lao động - TBXH (Công văn số 1731/SLĐTBXH -LĐTLBHXH ngày 04/8/2016)

1. Tại điểm 1 của phn IV. Tchức thực hiện.

 

Bổ sung nội dung “Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện khảo sát về nhu cầu nhà ở và nhu cầu sử dụng khu sinh hoạt văn hóa chung của công nhân. Tổng hợp đề xuất UBND tnh xây dựng nhà ở và khu sinh hoạt văn hóa phục vụ nhu cầu của người lao động trong các khu công nghiệp”.

2. Tại mục 4 của phần IV. Tổ chức thực hiện.

- Cơ quan soạn thảo đã bổ sung nội dung này vào trách nhiệm thực hiện của Liên đoàn Lao động tnh.

Bổ sung nội dung: “Sở Công thương phối hợp với Liên đoàn Lao động tnh và các cơ quan liên quan thực hiện khảo sát về nhu cầu nhà ở và khu sinh hoạt văn hóa chung của công nhân. Tổng hợp đ xut UBND tnh xây dựng nhà ở và khu sinh hoạt văn hóa phục vụ nhu cu của người lao động trong các cụm công nghiệp do Sở Công thương quản lý”.

- Cơ quan soạn thảo đã bổ sung nội dung này vào trách nhiệm thực hiện của Sở Công thương.

07

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 1705/SKHĐT- KTN ngày 05/8/2016)

Thống nhất với dự thảo Đề án

 

08

Sở Tài chính (Công văn số 3180/STC-HCSN ngày 04/8/2016)

1. Tại mục III. Kinh phí thực hiện, đnghị điu chỉnh thành:

- Ngân sách địa phương.

- Nguồn huy động tại các nguồn lực xã hội, sự tham gia, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn kinh phí hp pháp khác.

2. Tại phần IV. Tổ chức thực hiện.

- Cơ quan soạn thảo đã điều chnh theo góp ý của đơn vị.

Đề nghị bổ sung trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện Đề án có trách nhiệm lập dự toán kinh phí cho Liên đoàn Lao động tỉnh để tổng hợp chung, gi Sở Tài chính vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách hàng năm.

- Cơ quan soạn thảo đã bổ sung vào trách nhiệm của các sở, ngành liên quan theo góp ý của đơn vị.

09

Sở Xây dng (Công văn số 2440/SXD-HTKT ngày 04/8/2016)

- Về cơ bản thống nhất với các nội dung của Đ án.

- Theo Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, 100% công nhân và ngưi sử dụng lao động ở các khu công nghiệp được phổ biến pháp luật về đi sng văn hóa. Tuy nhiên theo đán của quý Sở; mục tiêu đến năm 2020, 80% công nhân và người sử dụng lao động ở các khu công nghiệp được phổ biến pháp luật về đời sống văn hóa. Do vậy, đề nghị quý Sở nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp.

 

- Hiện nay trên địa bàn tnh ngoài các khu công nghiệp đã hình thành và đi vào hoạt động, còn có các cụm công nghiệp đang hình thành, hoạt động chưa ổn định. Do đó đặt ra mục tiêu 100% là chưa phù hợp với thực tế của địa phương. Cơ quan soạn thảo đề nghị giữ nguyên mức chỉ tiêu 80% đến năm 2020 và phấn đấu đến năm 2025 đạt 100%

10

Sở Công thương (Công văn số 867/SCT- KHTCTH ngày 15/8/2016)

1. Nội dung Quyết định. Phần căn c: cần thống nhất cách ghi thời gian các văn bản; chỉ sử dụng 01 hay 02 hình thức trình bày: 19/6/2015 hoặc ngày 19 tháng 6 năm 2015.

2. Nội dung Đề án.

- Cơ quan soạn thảo đã điu chỉnh theo góp ý.

Tại Mục III. Tổ chức thực hiện: Sở Công thương mà trực tiếp là Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại hiện đang quản lý 02 Cụm công nghiệp (CCN) Diên Phú và Đắc Lộc. Đề án chỉ nói đến việc xây dựng đời sng văn hóa công nhân ở các Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh nên công nhân trong các CCN không thuộc phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Đề án. Vì vậy, cần phải bổ sung thêm CCN thì các CCN trên địa bàn tỉnh hiện có và có trong tương lai mới áp dụng được các nội dung của Đ án này.

Sở Công thương đề xuất lại tên Đề án thành: “Đề án xây dựng đi sống văn hóa công nhân ở các Khu, Cụm Công nghiệp trên địa bàn tnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”.

- Cơ quan soạn thảo tiếp thu và đã bổ sung cụm từ “Cụm công nghiệp” vào các nội dung của Đề án.

11

Báo Khánh Hòa

Không có văn bản góp ý

 

12

Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa

Không có văn bản góp ý

 

13

UBND huyện Cam Lâm (công văn s3349/UBND ngày 08/8/2016)

Thống nhất vi nội dung dự thảo Đề án

 

14

UBND thị xã Ninh Hòa

Không có văn bản góp ý

 

15

UBND huyện Diên Khánh (Công văn số 2720/UBND ngày 22/8/2016)

Hoàn toàn nhất trí vi nội dung dự thảo Quyết định và dự thảo Đề án, không có ý kiến góp ý bổ sung gì thêm.

 

16

UBND thành phố Nha Trang (Công văn s4143/UBND-VHTT ngày 11/8/2016)

1. Về bố cục trình bày văn bản: Thống nhất với dự thảo.

2. Về nội dung: Cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Đề án, tuy nhiên đề nghị bổ sung tại mục 3 (phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho công nhân) Phần II, như sau:

Khu công nghiệp phối hợp với chính quyền địa phương nơi Khu công nghiệp đứng chân tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao giữa công nhân lao động và nhân dân sở tại.

- Cơ quan soạn thảo tiếp thu và bổ sung nội dung này vào dự thảo Đ án.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2584/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Nguyễn Đắc Tài
Ngày ban hành: 31/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2584/QĐ-UBND

178

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330838