• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2587/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Tải về Quyết định 2587/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2587/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 28 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

Xét đề nghị của giám đốc Sở Công Thương tại tờ trình số 176/TTr-SCT ngày 06 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng Thông tin Điện tử t
nh;
- Lưu: VT, CVKT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CH
Ủ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 2587/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn; tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành, đơn vị được pháp luật quy định có trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách.

2. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị, có trách nhiệm chủ động phi hợp với cơ quan, đơn vị liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo tổ chức thực hiện.

3. Việc tổ chức phối hợp lc lượng kiểm tra phải do người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ trì có yêu cầu bằng văn bản. Đơn vị chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành có trách nhiệm: Bảo đảm tính pháp lý và trình tự thủ tục đối với các vụ việc tiến hành kiểm tra; chịu trách nhiệm về kinh phí trong quá trình tổ chức kiểm tra theo quy định hiện hành.

4. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực quản lý gửi Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận thông báo sửa đi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt đng bán hàng đa cấp xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp; cấp phép hội nghị, hội thảo quốc tế đi với các hội nghị, hội thảo quốc tế của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh; xác nhận nội dung quảng cáo sản phm tại hội nghị, hội thảo; xác nhận nội dung liên quan đến công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và các nội dung khác liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật đối với hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn tỉnh.

3. Cung cấp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước, quản lý địa bàn tham gia thực hiện Quy chế này.

4. Kiểm tra, hướng dẫn, giám sát, ngăn chặn và xử lý các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấpthẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; đề xuất, kiến nghcác cơ quan có thẩm quyền sửa đi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 5. Phương thức phối hợp

1. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hp với Sở Công Thương; phân công cán bộ lãnh đạo và chuyên viên làm đầu mối theo dõi, giải quyết các công việc liên quan đến công tác phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

2. Đxuất các ni dung cần phối hợp liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bổ sung các văn bản pháp lut có liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

3. Thường xuyên trao đổi thông tin giữa các cơ quan bằng văn bản hoặc trao đổi trực tiếp đảm bảo công tác phi hợp được kịp thời.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đối với từng chuyên đ, vụ việc cụ thể, các cơ quan liên quan cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Chủ động cập nhật, đăng tải đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên website của cơ quan, đơn vị mình đngười dân, doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị liên quan biết, áp dụng thực hiện.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐƠN VỊ TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Là cơ quan đầu mối; chủ trì phi hợp với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; hướng dn, đôn đốc doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật; Thường xuyên thông tin về tình hình liên quan đến quản lý bán hàng đa cấp đến các cơ quan liên quan.

2. Phối hp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật đối với hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất theo vụ việc; thường xuyên giám sát, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định.

4. Thông tin kịp thời về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan để các cơ quan chủ động xác minh, điều tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyn các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

5. Tổ chức họp giao ban giữa các cơ quan liên quan về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn khi cần thiết. Kịp thời đề xuất, bổ sung sửa đổi những điểm chưa phù hợp của Quy chế để việc phối hợp giữa các cơ quan đạt hiệu quả hơn.

6. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với doanh nghiệp vi phạm quy định về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

7. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

8. Tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 7. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Xử lý theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp có dấu hiệu lừa đảo, huy động vn trái quy định pháp luật; hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp tuân thủ quy định pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ đng, phối hợp với cơ quan liên quan lập kế hoạch, chương trình tổ chức đoàn kiểm tra, rà soát tình hình chấp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn.

3. Đưa lĩnh vực bán hàng đa cấp vào đối tượng quản lý đặc biệt, thường xuyên theo dõi, giám sát để ngăn chặn kịp thời và xlý các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

4. Phối hợp với Sở Công Thương, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân có liên quan đ tiếp nhận, xử lý các phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cp.

5. Thực hiện xác minh, điều tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận được các thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

6. Thường xuyên giám sát, kiểm tra theo thẩm quyền việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh;

7. Thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực ngành phụ trách với Sở Công Thương và các Sở, Ngành liên quan.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

1. Tham mưu cho UBND tỉnh hoặc quyết định việc cấp phép hội nghị, hội thảo quốc tế đi với các doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật (đối với các hội nghị, hội thảo có nội dung quy định tại khon 1, Điều 18, Nghị định 42/2014/NĐ-CP phải có văn bn xác nhn tiếp nhận Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của Sở Công Thương). Gửi Sở Công Thương và các cơ quan liên quan bản sao Giy phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế đã cấp hoặc tham mưu cho UBND tỉnh cấp cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh để phối hợp quản lý.

2. Kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế của doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh.

3. Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong vic tổ chc hội nghị, hội thảo quc tế do Sở Công Thương và các cơ quan liên quan cung cấp.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Phối hợp kiểm tra, giám sát các hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý, ngăn ngừa các hành vi tổ chức bán hàng đa cấp đối với hàng hóa, dịch vụ liên quan đến chăm sóc sức khỏe theo quy định tại điểm b, khon 1, Điều 5 và Điều 18 của Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 15/4/2014 của Chính phủ.

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh đối với cơ sở, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, địa điểm kinh doanh thực phẩm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức giám sát, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá và các quy định liên quan của doanh nghiệp trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí, trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyn pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp và các du hiệu vi phạm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp để người dân biết, phòng ngừa.

Điều 12. Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh

1. Hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thực hiện chế độ kê khai, quyết toán thuế và nộp các khoản thuế, phí theo quy định của pháp luật.

2. Kiểm tra việc kê khai, nộp, phí, lệ phí, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm Luật Thuế và các quy định liên quan của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ.

Điều 14. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố

1. Phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý; tiến hành xác minh thông tin ban đu về các hành vi vi phạm của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp và áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý các vi phạm của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

2. Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các quy định pháp luật về bán hàng đa cấp, các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp, các dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cp để các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện.

3. Phối hp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý; chủ động giám sát, phát hiện các hiện tượng hoạt động bán hàng đa cấp trái quy định pháp luật trên địa bàn quản lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyn cơ quan có thm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 15. Trách nhiệm của UBND các xã, phường, thị trấn

1. Theo dõi, quản lý thông tin các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến bán hàng đa cấp trên địa bàn; trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải báo cáo kịp thời về UBND huyện, thành phố đchỉ đạo, giải quyết.

2. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

3. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý, các tổ chức và cá nhân có thẩm quyền trong việc quản lý các tổ chức, cá nhân hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

4. Chỉ đạo các hi, đoàn thể của xã phường, thị trấn không ban hành các văn bản giới thiệu các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn quản lý.

Điều 16. Các sở, ban, ngành liên quan

Theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh phân công, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật. Có trách nhiệm phi hợp với Cơ quan chủ trì (Sở Công Thương) thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý khi được đnghị.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp triển khai, thực hiện Quy chế này.

Điều 18. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổng hợp, báo cáo công tác quản lý hoạt động bán hàng đá cấp thuộc lĩnh vực phụ trách gửi Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh. Giao Sở Công Thương đôn đốc, theo dõi việc thực hiện quy chế này.

Điều 19. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc; các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Công Thương, để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2587/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 28/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2587/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332401