• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Quyết định 2588/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Quyết định 2588/QĐ-BKHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2588/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 9832:2013
ISO 2016:1981

Phụ tùng hàn vảy mao dẫn cho ống đồng - Kích thước lắp ghép và thử nghiệm

2.

TCVN 9833:2013
ISO 2037:1992

Ống thép không gỉ dùng trong công nghiệp thực phẩm

3.

TCVN 9834:2013
ISO 2851:1993

Ống nối cong và tê bằng thép không gỉ dùng trong công nghiệp thực phẩm

4.

TCVN 9835:2013
ISO 2852:1993

Đầu nối ống kẹp bằng thép không gỉ dùng trong công nghiệp thực phẩm

5.

TCVN 9836:2013
ISO 2853:1993

Đầu nối ống ren bằng thép không gỉ dùng trong công nghiệp thực phẩm

6.

TCVN 9837:2013
ISO 3419:1981

Phụ tùng đường ống thép hợp kim và không hợp kim hàn giáp mép

7.

TCVN 9838:2013
ISO 4144:2003

Hệ thống đường ống - Phụ tùng đường ống bằng thép không gỉ được tạo ren theo TCVN 7701-1 (ISO 7-1)

8.

TCVN 9839:2013
ISO 4200:1991

Ống thép đầu bằng, hàn và không hàn - Kích thước và khối lượng trên một mét dài

9.

TCVN 9840:2013
ISO 5251:1981

Phụ tùng đường ống thép không gỉ hàn giáp mép

10.

TCVN 9841:2013
ISO 7598:1988

Ống thép không gỉ thích hợp để tạo ren theo TCVN 7701-1 (ISO 7-1)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2588/QĐ-BKHCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 22/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2588/QĐ-BKHCN

130

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259019