• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Quyết định 2588/QĐ-BTC năm 2017 về đổi tên Chi cục Hải quan Hà Tây thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội do Bộ Tài Chính ban hành

Tải về Quyết định 2588/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2588/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN CHI CỤC HẢI QUAN HÀ TÂY TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Chi cục Hải quan Hà Tây thành Chi cục Hải quan Hòa Lạc.

Điều 2. Chi cục Hải quan Hòa Lạc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan trên toàn địa bàn khu vực phía Tây thành phố Hà Nội và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Chi cục Hải quan Hòa Lạc là tổ chức có tư cách pháp nhân, con du riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổng cục trưng Tổng cục Hải quan căn cứ các quy định hiện hành tổ chức, chỉ đạo Chi cục Hải quan Hòa Lạc hoạt động đảm bảo hiệu quả.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo Bộ;
- UBND TP Hà Nội;
- Sở Tài chính, KBNN, Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục DTNN KV Hà Nội;

- Lưu: VT, Vụ TCCB (15b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2588/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 19/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2588/QĐ-BTC

162

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
371068