• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thanh tra


Văn bản pháp luật về Kinh doanh đa cấp

 

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Nam Định

Tải về Quyết định 26/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 26/2020/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 28 tháng 08 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 567/TTr-SCT ngày 14/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Để b/c);
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB QPPL);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Website tỉnh; Công báo tỉnh;
- Lưu: VP1, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Ngô Gia Tự

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 26/2020/QĐ-UBND ngày 27 tháng 08 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (Sau đây gọi tắt là kinh doanh đa cấp) trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh đa cấp.

2. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh đa cấp.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp hoạt động đúng quy định, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời và không gây phiền hà, cản trở hoạt động bình thường của các doanh nghiệp có tổ chức hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn tỉnh.

3. Việc tổ chức phối hợp lực lượng thanh tra, kiểm tra, xử lý theo từng vụ việc căn cứ vào nguồn thông tin, công tác kiểm tra của từng cơ quan, đơn vị và phải do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó có yêu cầu bằng văn bản.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh đa cấp và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

2. Cung cấp, trao đổi thông tin, báo cáo giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh đa cấp.

3. Phối hợp giải quyết, xử lý tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Phương thức phối hợp

1. Trao đổi qua văn bản.

2. Thông qua các phương tiện thông tin liên lạc hoặc gặp gỡ trực tiếp.

3. Cử cán bộ tham gia các hoạt động phối hợp giữa các bên.

4. Tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát.

5. Tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành triển khai công tác kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐA CẤP

Điều 6. Trách nhiệm chung của các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các quy định của pháp luật thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh đa cấp.

2. Phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau; tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra khi có đề nghị; cung cấp đầu mối liên hệ cho cơ quan chủ trì để thực hiện quy chế phối hợp, nếu có thay đổi nhân sự phải kịp thời thông tin để đảm bảo liên hệ công việc.

3. Chủ động xây dựng dữ liệu, cập nhật thông tin liên quan để phục vụ tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh đa cấp. Đăng tải đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan trên website của cơ quan, đơn vị mình để người dân, doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị liên quan biết, thực hiện.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Tiếp nhận và giải quyết đơn thư tố cáo, phản ánh, khiếu nại của tổ chức, cá nhân có nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh đa cấp; phối hợp với cơ quan liên quan tiến hành xác minh, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp.

3. Cập nhật và công bố thường xuyên, kịp thời danh sách doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương, thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp, thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương để phục vụ các đơn vị có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý đối với doanh nghiệp kinh doanh đa cấp.

4. Tuyên truyền, phổ biến Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn tỉnh.

5. Tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu, gửi Bộ Công Thương, UBND tỉnh về kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật; về quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp, những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong việc thanh tra, kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 8. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát về hoạt động kinh doanh đa cấp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn; khởi tố, điều tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố chủ động nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh đa cấp.

Điều 9. Trách nhiệm của Cục Quản lý thị trường tỉnh

1. Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh đa cấp; xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm về hoạt động kinh doanh đa cấp; thông tin kịp thời hành vi vi phạm của đối tượng kinh doanh đa cấp để người dân biết và phòng tránh.

2. Thông tin kịp thời về kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp với Sở Công Thương để phối hợp quản lý.

Điều 10. Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh

1. Thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan cung cấp thông tin có liên quan đến việc kê khai, nộp, quyết toán thuế, phí, lệ phí; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về thuế, phí, lệ phí và các quy định khác có liên quan đến doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

1. Sở Y tế

Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh đa cấp trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, trang thiết bị y tế và sản phẩm khác trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý.

2. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh đa cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh các sản phẩm thực phẩm, phân bón, giống cây trồng và sản phẩm khác của doanh nghiệp kinh doanh đa cấp thuộc phạm vi quản lý.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện truyền thông đại chúng về hoạt động kinh doanh đa cấp và cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, các hành vi vi phạm trong kinh doanh đa cấp.

b) Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ.

Điều 12. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

1. Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp, hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý.

2. Nắm tình hình, kịp thời phát hiện các biến tướng của hoạt động kinh doanh đa cấp không đúng quy định trên địa bàn, phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh đa cấp theo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Chế độ thông tin, báo cáo

Định kỳ 6 tháng, hàng năm (hoặc đột xuất), các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn về UBND tỉnh (qua Sở Công Thương).

Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương theo quy định.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Công Thương) để xem xét, quyết định./.

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 26/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định   Người ký: Ngô Gia Tự
Ngày ban hành: 28/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 26/2020/QĐ-UBND

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453143