• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2600/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Chỉ thị 03/2014/CT-UBND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Quyết định 2600/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2600/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 2374/STP-KTrVB ngày 19 tháng 5 năm 2015 về việc xử lý Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND theo kiến nghị của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do toàn bộ nội dung văn bản đã được thay thế bằng văn bản khác và có nội dung chưa phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các Sở ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn và các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ TP;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Tư pháp; Sở NN&PTNT;
- VPUB: các PVP;
- Phòng CNN, TH-KH, PC-NC;
- Lưu: VT, (CNN.M) MH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tất Thành Cang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2600/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Tất Thành Cang
Ngày ban hành: 03/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/07/2015   Số công báo: Số 35
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2600/QĐ-UBND

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279155