• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Quyết định 2601/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự án đầu tư Đường Phú Mỹ - Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Quyết định 2601/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2601/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐƯỜNG PHÚ MỸ - THUẬN AN, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương s 75/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng s 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Công văn s 213/HĐND-TH ngày 30 tháng 10 năm 2015 của HĐND tỉnh về việc chủ trương đầu tư dự án Đường Phú Mỹ - Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo văn bản số 1725/SGTVT-TĐ ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Sở Giao thông Vận tải về việc thông báo kết quả thẩm định dự án Đường Phú Mỹ - Thuận An, huyện Phú Vang, tnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình s 2672/TTr-SKHĐT ngày 21 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư Đường Phú Mỹ - Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Đường Phú Mỹ - Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Chủ đầu tư: Ban Đầu tư và Xây dựng Giao thông.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phn Tư vấn thiết kế Giao thông Thừa Thiên Huế.

4. Chủ nhiệm lập dự án: KS. Phan Nhật Hoàng.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Góp phần hoàn thiện tuyến đường theo quy hoạch, tạo động lực cho việc đẩy mạnh tốc độ thực hiện quy hoạch thị trấn Thuận An, đáp ứng nhu cầu về giao thông vận tải của khu vực, làm tiền đề cho việc thu hút các nhà đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng.

6. Nội dung và quy mô đầu tư:

Tuyến có điểm đu giao Tỉnh lộ 10A tại Km19+500 (cuối đường Thủy Dương - Thuận An đã thi công xong), điểm cuối tuyến giao với Quốc lộ 49A tại Km5+680. Tổng chiều dài tuyến: 4.169m, có quy mô như sau:

- Thiết kế theo tiêu chuẩn đường phchính đô thị - đường phố chính thyếu (TCXDVN 104 - 2007).

- Quy mô mặt cắt ngang tuyến theo quy hoạch:

+ Bnền = 5,0m+10,5m+5,0m+10,5m+5,0m = 36,0m.

+ Bề rộng mặt đường: Bm=2x10,5=21,0m.

+ Bề rộng dải phân cách: Bdpc=5,0m.

+ Hè phố hai bên tuyến: Bh=2x5,0=10,0m.

- Kết cấu mặt đường bê tông nhựa, móng cấp phối đá dăm.

- Vỉa hè lát gạch Terrazzo.

- Xây dựng mới hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, trồng cây xanh trên toàn tuyến đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ quan tuyến đường.

- Công trình trên tuyến quy mô vĩnh cửu, tải trọng HL93.

- Khổ công trình: Bằng chiều rộng nền đường.

- Xây dựng mới 03 cầu hộp B=6x4,0m=24m tại Km0+442,54, Km2+357,45 và km3+788,10.

- Ngoài ra trên tuyến còn bố trí thêm 27 cống có khẩu độ từ 1,25m đến 4m.

7. Địa điểm xây dựng: Huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 18ha.

9. Phương án xây dựng:

- Hướng tuyến tuân thủ theo quy hoạch được duyệt.

- Cao trình thiết kế tuyến đảm bảo phù hợp theo quy hoạch được duyệt và các dự án đã triển khai trong khu vực.

- Kết cấu mặt đường bê tông nhựa dày 12cm, móng cấp phối đá dăm dày 45cm.

- Nền đường đắp đất cấp phối đồi đầm chặt K95-K98.

+ Đoạn Km0+191,93-Km0+397,45; Km0+600,40-Km0+760,45; Km0+760,45-Km1+75,98; Km1+75,98-Km1+927,83: Đào bóc lớp đất không phù hợp dày 0,5m, sau đó lót một lớp vải địa kthuật TS80 và đắp trả bằng lớp cát đầm chặt K=0,95. Tiến hành đắp đất gia tải dày 1,0m và chờ lún 06-09 tháng kết hợp quan trắc lún.

+ Đoạn Km1+997,28-Km4+135,29: Đào bóc lớp đất không phù hợp dày trung bình 0,5m. Tiến hành cắm bấc thấm theo hình hoa mai với khoảng cách 2,0m/cọc, chiều dài cắm bấc thấm là 8m/cọc kết hợp trải 01 lớp vải địa kỹ thuật TS80 trước khi đắp cát đàm chặt K=0,95 và đắp đất đầm chặt K=0,95 đến cao độ thiết kế.

+ Đối với đoạn tuyến đi qua khu vực ruộng lúa gần đầm Sam (Km1+187,83) mái taluy thượng hạ lưu được gia cố bằng đá hộc xây VXM M100 dày 25cm trên lớp đệm cát sỏi dày 10cm.

- Vỉa hè lát gạch Terrazzo. Bó vỉa, rãnh vỉa bằng bê tông M250, ô cây xây đá chẻ.

- Hệ thống điện chiếu sáng: Xây mới hệ thống điện chiếu sáng sử dụng cột thép mạ kẽm độc lập bố trí trên dải phân cách. Bóng đèn sử dụng loại tiết kiệm điện năng. Nguồn điện được lấy từ các trạm biến áp hiện có.

- Trồng cây xanh trên toàn tuyến đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ quan tuyến đường.

- Hệ thống thoát nước mưa:

+ Hệ thống thoát nước dọc được bố trí chạy ngầm trên 02 hè phố bng cống BTCT đúc sẵn có đường kính D600, tim cống cách mép đường 1,5m. Hướng thoát nước phù hợp với quy hoạch được duyệt và hiện trạng thoát nước của khu vực tuyến dự án đi qua. ng cống BTCT đúc sẵn sử dụng gồm 2 loại: Loại không chịu lực được bố trí trên hè phố, loại cống chịu lực được bố trí trên những vị trí băng ngang đường và các vị trí hạ hè phố.

+ Hệ thống thoát nước ngang đường:

Trên tuyến btrí 27 cống có khẩu độ từ 1,25m đến 4m, cụ thể như sau:

* Cống vuông B=1,25m-1,50m: 12 cống.

* Cống hộp có khẩu độ 3x4m: 10 cống.

* Cống hộp có khẩu độ 1x4m: 03 cống.

* Cống hộp có khẩu độ 2x4m: 01 cống.

* Cống hộp có khẩu độ 6x4m: 01 cống.

Xây dựng mới 03 cầu hộp B=6x4,0m=24m, cụ thể như sau:

* Vị trí cầu qua mương đào quy hoạch số 1: Bố trí cầu hộp BTCT có khẩu độ B=6x4,0m=24m tại Km0+442,54 kết hợp đào chỉnh dòng thượng, hạ lưu cầu để đảm bảo thoát nước.

* Vị trí cầu qua mương đào quy hoạch số 2: Bố trí cầu hộp BTCT có khẩu độ B=6x4,0m=24m tại Km2+357,45. Hướng thoát nước theo mương đất hiện trạng.

* Vtrí cầu qua mương đào quy hoạch số 3: Bố trí cầu hộp BTCT có khẩu độ B=6x4,0m=24m tại Km3+788,10. Hướng thoát nước theo mương đt hiện trạng.

- Hệ thống cấp nước sinh hoạt: Xây dựng các tuyến cấp nước HDPE D100-D160 chạy trên vỉa hè bên phải tuyến cách chỉ giới đường đỏ 0,5m. Nguồn nước đấu nối với đường ống cấp nước D160 trên vỉa hè Tỉnh lộ 10A. Bố trí các trụ cứu hỏa theo đúng quy định.

- Hệ thống cấp nước tưới cây: Nguồn đấu nối với đường ống cấp nước D160. Đường ống cấp nước tưới cây sử dụng ng HDPE D50 chạy dọc theo tim đường nằm trong dải phân cách.

- Hộp kỹ thuật: Trên tuyến bố trí 04 hộp kỹ thuật B=1,0m băng ngang đường.

- Các nút giao trên tuyến được thiết kế cùng mức.

- Bố trí hệ thống an toàn giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ: QCVN 41:20I2/BGTVT.

10. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Dự án nhóm B, công trình đường giao thông, cấp II.

11. Phương án giải phóng mặt bằng: Di dời các công trình ngầm, đền bù tài sản, đất đai trong phạm vi mặt bằng thi công công trình.

12. Tổng mức đầu tư:               344.985 triệu đồng, trong đó:

- Chi phí xây dựng:                    252.054 triệu đồng

- Đn bù GPMB (tạm tính):         19.784 triệu đồng

- Chi phí quản lý dự án:             2.908 triệu đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư:              9.025 triệu đồng

- Chi phí khác:                           13.653 triệu đồng

- Chi phí dự phòng:                   47.561 triệu đồng

13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế - xã hội các vùng theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15. Thời gian thực hiện dự án: 05 năm kể từ ngày khởi công.

16. Đơn vị tiếp nhận công trình: Theo quy định phân cấp hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường dự án trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phú Vang; Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng Giao thông và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- Bộ KHĐT;
- CT và các PCT UBND t
nh;
- VP: LĐ và CV: P.ĐTXD;
- Lưu VT, XDHT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2601/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 28/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2601/QĐ-UBND

189

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328409