• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2605/QĐ-TCT năm 2016 sửa đổi Quy trình thanh tra thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Quyết định 2605/QĐ-TCT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2605/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY TRÌNH THANH TRA THUẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật; Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 sửa đổi, bổ sung Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế; Các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 109/2009/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Thanh tra Tổng cục Thuế;

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ- CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1404/QĐ-TCT ngày 28/07/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình thanh tra thuế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Thanh tra Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đi, bổ sung Quy trình thanh tra thuế theo Quyết định số 1404/QĐ-TCT ngày 28/07/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, cụ thể như sau:

1. Bổ sung thêm vào tiết a, điểm 1.2, khoản 1, mục II, Phần II của Quy trình thanh tra thuế qui định:

“- Xây dựng, phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra:

+ Trưng đoàn thanh tra có trách nhiệm tchức xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra đtrình người ra quyết định thanh tra phê duyệt.

+ Kế hoạch tiến hành thanh tra dược trình đng thời cùng h sơ trình ban hành Quyết định thanh tra tại điểm 1.3, theo Mẫu 19/QTTTr.

+ Kế hoạch tiến hành thanh tra gm: mục đích; yêu cầu, phạm vi, nội dung, đi tượng, thời kỳ, thời hạn thanh tra; phương pháp tiến hành thanh tra, tiến độ thực hiện, chế đthông tin, báo cáo, phương tiện, thiết bị, kinh phínhững điều kiện vật chất cn thiết khác phục vụ hoạt động, của đoàn thanh tra; tổ chức thực hiện kế hoạch tiến hành thanh tra”.

- Nhật ký đoàn thanh tra:

+ Nhật ký đoàn thanh tra là sghi chép những hoạt động của đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra, những nội dung có liên quan đến hoạt động của đoàn thanh tra din ra trong ngày, từ khi công bố quyết định thanh tra đến khi ban hành kết luận thanh tra. Sổ nhật ký đoàn thanh tra được in theo mẫu số 20/QTTTr đtrình Lãnh đạo cơ quan thuế phê duyệt cùng với hồ sơ trình ban hành quyết định thanh tra, Sổ nhật ký đoàn thanh tra được đóng du giáp lai của cơ quan thuế trước khi sử dụng; hoặc sử dụng ng dụng công nghệ thông tin theo hướng dn ca Tổng cục Thuế. Mi đoàn thanh tra được phê duyệt 01 Sổ nhật ký đoàn thanh tra. Trường hợp đoàn thanh tra được chia thành các tthì Sổ nhật ký đoàn thanh tra có thể được cp cho các tổ và do Lãnh đạo cơ quan thuế quyết định.

+ Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm ghi nhật ký và ký xác nhận nội dung đã ghi. Trường hợp đoàn thanh tra được tổ chức thành các t, ngoài việc ghi nhật ký của Trưởng đoàn thanh tra, Ttrưởng có trách nhiệm ghi nhật ký hoạt động của từng thành viên trong tvà ký xác nhận nội dung đã ghi. Nội dung ghi hoạt động của từng thành viên trong tlà tài liệu không tách rời của nhật ký đoàn thanh tra.

+ Nội dung nhật ký đoàn thanh tra gm: Ngày, tháng, năm; các công việc đã tiến hành của t, của từng thành viên đoàn thanh tra; Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đã làm việc, kiểm tra, xác minh; Ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo cơ quan thuế, của Trưởng đoàn thanh tra (nếu có); Khó khăn, vướng mc phát sinh trong quá trình tiến hành thanh tra (nếu có); Các nội dung khác có liên quan đến hoạt động của đoàn thanh tra (nếu có).

+ Việc ghi nhật ký đoàn thanh tra phải đm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực, rõ ràng, phản ánh đy đủ công việc diễn ra trong quá trình thanh tra.

+ Quá trình ghi nhật ký đoàn thanh tra, nếu có sự nhầm ln thì gạch bỏ phần đã ghi nhầm và ký xác nhận, không được xé bỏ các trang của Sổ nhật ký đoàn thanh tra hoặc làm hư hỏng, ty xóa nội dung Sổ nhật ký đoàn thanh tra.

+ Sổ nhật ký đoàn thanh tra được quản lý, sử dụng, lưu trữ vào hồ sơ, tài liệu cuộc thanh tra.

+ Trường hợp vì lý do khách quan mà Sổ nhật ký đoàn thanh tra bị mất hoặc hư hỏng thì Trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo ngay bằng văn bản với Lãnh đạo cơ quan thuế đxem xét, giải quyết. Văn bản báo cáo phải giải trình rõ lý do mất Sổ nhật ký đoàn thanh tra và đề nghị cấp lại Sổ nhật đoàn thanh tra.

+ Trường hợp do yêu cầu của cuộc thanh tra cần cấp bsung Sổ nhật ký đoàn thanh tra thì Trưởng đoàn thanh tra có văn bản đnghị Lãnh đạo cơ quan thuế xem xét, quyết định việc cấp b sung Snhật ký đoàn thanh tra”.

2. Bổ sung thêm mẫu 19/QTTTr, mẫu 20/QTTTr về kế hoạch tiến hành thanh tra, nhật ký đoàn thanh tra ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các Vụ và đơn vị tương đương thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế; Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
- Thanh tra Tài chính;
- Lưu: VT, TTr(10b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

 

 

Mẫu số: 19/QTTTr
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……… Ngày…tháng……năm 2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế)

CƠ QUAN THUẾ
ĐOÀN THANH TRA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH THANH TRA

Thực hiện theo kế hoạch thanh tra năm ……....theo Quyết định số ………….. ngày…/…/…….. của ……………, Đoàn thanh tra lập kế hoạch tiến hành thanh tra tại ...(Tên người nộp thuế); Mã số thuế:.......; Địa chỉ:………, như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

…………………………………..…………………………………..……………………………..

2. Yêu cầu

…………………………………..…………………………………..………………………………

II. Nội dung thanh tra

…………………………………..…………………………………..………………………………

III. Phương pháp tiến hành thanh tra

…………………………………..…………………………………..………………………………

IV. Tổ chức thực hiện

- Tiến độ thực hiện:

- Chế độ thông tin, báo cáo:

- Thành viên tiến hành thanh tra:

- Điều kiện vật chất đảm bảo thực hiện cuộc thanh tra (nếu có):

- Nhng vấn đề khác (nếu có):

…………………………………..…………………………………..…………………………………..

Phê duyệt của Lãnh đạo cơ quan Thuế
(, ghi rõ họ tên)

Trưởng đoàn thanh tra
(, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Mẫu số: 20/QTTTr
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-TCT ngày…tháng……năm 2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế)

CƠ QUAN THUẾ
Số: ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

NHẬT KÝ ĐOÀN THANH TRA

I. CƠ QUAN TIẾN HÀNH THANH TRA: (Tổng cục Thuế; hoặc Cục Thuế;...)

II. ĐOÀN THANH TRA:

1. Theo Quyết định số ……… ngày .... tháng ... năm ...của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (hoặc của Cục trưởng Cục thuế...) về việc thanh tra thuế tại ………(Tên người nộp thuế).

2. Thành phần đoàn thanh tra:

- Trưởng đoàn (Họ và tên) ……..……………………………………………..…………………

- Phó trưởng đoàn (Họ và tên) nếu có.…………………………………..……………………..

- Thành viên (Họ và tên)

…………………………………..…………………………………..………………………………

III. TỔ GIÁM SÁT ĐOÀN THANH TRA HOẶC NGƯỜI GIÁM SÁT ĐOÀN THANH TRA:

…………………………………..…………………………………..………………………………

…………………………………..…………………………………..………………………………

…………………………………..…………………………………..………………………………

IV. NĂM TIẾN HÀNH CUỘC THANH TRA:

 

V. NHẬT KÝ ĐOÀN THANH TRA

Ngày... tháng... năm...:

…………………………………..…………………………………..………………………………

…………………………………..…………………………………..………………………………

…………………………………..…………………………………..………………………………

Ngày... tháng... năm...:

…………………………………..…………………………………..………………………………

…………………………………..…………………………………..………………………………

…………………………………..…………………………………..………………………………

Ngày... tháng... năm...:

…………………………………..…………………………………..………………………………

…………………………………..…………………………………..………………………………

…………………………………..…………………………………..………………………………

…………………………………..…………………………………..………………………………

…………………………………..…………………………………..………………………………

…………………………………..…………………………………..………………………………

…………………………………..…………………………………..…………………………………..

 

Ngày     tháng     năm   
LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THUẾ

(Ký tên đóng dấu)

 

(Ghi chú: - Sđược ghi tng strang; Đóng dấu giáp lai cơ quan thuế vào sổ nhật ký đoàn thanh tra)

Phần II - NỘI DUNG CỦA QUY TRÌNH
...

II. THANH TRA TẠI TRỤ SỞ NGƯỜI NỘP THUẾ
...

1. Chuẩn bị và quyết định thanh tra.
...

1.2. Ban hành quyết định thanh tra.

a) Căn cứ kết quả xác định nội dung thanh tra, Lãnh đạo Bộ phận thanh tra dự kiến thành lập đoàn thanh tra gồm: Trưởng đoàn thanh tra; các thành viên đoàn thanh tra; trường hợp cần thiết có phó trưởng đoàn thanh tra, để trình Lãnh đạo cơ quan thuế phê duyệt Quyết định thanh tra theo mẫu (số 03/KTTT ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính). Hồ sơ trình ban hành Quyết định thanh tra gồm:

- Tờ trình lãnh đạo cơ quan Thuế;

- Dự thảo Quyết định thanh tra (Bao gồm nội dung và phạm vi thanh tra);

- Nội dung Phân tích theo mẫu số 02/QTTTr;

- Tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2605/QĐ-TCT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 30/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2605/QĐ-TCT

1.520

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
341713