• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2606/QĐ-UBND năm 2012 về giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 - tỉnh Bình Phước

Tải về Quyết định 2606/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2606/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 25 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIỀU CHÍNH PHỦ NĂM 2013 - TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 3/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và kế hoạch năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-BKHĐT ngày 3/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và kế hoạch năm 2012;

Căn cứ Công văn số 10052/BKHĐT-TH ngày 30/11/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh dự kiến KH vốn TPCP năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1751/TTr-SKHĐT ngày 25/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 để các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh thực hiện (có danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Căn cứ kế hoạch được giao, các Chủ đầu tư nhanh chóng tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kế hoạch năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2606/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Nguyễn Văn Lợi
Ngày ban hành: 25/12/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2606/QĐ-UBND

110

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205754