• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2611/QĐ-UBND năm 2014 ban hành Quy định tạm thời chế độ cho lực lượng làm việc tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Tải về Quyết định 2611/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2611/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHẾ ĐỘ CHO LỰC LƯỢNG LÀM VIỆC TẠI TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE LƯU ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 165/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ về việc biệt phái Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Nghị định số 08/VBHN-BCA ngày 07/4/2014 của Bộ Công an về việc qui định chi tiết một số điều của Luật Công an nhân dân;

Căn cứ các Thông tư số 10/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 của Bộ Giao thông vận tải qui định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của UBND tỉnh về việc thành lập Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 2537/SGTVT-TTr ngày 29/7/2014; của Sở Tài chính tại Công văn số 2046/STC-HCSN ngày 20/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Qui định tạm thời chế độ cho cán bộ công chức viên chức, chiến sỹ, sỹ quan Quân đội, Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động, cụ thể như sau:

1. Cán bộ thuộc lực lượng Công an, Quân sự được cơ quan có thẩm quyền điều động đến công tác có thời hạn tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động thì tiền lương và các khoản phụ cấp kèm theo do cơ quan cử người (Công an, Quân sự) chi trả.

2. Cán bộ chiến sỹ, sĩ quan thuộc lực lượng Công an, Quân sự làm nhiệm vụ tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động được đảm bảo điều kiện, phương tiện làm việc, được hỗ trợ chế độ công tác phí, làm thêm giờ và các chế độ khác theo qui định.

3. Quy định mức hỗ trợ tạm thời cho tất cả các thành viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh như sau:

- Công tác phí: Mức 100.000 đồng/người/ngày;

- Làm việc vào ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ, tết: 250.000 đồng/người/ngày.

Điều 2. Lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí

Hàng năm Thanh tra giao thông – Sở Giao thông vận tải căn cứ quyết định thành lập, danh sách quỹ lương cán bộ, công chức, lực lượng Công an, Quân sự của các cấp có thẩm quyền phê duyệt và các văn bản qui định về chính sách, chế độ hiện hành lập dự toán kinh phí phục vụ hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động cùng với dự toán chi ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị mình trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Điều 3. Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 03/3/2014 (thời điểm Trạm bắt đầu đi vào hoạt động).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài chính, Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó VP Nguyễn Duy Nghị;
- Lưu VT, GT1.
Gửi: VB giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2611/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Võ Kim Cự
Ngày ban hành: 10/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2611/QĐ-UBND

163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250656