• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2613/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt điều chỉnh thời gian hoàn thành đồ án lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tải về Quyết định 2613/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2613/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HOÀN THÀNH ĐỒ ÁN LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ HÀ TĨNH VÀ VÙNG PHỤ CẬN GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật bổ sung, sửa đổi một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2587/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán khảo sát định hình lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 794/SXD-KTQH ngày 04/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian hoàn thành đồ án lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại khoản 14, Điều 1 của Quyết định số 2587/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh như sau:

“12. Thời gian hoàn thành đồ án: Hoàn thành trước ngày 30/9/2014”

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2587/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Công ty AREP Ville; Viện trưởng Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng Hà Tĩnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, XD;
- Gửi: VB giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2613/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Võ Kim Cự
Ngày ban hành: 10/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2613/QĐ-UBND

151

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250657