• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2614/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán quy hoạch tổng thể điểm đấu nối vào Quốc lộ 15B và tuyến đường tỉnh; cập nhật, bổ sung điểm đấu nối vào cửa hàng xăng dầu trên tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Tải về Quyết định 2614/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2614/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI VÀO QL15B VÀ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TỈNH; CẬP NHẬT, BỔ SUNG CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI VÀO CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN CÁC TUYẾN QUỐC LỘ QUA ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 05/4/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào QL1, đường Hồ Chí Minh, đường Cảng Vũng Áng đi biên giới Việt Lào (nay là QL12C), QL8, QL8B và QL15A trên địa bàn tỉnh đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3363/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh hệ thống tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Thực hiện Văn bản số 852/UBND-GT1 ngày 10/3/2014 của UBND tỉnh về việc lập quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào các tuyến đường tỉnh và bổ sung quy hoạch đấu nối vào tuyến quốc lộ;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1757/TTr-SGTVT ngày 28/5/2014, số 1758/TTr-SGTVT ngày 28/5/2014, Văn bản số 3014/SGTVT-KH ngày 25/8/2014; ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Văn bản số 1777/STC-NS ngày 21/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào Quốc lộ 15B và các tuyến đường tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; cập nhật, bổ sung các điểm đấu nối vào cửa hàng xăng dầu trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, với các nội dung sau:

1. Tên đồ án Quy hoạch: Quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào Quốc lộ 15B và các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; cập nhật, bổ sung các điểm đấu nối vào cửa hàng xăng dầu trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

2. Mục tiêu quy hoạch: Từng bước khắc phục các điểm đấu nối không hợp lý theo hướng giảm dần các điểm đấu nối trực tiếp vào QL15B và các tuyến đường tỉnh, đồng thời bổ sung thêm một số điểm đấu nối mới cần thiết nhằm quản lý, bảo vệ và khai thác có hiệu quả công trình đường bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến QL15B và các tuyến đường tỉnh. Cập nhật bổ sung các vị trí đấu nối vào cửa hàng xăng dầu trên các tuyến Quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận.

3. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải.

4. Phạm vi quy hoạch: Tuyến Quốc lộ 15B dài 52km từ Đồng Lộc đến hết cầu Cửa Nhượng và 10 tuyến đường tỉnh từ ĐT.546 đến ĐT.555.

5. Nội dung cơ bản của đề cương nhiệm vụ quy hoạch:

5.1. Các loại điểm đấu nối:

- Thu thập hiện trạng, lập bảng thống kê các điểm đấu nối các loại đường: quốc lộ, đường tỉnh, huyện lộ, trục xã, liên xã, trục thôn xóm, đường khu công nghiệp, đô thị mới, đường vào trường học, bệnh viện, các khu thương mại, dịch vụ, chợ, khu du lịch và các điểm kinh doanh xăng dầu,... với Quốc lộ 15B và các tuyến đường tỉnh về các mặt: bình diện, chiều rộng nền đường, mặt đường; kết cấu mặt đường; dân cư ở khu vực đấu nối,... vv.

- Cập nhật, bổ sung vào Quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào QL1, đường Hồ Chí Minh, đường Cảng Vũng Áng đi biên giới Việt Lào (nay là QL12C), QL8, QL8B và QL15A đến năm 2020 (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 05/4/2010) các điểm đấu nối vào cửa hàng xăng dầu đã được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận.

5.2. Thu thập các số liệu, tài liệu, bản đồ quy hoạch đã có:

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của các huyện có tuyến QL15B và các tuyến đường tỉnh đi qua đến năm 2020.

- Quy hoạch sử dụng đất năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2010 - 2015) của tỉnh Hà Tĩnh và các huyện có QL15B và các tuyến đường tỉnh đi qua đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Hà Tĩnh và các huyện có tuyến QL15B, các tuyến đường tỉnh đi qua.

- Quy hoạch thị xã, thị trấn, các khu đô thị mới, khu hành chính, bệnh viện, trường học... nằm hai bên QL15B và các tuyến đường tỉnh.

- Quy hoạch các điểm bán lẻ xăng dầu, khu thương mại, dịch vụ, chợ, khu du lịch,... hai bên đường QL15B và các tuyến đường tỉnh.

5.3. Đo vẽ các điểm đấu nối hiện có:

- Đo và vẽ sơ họa các điểm đấu nối (gồm chiều rộng đường, cự ly các đường, các trạm bán xăng dầu, trường học, bệnh viện, các cơ quan hành chính, khu đô thị mới, khu dân cư, khu thương mại, dịch vụ, chợ, khu du lịch, khu di tích ... hiện có).

- Xác định địa danh các điểm đấu nối hiện có.

- Lập các bảng biểu thống kê các loại điểm đấu nối hiện có.

5.4. Quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030:

- Xác định chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, quỹ đất dành cho đấu nối giao thông đường bộ và xây dựng đường gom trên toàn tuyến QL15B và các tuyến đường tỉnh.

- Đánh giá tổng hợp đất xây dựng cho từng khu vực quy hoạch điểm đấu nối (thuận lợi, khó khăn, hạn chế, khu vực cấm xây dựng).

- Xác định thiết kế quy hoạch hệ thống các điểm đấu nối với QL15B (chiều rộng đường, cự ly các đường ...) và các tuyến đường tỉnh, các trạm bán lẻ xăng dầu, trường học, bệnh viện, các cơ quan hành chính, khu đô thị mới, khu dân cư, các bãi đỗ xe, thương mại, dịch vụ, chợ, khu du lịch, di tích hiện có ở khu vực đấu nối,...

- Xác định các công trình đầu tư ưu tiên, xác định sơ bộ mức đầu tư, dự kiến nguồn lực thực hiện.

- Xác định bổ sung thiết kế quy hoạch hệ thống các điểm đấu nối các trạm bán lẻ xăng dầu, trường học, bệnh viện, các cơ quan hành chính, khu đô thị mới, khu dân cư, các bãi đỗ xe, thương mại, dịch vụ, chợ, khu du lịch, di tích hiện có ở khu vực đấu nối...

6. Thành phần hồ sơ đồ án quy hoạch:

6.1. Phần thuyết minh:

- Phần mở đầu.

- Các căn cứ và mục tiêu quy hoạch đấu nối, đấu nối bổ sung.

- Đánh giá hiện trạng các điểm đấu nối với QL15B và các tuyến đường tỉnh

- Quy hoạch các điểm đấu nối với QL15B và các tuyến đường tỉnh

- Nhu cầu sử dụng đất các điểm đấu nối, đường gom

- Ước tính kinh phí đầu tư

- Kết luận và kiến nghị

6.2. Các bản vẽ:

- Sơ đồ tỷ lệ 1/5000 các điểm đấu nối, đấu nối bổ sung, đường gom hiện có, ghi lý trình, cự ly giữa các điểm và địa danh giữa các điểm đấu nối (bình diện duỗi thẳng).

- Sơ đồ tỷ lệ 1/5000 các điểm đấu nối, đấu nối bổ sung, đường gom quy hoạch, ghi lý trình, cự ly giữa các điểm và địa danh giữa các điểm đấu nối (bình diện duỗi thẳng).

- Bản vẽ minh họa đại diện một số loại điểm đấu nối, đường gom ...vv.

7. Dự toán kinh phí:

731.588.000 đồng

Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi mốt triệu, năm trăm tám mươi tám nghìn đồng.

Trong đó:

 

- Chi phí khảo sát:

508.988.000 đồng

- Chi phí lập quy hoạch:

222.600.000 đồng

8. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

9. Tiến độ thực hiện: Năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, GT, GT1;
- Gửi: VB giấy và điện tử;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Kim Cự

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2614/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Võ Kim Cự
Ngày ban hành: 10/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2614/QĐ-UBND

327

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250440