• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản


 

Quyết định 2615/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Hội đồng đấu giá trong trường hợp đặc biệt do tỉnh Thái Bình ban hành

Tải về Quyết định 2615/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2615/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 28 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Xét đề nghị của Sở Tài chính (Tờ trình số 510/TTr-STC ngày 23/9/2016),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng đấu giá trong trường hợp đặc biệt, gồm:

1. Ông Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Tạ Ngọc Giáo, Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch Thường trực;

3. Ông Đinh Trọng Xá, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng;

4. Ông Trần Duy Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, y viên;

5. Ông Phan Hồng Việt, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, y viên;

6. Ông Đinh Gia Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, y viên;

Điều 2. Hội đồng có nhim vụ tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất, khu đất theo các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn đtạo nguồn xây dựng các công trình trọng điểm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình.

Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập Tổ giúp việc của Hội đng;

Sở Tài chính là cơ quan thường trực của Hội đồng: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị có liên quan tham mưu cho Chủ tịch Hội đng quyết định thành lập Tổ giúp việc Hội đồng; dự thảo Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong Hội đng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng do Sở Tài chính xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các Ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu VT, KT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ
T
ỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2615/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 28/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2615/QĐ-UBND

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326209