• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản

 

Quyết định 2618/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất ở 21 lô đất tại Khu dân cư Đồng Hóc, khu phố Chí Đức, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Tải về Quyết định 2618/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2618/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ LÀM CĂN CỨ XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 21 LÔ ĐẤT TẠI KHU DÂN CƯ ĐỒNG HÓC, KHU PHỐ CHÍ ĐỨC, THỊ TRẤN CHÍ THẠNH, HUYỆN TUY AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh quy định chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh;

Theo Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2016 trên địa bàn huyện Tuy An;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 789/TTr-STNMT ngày 27/10/2016); Biên bản thẩm định ngày 26/10/2016 của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và hồ sơ kèm theo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất ở 21 lô đất tại Khu dân cư Đồng Hóc, khu phố Chí Đức, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An; với nội dung như sau:

PHƯƠNG ÁN GIÁ ĐẤT

TT

Ký hiệu lô đất

Diện tích

(m2)

Loại đất

Vị trí đất

Đường, đoạn đường

hoặc khu vực

Giá đất phê duyệt

(đ/m2)

I

Ô phố N1

1

Lô số 1.

87,5

Đất ở tại đô thị

(ODT)

1

Tiếp giáp 02 mặt đường quy hoạch rộng 12m

2.200.000

2

02 lô, gồm lô số 2, 3.

100

Tiếp giáp đường quy hoạch rộng 12m

2.000.000

2

Lô số 4.

151,56

 

 

Tiếp giáp 02 mặt đường (đường Trần Phú, đoạn từ cống hợp khu phố Long Bình đến QL 1A (khu phố Chí Đức) và đường quy hoạch rộng 12m)

2.740.000

3

Lô số 5.

140

2.740.000

4

Lô số 6.

146,2

2.740.000

5

Lô số 7.

128,2

2.740.000

6

Lô số 8.

101,3

Đất ở tại đô thị

(ODT)

1

Tiếp giáp đường Trần Phú, đoạn từ cống hợp khu phố Long Bình đến QL1A (khu phố Chí Đức)

2.610.000

7

Lô số 9.

108,48

2.610.000

8

Lô số 10.

112,45

2.610.000

9

Lô số 11

116,25

2.610.000

10

Lô số 12.

120

2.610.000

11

Lô số 13.

123,8

Tiếp giáp 02 mặt đường (đường Trần Phú, đoạn từ cống hợp khu phố Long Bình đến QL1A (khu phố Chí Đức) và đường quy hoạch rộng 12m)

2.871.000

II

Ô phố N2

1

Lô số 1.

85,2

Đất ở tại đô thị

(ODT)

1

Tiếp giáp 02 mặt đường quy hoạch rộng 12m

2.200.000

2

Lô số 2.

98,36

Tiếp giáp đường quy hoạch rộng 12m

2.000.000

3

Lô số 3.

99,72

2.000.000

4

Lô số 4.

101

2.000.000

5

Lô số 5.

123

2.000.000

6

Lô số 6.

119,75

1.930.000

7

Lô số 7.

141,4

1.930.000

8

Lô số 8.

143,4

1.930.000

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các s: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tuy An và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, PCT UBND tỉnh (Hiến);
- Lưu: VT, Hg, HgAQD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2618/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Nguyễn Chí Hiến
Ngày ban hành: 31/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2618/QĐ-UBND

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329433