• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2619/QĐ-UBND năm 2016 về công nhận xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2016 giai đoạn đến năm 2020 (lần II) do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Tải về Quyết định 2619/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2619/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ NĂM 2016 GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 (LẦN II)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế về việc Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020;

Căn cứ Công văn số 465/BYT-KHTC ngày 07 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã giai đoạn 2011 - 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình s 2375/TTr-SYT ngày 18 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 46 (bốn mươi sáu) xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2016 giai đoạn đến năm 2020 (lần II) của tỉnh Thừa Thiên Huế (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, các thị xã và thành phố Huế; Chtịch UBND các xã, phường, thị trấn có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND t
nh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- S
NN&PTNT;
- VP: CVP, các PCVP, các CV;
- Lưu VT, YT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

DANH SÁCH

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ NĂM 2016 GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 (LẦN II)
(Kèm theo Quyết định số: 2619/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 của UBND tỉnh)

STT

ĐƠN VỊ

Ghi chú

I

Huyện Phong Điền

 

1

Xã Phong Thu

 

2

Xã Điền Hòa

 

II

Huyện Quảng Điền

 

3

Xã Quảng Vinh

 

4

Thị trấn Sịa

 

5

Xã Quảng An

 

6

Xã Quảng Thành

 

7

Xã Quảng Lợi

.

8

Xã Quảng Phú

 

9

Xã Qung Phước

 

III

Thị xã Hương Trà

 

10

Phường Hương Xuân

 

11

Phường Hương Hồ

 

12

Xã Hương Phong

 

13

Xã Hương Vinh

 

14

Phường Hương Chữ

 

15

Xã Hải Dương

 

IV

Thị xã Hương Thủy

 

16

Xã Thủy Bằng

 

V

Huyện Phú Vang

 

17

Xã Vinh Hà

 

18

Xã Phú Thanh

 

19

Xã Phú Mậu

 

20

Xã Phú Đa

 

21

Xã Phú Lương

 

22

Xã Phú Hải

 

23

Xã Vinh Thái

 

24

Xã Vinh Xuân

 

25

Xã Phú M

 

26

Xã Phú Diên

 

VI

Huyện Nam Đông

 

27

Xã Hương Phú

 

28

Xã Hương Giang

 

29

Xã Hương Hòa

 

VII

Huyện A Lưới

 

30

Xã A Ngo

 

31

Xã Đông Sơn

 

32

Xã A Roàng

 

33

Xã Hồng Kim

 

34

Xã A Đớt

 

35

Xã Hồng Bc

 

36

Xã Hương Phong

 

VIII

Huyện Phú Lộc

 

37

Xã Vinh Hiền

 

38

Xã Vinh Hưng

 

39

Xã Lộc An

 

40

Vinh Mỹ

 

41

Xã Lộc Bình

 

IX

Thành Phố Huế

 

42

Phường Phước Vĩnh

 

43

Phường Xuân Phú

 

44

Phường Phú Cát

 

45

Phương Hương Sơ

 

46

Phương Phường Đúc

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2619/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Dung
Ngày ban hành: 29/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2619/QĐ-UBND

115

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328891