• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 262/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang năm 2017

Tải về Quyết định 262/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 262/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28/12/2016 của Bộ Nội vụ Phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương";

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 10/TTr-VP ngày 21 tháng 3 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2017 (theo Phụ lục gửi kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Các sở, ban, ngành được giao chủ trì soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phê duyệt kèm theo Quyết định này có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo về chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và trình đúng thời gian quy định; hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh.

Việc tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định quy phạm pháp luật theo danh mục được phê duyệt là tiêu chí chấm điểm, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) hàng năm của tỉnh, yêu cầu đạt tỷ lệ 100%. Văn bản nào không ban hành được trong năm 2017, thì Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo dự thảo văn bản phải báo cáo, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài chính dự toán kinh phí thực hiện Quyết định này, trình Ủy ban nhân dân quyết định.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy; báo cáo
- Thường trực HĐND tỉnh; báo cáo
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; báo cáo
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- TP, PTP, CV khối NCTH;
- Lưu: VT, NC (P.Hà).

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

DANH MỤC

XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số: 262/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MỚI:

STT

Trích yếu văn bản

Căn cứ ban hành văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp soạn thảo

Thời gian thực hiện

Trình UBND tỉnh

UBND tỉnh ban hành

1

Quyết định của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập khối tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Sở Tài chính

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, các sở, ngành và các đơn vị sự nghiệp công lập khối tỉnh.

Tháng 5

Tháng 6

2

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08/2/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

Sở Tài chính

Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư; các cơ quan liên quan, Chi nhánh NHNN tỉnh, Ngân hàng CSXH tỉnh.

Tháng 5

Tháng 6

3

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

- Luật đầu tư công năm 2014.

- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính, Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 5

Tháng 6

4

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế giải thưởng Báo chí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

- Luật Báo chí.

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Tư pháp, các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 6

Tháng 7

5

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và quy định trách nhiệm của lãnh đạo quản lý tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015.

- Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng công chức; Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04/12/2014 của Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức.

- Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025".

Sở Nội vụ

Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 6

Tháng 7

6

Quyết định của UBND tỉnh Quy định ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

- Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

- Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn.

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện

Tháng 6

Tháng 7

7

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

- Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bến xe khách.

- Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT ngày 11/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bến xe khách sửa đổi lần 01 năm 2015.

Sở Giao thông Vận tải

Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 7

Tháng 8

8

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

- Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

- Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện

Tháng 8

Tháng 9

9

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan

Tháng 9

Tháng 10

10

Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

Sở Tài chính

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương; Cục thuế tỉnh; UBND cấp huyện

Tháng 11

Tháng 12

II. QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ:

STT

Tên loại, số ký hiệu, ngày tháng năm ban hành, trích yếu văn bản

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Trình UBND tỉnh

UBND tỉnh ban hành

1

Quyết định của UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản (vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi) gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất. (thay thế Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND tỉnh, Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 06/11/2012 của UBND tỉnh, Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014)

Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Sở Tài chính

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Cục thuế tỉnh; UBND cấp huyện

Tháng 3

Tháng 4

2

Quyết định thay thế Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh quy định quy trình lập, thẩm định phương án giá, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc lập, thẩm định phương án giá; phân cấp quản lý giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang

Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá

Sở Tài chính

Các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng; Cục thuế tỉnh; UBND cấp huyện.

Tháng 3

Tháng 4

3

Quyết định ban hành giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi và Quy chế quản lý kinh phí cấp bù sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (thay thế Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 30/11/2013 về việc ban hành mức thu thủy lợi phí, tiền nước và công tác quản lý, sử dụng kinh phí thủy lợi phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang)

- Luật Phí và lệ phí;

- Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ.

- Thông tư số 280/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

- Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND cấp huyện

Tháng 5

Tháng 6

4

Quyết định của UBND tỉnh Quy định mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Thay thế Quyết định 06/2011/QĐ-UBND ngày 31/5/2011 của UBND tỉnh Quy định mức chi phí đào tạo nghề và mức hỗ trợ chi phí học nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang)

- Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2015;

- Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng;

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; UBND cấp huyện

Tháng 6

Tháng 7

5

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang, giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Thay thế Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND)

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, các cơ quan liên quan; UBND cấp huyện

Tháng 6

Tháng 7

6

Quyết định thay thế Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009; Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ;

- Thông tư số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 92/2009/NĐ-CP .

Sở Nội vụ

Sở Tư pháp; các sở, ngành; UBND cấp huyện

Tháng 7

Tháng 8

7

Quyết định thay thế Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Sở Tài chính

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp; Cục Thuế tỉnh; UBND cấp huyện

Tháng 7

Tháng 8

8

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng và Nội quy thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

- Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

- Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn.

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện

Tháng 7

Tháng 8

9

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 về ban Quy định đánh giá thực hiện chức trách nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Luật ngân sách Nhà nước 2015;

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện

Tháng 8

Tháng 9

10

Quyết định sửa đổi Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

- Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014.

- Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Sở Ngoại vụ

Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 8

Tháng 9

11

Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về trách nhiệm quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. (Thay thế Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 25/5/2007, Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 06/01/2010 của UBND tỉnh)

- Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành;

- Luật Khoáng sản 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các Văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Công Thương; Xây dựng; Nông , nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông Vận tải; Thông tin Truyền thông; Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; UBND cấp huyện

Tháng 8

Tháng 9

12

Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Thay thế Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ; Nghị định số 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ;

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 ; Thông tư số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp; UBND cấp huyện

Tháng 9

Tháng 10

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 262/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký: Phạm Minh Huấn
Ngày ban hành: 29/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 262/QĐ-UBND

249

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361493