• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2620/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục một số quy hoạch thuộc lĩnh vực vận tải của ngành Giao thông Vận tải bị bãi bỏ theo quy định của Luật Quy hoạch do tỉnh Quảng Bình ban hành

Tải về Quyết định 2620/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2620/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 17 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC MỘT SỐ QUY HOẠCH THUỘC LĨNH VỰC VẬN TẢI CỦA NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI BỊ BÃI BỎ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT QUY HOẠCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch;

Xét Tờ trình số 2242/TTr-SGTVT ngày 11/8/2021 của Sở Giao thông vận tải Quảng Bình đề nghị công bố bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 59 của Luật Quy hoạch, kèm theo Công văn số 1919/KHĐT-QLKT ngày 23/7/2021 của Sở kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục một số quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể thuộc lĩnh vực vận tải của ngành Giao thông Vận tải bị bãi bỏ theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch, thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quảng Bình với nội dung như sau:

(Danh mục các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm bị bãi bỏ có Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GTVT;
- Bộ KH&ĐT;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT, XDCB.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Mạnh Hùng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC QUY HOẠCH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM CỤ THỂ THUỘC LĨNH VỰC VẬN TẢI CỦA NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI BỊ BÃI BỎ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM D, KHOẢN 1, ĐIỀU 59 LUẬT QUY HOẠCH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
(Kèm theo Quyết định số: 2620/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Bình)

TT

Tên quy hoạch

Thời kỳ quy hoạch (hay thời gian bắt đầu-kết thúc)

Số Quyết định, ngày tháng năm phê duyệt

Cấp phê duyệt quy hoạch

1

Quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách bằng xe ô tô trên tuyến cố định nội tỉnh; vị trí các điểm dừng đón, trả khách trên tuyến cố định trên mạng lưới đường bộ tỉnh Quảng Bình đến năm 2030

Từ năm 2016 đến năm 2030

Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 07/11/2016

UBND tỉnh

2

Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020

Quyết định số 2 512/QĐ-UBND ngày 18/10/2012

UBND tỉnh

3

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020

Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 07/4/2016

UBND tỉnh

4

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020

Quyết định số 3 817/QĐ-UBND ngày 13/10/2020

UBND tỉnh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2620/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình   Người ký:
Ngày ban hành: 17/08/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2620/QĐ-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
487084