• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2621/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Tải về Quyết định 2621/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2621/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 26 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003;

Căn cứ Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 996/SCT-QLTM ngày 09 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (ban hành tại Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của UBND tỉnh) với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới chợ từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2025 đối với các xã xây dựng nông thôn mới trên địa tỉnh như sau:

STT

Tên chợ

Tên xã

Qui hoạch hiện trạng

Ghi chú

01

Chợ Tam Ngọc

Tam Ngọc, Tam Kỳ

Xây mới

 

02

Chợ Kỳ Lam

Điện Thọ, Điện Bàn

Cải tạo

 

03

Chợ TTCX Phước Năng

Phước Năng, Phước Sơn

Xây mới

 

04

Chợ TTCX Phước Chánh

Phước Chánh, Phước Sơn

Cải tạo

 

05

Chợ Trung tâm huyện Nông Sơn

Quế Trung, Nông Sơn

Xây mới

Thay thế chợ Trung Phước

06

Chợ Tiên Cảnh

Tiên Cảnh, Tiên Phước

Xây mới

 

07

Chợ Dục Tịnh

Đại Hồng, Đại Lộc

Cải tạo

 

08

Chợ Trung tâm huyện Nam Trà My

Trà Mai, Nam Trà My

Xây mới

 

09

Chợ TTCX La Dêê

La Dêê, Nam Giang

Xây mới

 

10

Chợ Bình Chánh

Bình Chánh, Thăng Bình

Xây mới

 

11

Chợ Phú Nham

Duy Sơn, Duy Xuyên

Cải tạo

 

12

Chợ Bà Rén

Quế Xuân 1, Quế Sơn

Nâng cấp

 

13

Chợ Mới

Tam Mỹ Đông, Núi Thành

Di dời

về TT xã

14

Chợ Khánh Thọ

Tam Thái, Phú Ninh

Di dời

 

15

Chợ Xuân Trung

Tam Đàn, Phú Ninh

Xây mới

 

16

Chợ Quán Rường

Tam An, Phú Ninh

Cải tạo

 

17

Chợ Hòa Tây

Tam An, Phú Ninh

Cải tạo

 

2. Điều chỉnh đưa ra khỏi Quy hoạch mạng lưới chợ đối với Chợ Cây Bùi, xã Quế Long, huyện Quế Sơn.

Điều 2. Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát việc đầu tư, phát triển chợ theo Quy hoạch đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Bộ: CT, KH và ĐT;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- L­ưu VT, TH, KTN.
E:\Dropbox\TAM a\TMai\Quyet dinh\2013\
08.22 QD DC QH PTTM - cho NT moi.doc

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2621/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam   Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày ban hành: 26/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2621/QĐ-UBND

146

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
257355