• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Hệ thống điện truyền tải

 

Quyết định 2628/QĐ-UBND năm 2017 về bãi bỏ Quyết định 1594/QĐ-UBND về Quy định tạm thời thời gian tiếp cận điện năng đối với khách hàng sử dụng điện và có đề nghị đấu nối vào lưới điện phân phối trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Tải về Quyết định 2628/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2628/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1594/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA UBND TỈNH CAO BẰNG BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI THỜI GIAN TIẾP CẬN ĐIỆN NĂNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN VÀ CÓ ĐỀ NGHỊ ĐẤU NỐI VÀO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1705/TTr-SCT ngày 18 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định tạm thời thời gian tiếp cận điện năng đối với khách hàng sử dụng điện và có đề nghị đấu nối vào lưới điện phân phối trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công ty Điện lực Cao Bằng;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin Điện tử t
nh;
- Các CV;
- Lưu: VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2628/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng   Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 29/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2628/QĐ-UBND

188

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377791