• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Công an nhân dân


 

Quyết định 2638/QĐ-UBND năm 2016 về giao chỉ tiêu cho huyện, thị xã, thành phố tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2017 do tỉnh Phú Yên ban hành

Tải về Quyết định 2638/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2638/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 01 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V GIAO CHỈ TIÊU CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TUYỂN CHỌN CÔNG DÂN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CAND NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1937/QĐ-TTg ngày 12/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2017;

Trên cơ sở Công văn số 3624/X13-P5 ngày 14/10/2016 của Cục Tổ chức cán bộ, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an, về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2017 trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên tại Tờ trình số 233/TTr-CAT-PX13 ngày 28/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2017 (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu được giao, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch tuyển đủ chỉ tiêu, đảm bảo tiêu chuẩn quy định của Bộ Công an.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh;
- Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

PHỤ LỤC

GIAO CHỈ TIÊU CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TUYỂN CHỌN CÔNG DÂN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CAND NĂM 2017
(Kèm theo quyết định số: 2638/QĐ-UBND, ngày 01/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)

STT

Địa phương

Chỉ tiêu tuyển năm 2017

Chính thức

Dự phòng

01

Thành phố Tuy Hòa

20

02

02

Thị xã Sông Cầu

15

02

03

Huyện Đông Hòa

20

02

04

Huyện Tây Hòa

20

02

05

Huyện Phú Hòa

10

02

06

Huyện Tuy An

20

02

07

Huyện Đồng Xuân

15

02

08

Huyện Sơn Hòa

10

02

09

Huyện Sông Hinh

10

02

 

Tổng số

140

18

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2638/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Phan Đình Phùng
Ngày ban hành: 01/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2638/QĐ-UBND

216

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329435