• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 264/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban điều hành và Nhóm công tác liên ngành Hệ thống bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh Điện Biên

Tải về Quyết định 264/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 264/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 09 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH VÀ NHÓM CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH HỆ THỐNG BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003 ;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15/6/2004;

Căn cứ Quyết định số 267/2011/QĐ- TTg ngày 22/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17/ 10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012-2020

Căn cứ Văn bản số 292/BVCSTE-BVTE ngày 29/6/2012 của Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng và thực hiện các dự án, mô hình thuộc Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015

Căn cứ Quyết định số 528/2011/QĐ- UBND ngày 3/6/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011- 2015 tỉnh Điện Biên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban điều hành và Nhóm công tác liên ngành Hệ thống bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

I. Ban điều hành:

1. Trưởng Ban: Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối Văn hóa - Xã hội.

2. Phó Ban thường trực: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Phó Ban: Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

4. Các thành viên: Lãnh đạo phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em thuộc các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo; Tư pháp; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Công an tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

II Nhóm công tác liên ngành:

1. Trưởng Nhóm: Trưởng Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Các thành viên: Đại diện lãnh đạo Phòng, ban chuyên môn trực tiếp theo dõi lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em thuộc các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo; Tư pháp; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Công an tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (Ban gia đình); Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Ban thanh thiếu niên trường học).

Điều 2. Ban điều hành và Nhóm công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động.

Các thành viên Ban điều hành và Nhóm công tác liên ngành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, văn bản do Trưởng Ban ký được sử dụng con dấu của UBND tỉnh.

Cơ quan thường trực Ban điều hành Hệ thống bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm đảm bảo các hoạt động của Ban điều hành và sử dụng bộ máy của ngành để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban. Phó Ban thường trực và Phó Ban được sử dụng con dấu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khi ban hành văn bản của Ban điều hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 03/5/2013 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Thành lập Ban điều hành và Nhóm công tác liên ngành Hệ thống bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Điện Biên.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, các thành viên Ban điều hành và Nhóm công tác liên ngành quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 264/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 09/05/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 264/QĐ-UBND

184

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
194685